Szeretteid lekezelése | Managing your loved ones

A kollektív tudathálózat hierarchikus felépítésű. Már esett szó arról, hogy ennek lényegét hogyan lehet modern formában is elképzelni, ám az ilyen nagy méretű rendszer változások lassan futnak, ha el akarjuk kerülni a gyors változással járó traumát és összeomlást. A változásokat pedig a benne szereplő emberek, azaz te valósítod meg. Ha rám hallgatsz akkor úgy, hogy én ezeket a saját életemre vetítve tesztelem és közlöm veled, hogyan csináld. Persze szívesebben dugnám a modell csajokat a saját szigetemen, ám nem nagyon látom, ki másra lehetne egy ilyen munkát bízni.

The collective science network is hierarchical. It has been said how to imagine the essence of this in a modern form, but such large-scale system changes are slow to avoid trauma and collapse with rapid change. The changes are made by the people in it, that is, by you. If you listen to me, I'll test them for my own life and tell you how to do it. Of course I prefer to fuck the model girls on my own island, but I don't really see who would be entrusted with such a job.

Mivel a tudati emelkedésről senki sem tud semmit, csak hisztek valamit, könnyen lehet, hogy én ennek a hitnek a sugarában teszem a dolgom. Azaz arra törekszem, hogy a hiteteknek megfelelő világ vegyen benneteket körbe. Ha jól végzem a dolgom, ti sosem fogjátok megtudni, mi lett volna helyette. Most elárulok egy titkot. Még az égi világok is képesek arra, hogy földi formát öltsenek, ám mivel ehhez a megfelelő látószög, tudatszint és ismeretanyag kellene, mindenki természetesnek veszi, hogy egy olyan világban élünk, ahol fehér embert sosem látott bennszülöttek élnek a világ távoli zugain, eközben hetente lövünk fel űrhajókat az űrállomásra. Adott tehát a lehetőség bárki számára, hogy ilyen égi világokat a fizikai formájában tekintsetek meg, ha ellátogattok Észak-Koreába, Szaúd-Arábiába és még sorolhatnám. Venezuela egy tipikus példája egy teljes nemzet gyors égi világba emelkedésének, de azt tudni érdemes, hogy ehhez kellett az a vallásos hit is, ami ezt az irányt meghatározta.

Since no one knows anything about the ascension, you just believe something, I may be doing the job in the radius of this faith. That is, I strive to bring you into a world of your faith. If I do my job well, you will never know what it would have been like. Now I'll tell you a secret. Even the celestial worlds are able to take on the earthly form, but because of the right angle of view, the level of consciousness, and the knowledge they need, it is natural for us to live in a world where white people have never been seen by indigenous natives in the distant nooks of the world, while we launch every week spaceships to the space station. So there is the opportunity for anyone to see such celestial worlds in their physical form when you visit North Korea, Saudi Arabia and still be listed. Venezuela is a typical example of the fast rise of a whole nation into a celestial world, but it is worth knowing that it was also the religious belief that determined this direction.

Amikor azt hallod, hogy felemelkedsz, biztosan arra gondolsz, amire én annak idején. Hogy most egy gyarló ember vagy, aki ettől sokkal fejlettebbé válik. Ez biztosan így is lenne, ha nem lenne ott a vallásos hited, aminek forrása szintén egy felemelkedett lény. Ha megkérdezel egy amerikai üzletembert és egy orosz farmert, mindketten fehér emberek és lehet, hogy teljesen más világban élnek. Nem mindegy tehát, hogy az üzletemberhez, vagy a farmerhez teszel látogatást, jelen esetben nem mindegy, kinek a világába költözöl. Mert ahogy beérsz abba a tudati zónába, az összes ember a környezetedben megváltozik és felveszi annak a világnak a viselkedési- és jellemmintáját, aki ott a főnök. Ha már kiderült, hogy rossz irányba emelkedtél, két választásod van:

1. Várod a megváltót, aki egy olyan ember, aki kiismeri magát ebben a helyzetben és képes arra, hogy ebből téged kimentsen

2. Kísérletet teszel arra, hogy azt a világot változtasd meg

Amit itt csinálok már elég régóta, az pontosan megfelel az 1. pontnak a tudati szinteken és megfelel a 2. pontnak a fizikai síkon. Hogy ebben a problémában mire jutottam, arról itt olvashatsz bővebben.

