A halál kutatása | Death research

3D-ben mondjam el? Azok szemében, akik valóságaival az enyém újraegyesül, én eltűntem egy lakásba és 20 évig egyfolytában meditáltam. Ez az enyémben tényleg így is történt. Úgy, hogy annyiszor szembesültem a halállal, hogy már észre se veszem. De már az elején is nehéz volt észrevennem. Már jó párszor meghaltam, mire rájöttem, hogy jó párszor meghaltam. Ekkor kezdtem bele a halálkutatásba, ami tulajdonképpen megegyezik az istenkutatással.

Can I tell you in 3D? In the eyes of those whose realities mine are reunited, I disappeared into an apartment and meditated for 20 years. This is what happened in mine. So I faced death so many times that I didn't notice it. But it was hard to see at the beginning. I died a few times before I realized that I died a few times. That's when I started into the death research, which is actually the same as God's research.

Amikor konkrétan rájöttem, hogy meghaltam, az egy frontális autóbalesetem után következett be. Az első gyanús dolog az volt, hogy mindenki túlélte. A második pedig az, hogy észrevettem, hogy megváltozott a világ spirituális háttérsugárzása. Ez után elkezdtem egy ilyen témájú blogot, de sajnos a teendőim elszólították a figyelmem onnan és még a téma alapjait sem sikerült igazán lerakni.

When I specifically realized that I was dead, it happened after a frontal car accident. The first suspicious thing was that everyone survived. The second is that I have noticed that the spiritual background of the world has changed. After that, I started a blog about this topic, but unfortunately, my work has attracted my attention and even the basics of the topic have not really been laid down.

Arra jutottam, hogy az ember nem veszi észre a saját halálát. Ugyanis a tudat annál sokkal nagyobb, hogy az egyes emberek egyéni tudatai ilyen szinten számítsanak. Egy olyan kép rajzolódott ki előttem, mint amikor te sakkozol. Olyan értelemben minden bábú te vagy. Ha az egyiket leütik, attól te még játszol a többivel és nem foglalkozol a leütöttel. Ez a kollektív nézőpont. Ám a helyzet csak a te szemedben ilyen egyszerű, aki az "egy valóság" hitében él.

I found that one does not notice his own death. Because the consciousness is so much greater that the individual consciousness of each individual can count on that level. There was a picture of me like you were playing chess. You're all puppets in the sense. If hit one, you're still playing with the others and you're not dealing with the shot. This is the collective point of view. But the situation is just that simple in your eyes, who lives in the belief of "one reality".

Azért nem találsz nálam olyat, hogy "lélekvándorlás", mert ha meghalsz egy valóságban, sehova nem vándorol a lelked, mert már eleve ott van a többiben. Egy csomó párhuzamos valóságban és még ott a fölfelé és lefelé vezető út. Megjegyzem, állandó értelmezési zavar van abból, hogy te egyéni tudat centrikus világképpel értelmezel. Szerintem ebből fakad egy csomó blokk és feleslegesen nyíló világ, mert a világ igazodik hitedhez, így a halállal kapcsolatos hitedhez is. Ezek letisztítása és megfelelő integrálása volt az egyik legfontosabb munkám az elmúlt 10 évben.

You can't find me "soul migration" because if you die in a reality, your soul does not migrate, because it is already there in the others. A lot of parallel reality and even the way up and down there. I note that there is a constant interference in the interpretation of individual consciousness with a individual centralized worldview. I think this is the source of a lot of blocks and worlds that are unnecessarily open, because the world adapts itself to faith, including faith in death. Their cleaning and proper integration was one of my most important work over the past 10 years.

Két megjegyzésem még lenne. Az első az, hogy téged azzal ijesztgetnek, hogy a pokolra jutsz, ami tulajdonképp a megváltással egyenlő egy hamis próbával felemelt ember esetén. Szóval közel sem biztos, hogy a lefelé vezető út a rossz út, pláne ha szereted a pénzt, a demokráciát és a szabadságot. A másik megjegyzésem az lenne, hogy az én konkrét megfigyelésen alapuló esetem, azaz a frontális autóbalesetem sem volt egy szokványos halál. Az autót egy mattrészeg ember vezette friss jogsival. Ilyen helyzetben kevesen csúsznak a legnagyobb nyugalomban a hátsó ülésem mélytranszba. Úgy is ébredtem, mint a Ponyvaregényben, végigcsekkoltam magam, aztán visszaájultam. Szóval biztosan nem én vagyok az első, akit a transzállapot valamelyik szintjén ért a halál, ám biztosan az első fehér ember, pláne abban a mélységben. Lehet, hogy ez is indította be az égi karrierem, aminek egyik fénypontja ez a visszatérés.

I would have two comments. The first is that you are frightened of getting to hell, which is actually a salvation for a man raised with a false test. So it is far from certain that the way down is the wrong way, especially if you love money, democracy and freedom. My other remark would be that my case based on concrete observation, that is, my frontal car accident, was not a normal death. The car was driven by a freshly licensed matt drunk man. In such a situation, few people slip into the deep trans in deepest tranquility of my back seat. I woke up as well in Pulp Fiction, I checked myself, and then I returned back to faint. So surely I'm not the first person to come to death on one of the levels of transgender, but certainly the first white man, especially in that depth. Maybe this has also triggered my celestial career, one of the highlight of which is this return.

Ennyi bevezető után biztos jó volt belelátni egy kicsit a kulisszák mögé, ám azért az embert jobban érdeklik a hozzá közelebbi dolgok. Egy magyar filmes csapat készített erről egy érdekes filmet, ami angol felirattal itt megtekinthető. Még annyi hozzáfűznivalóm lenne, hogy nekem nem vallásos a megközelítésem, azaz mentes a vallásos hittől.


Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...