When you hear you ascend, you're sure to think about what I was doing at that time. That you are now a wicked man who gets much more advanced. This would surely be the case if there were no religious beliefs, the source of which is also an ascended being. If you ask an American businessman and a Russian farmer, they are both white people and may live in a completely different world. So it doesn't matter if you make a visit to the businessman or the farmer, in this case it doesn't matter where you are moving to. Because as you get into that zone of consciousness, all people in your environment change and behave the behavior and character of the world who is the boss. If you have found that you are in the wrong direction, you have two choices:

1. Waiting for the Savior, a man who knows himself in this situation and is able to get you out of it

2. You're trying to change that world

What I've been doing here for quite some time now is exactly the same as point 1 on the level of consciousness and corresponds to point 2 on the physical plane. When you hear you ascend, you're sure to think about what I was doing at that time. That you are now a wicked man who gets much more advanced. This would surely be the case if there were no religious beliefs, the source of which is also an ascended being. If you ask an American businessman and a Russian jeans, they are both white people and may live in a completely different world. So it doesn't matter if you make a visit to the businessman or the jeans, in this case it doesn't matter who you are moving to. Because as you get into that zone of consciousness, all people in your environment change and behave the behavior and character of the world who is the boss. If you have found that you are in the wrong direction, you have two choices:

1. Waiting for the Savior, a man who knows himself in this situation and is able to get you out of it

2. You're trying to change that world

What I've been doing here for quite some time now is exactly the same as point 1 on the level of consciousness and corresponds to point 2 on the physical plane. What I did in this problem read more about it here.

A tudati kimentésekről kevés embernek lenne fogalma akkor sem, ha könyvet írnék róla a szükséges tapasztalat nélkül. Marad az, hogy a legjobb tudásom szerint igyekszem téged felkészíteni arra, hogyan viselkedj és mire törekedj, ha nem akarsz olyan diktatúrában élni, ami szép lassan ölti fel formáját és nem tűri sem a kritikát, sem az ellenvéleményt, sem a javaslatokat, valamint nem ismeri sem a pénzt, sem a demokráciát. A világában minden a hatalomról szól, amit úgy érvényesít, hogy igyekszik annak minden aspektusába bekerülni. A hétköznapi valóság szintjén arra lehetsz figyelmes, mintha láthatatlan kötelekkel lennél rögzítve egy számodra nem ideális élethelyzetbe, amiből nem tudsz kitörni és lehetetlennek tűnik erről bármilyen beszélgetés azzal az emberrel, akit te családtagként (esetleg munkahelyi főnökként) ismersz.

There would be no idea for a few people about consciousness rescues, even if I would write a book without the necessary experience. It remains that, to the best of my knowledge, I try to prepare you for how to behave and what to do if you do not want to live in a dictatorship that slowly takes shape and does not tolerate criticism, no disagreement, no suggestions, and no knowledge neither money nor democracy. In the world everything is about power, which is enforced by trying to get into every aspect of it. At the level of everyday reality, you can be attentive as if you were fixed with invisible ropes in an unattractive life situation that you can't break out of, and it seems impossible to talk about it to any person you know as a family member (or as a job boss).

Mivel itt sok mindent tanulsz az elme programozásról, amit régiesen lehetne akár mágiának is nevezni, nem állsz úgy ott, mint akinek nincs a kezében semmi. Az sem lehet egy fejlett ember célja, hogy az legyen az első gondolatod, hogy kinyíj mindenkit, aki neked ellenáll (ugye rád is hat ez a viselkedési- és jellemminta). Személyes megjegyzés, hogy a konfliktusom a segítőkkel ott van, hogy ők azt sem fogadják el fejlett megoldásnak, ha ez az utolsó gondolatom. Mindenki vívja a maga meccsét, amit van aki harcnak nevez, van aki játéknak. Ez az írás elsősorban az utóbbiról szeretne többet mondani.

Since you are learning a lot about mind programming, which could be called magic long ago, you are not there who has nothing in your hands. Not can it be the purpose of an advanced man to be your first thought to kill to anyone who is resisting you (this is what the behavioral and character pattern affects you). My personal remark is that my conflict with the helpers is that they do not accept an advanced solution if this is my last thought. Everyone fights their own game, which is called a fight, who is a game. This writing would like to say more about the latter.

A harc célja a másik megölése vagy feltétel nélküli megadása, a játéké a legyőzése, ahonnan új játék indul. A harcnál nem árt tudni, mit fogsz csinálni utána, mert ott neked kell a nulláról mindent megmondani és felépíteni. A játék nagy előnye, hogy minden menet közben alakul és ha ügyes vagy, úgy alakul, hogy a másik végig abban a hiszemben van, hogy minden az ő akarata szerint történik. Az ÉlményPark úgy van beállítva, hogy ehhez csak akkor ad (minél nagyobb) hátszelet, ha mindezt építő-alkotó szellemben teszed. Ez azért fontos, mert te sem veszed észre sokszor magadon azt a viselkedési- és jellemmintát és nem az a cél, hogy te legyél az a diktátor, hanem az, hogy olyan fejlett világ vegyen körbe, ahol mindenki szempontjai érvényesülnek.

The purpose of the fight is to kill or unconditionally defeat the other, to defeat the game, from which a new game starts. It is not worth knowing what you are going to do after the fight, because there you have to tell everything and build it from scratch. The big advantage of the game is that it is formed on every move, and if you are clever, it turns out that the other is believing that everything is done according to his/her will. The ÉlményPark is set up to give (as much as possible) a downwind if you do it in a building-creative spirit. This is important because you do not even notice the behavioral and character attitudes of yourself, and not the goal of being the dictator, but of being in an advanced world where everybody's aspects prevail.

Ha játékban vagy, minden a szerepjátszásról szól. Ha kerülni akarod a konfliktusokat, amik nagyon tudják zavarni a meditációt, az a legjobb taktika, hogy azt a szerepet játszod, amit rád vetítenek. Mindezt addig, amíg el nem jön az ideje annak, hogy felvállalhasd a saját magad által kiérdemelt és felvállalt szereped. A szülőkkel kapcsolatban azt szoktam mondani, hogy "fordítva kell csinálni és azt kell játszani, hogy te vagy az ő gyerekük". Ha előtted van egy normális és megvalósítható cél, az félre tudja tenni a felesleges önérzetet, mert nem az számít, meccs közben mit kiabálnak a szurkolók a pályára, hanem az, mi van a végén az eredményjelző táblán.

If you are in the game, everything is about playing the role. If you want to avoid conflicts that can be very disturbing to meditation, the best tactic is to play the role that they're projecting to you. All this until the time comes for you to take on the role you have earned and undertaken. About Parents I usually say "you have to do the opposite and play that you are their child". If you have a normal and feasible goal in front of you, you can put aside the unnecessary sense of self, because it doesn't matter what the fans shout on the pitch during the match, but what is at the end of the scoreboard.

Amit itt csinálok, abban minden a helyes szellemről szól. Hogy helyre akard állítani az elromlott dolgokat és az legyen a célod, hogy utána a világ jobb legyen, mint volt. A szakma azzal vádol, hogy spirituális csúcsfegyvereket adok amatőrök kezébe, ám ezek olyan fegyverek, amik nem működnek (vagy nem úgy működnek), ha azt nem a megfelelő szellemben vagy módon csinálod. Így nem a tankönyvekből, hanem megtapasztalással a terepen leszel képzett harcos/játékos, aki nem egy mesternek tartozik érte hálával, hanem önmagának köszönettel. Nekem úgy tudod ezt megköszönni, hogy a tőled telhető legjobb teljesítményt nyújtod a megfelelő szellemben akkor is, ha azt hiszed, hogy az ellenségem vagy.

What I'm doing here is all about the right spirit. That you want to restore the broken things and aim to make the world better than it was. The profession accuses me of putting spiritual top weapons into the hands of amateurs, but these are weapons that do not work (or work otherwise) if you do it in the wrong spirit or way. Thus, you will not be cool in the textbooks, but experience in the field as a skilled fighter / player who does not belong to a master with gratitude, but thanks to himself/herself. You can thank me for giving you the best possible performance in the right spirit even if you think you are my enemy.