Mentális harc | Mental fight

Elgondolkodtam azon, vajon mit tudna tanítani erről egy olyan ember, és ösztönös tehetség vezette erre az útra? Tanítani semmit. Azt tehetem, hogy mesélek. Amiből a szintén ösztönös tehetségek nagyon sokat tudnak tanulni. Ennek a tanulásnak nem elsődleges célja a lexikális tudás átadása, mint inkább bizonyos folyamatokat lehet vele lerövidíteni, persze csak akkor, ha hitelesnek ítéli meg az olvasó, amit olvas.

I wondered what a person who hadn't been taught and led by an intuitive talent to do this could teach. Teach nothing. I can tell you that. What also instinctive talents can learn a lot. The primary purpose of this learning is not to pass on lexical knowledge, but rather to shorten certain processes with it, of course, only if the reader considers it authentic.

Ahhoz, hogy valaki jó mentális harcos legyen, teljesen más adottságok és képességek kellenek, mint a fizikaihoz. Ugyanis itt pont az a lényeg, hogy a harc nem a fizikai tartományban zajlik. Általában azok az emberek, akik fizikai félelmet gerjesztenek másokban, nem teljesítenek túl jól a mentális összecsapásokban, ahol amúgy az az előnyös, ha az embert nem veszik túl komolyan. Olyan értelemben, ha az előnyt a teljes győzelemben határozzuk meg, mert ha komolyan vesznek, sokkal tovább tart odáig az út.

In order for someone to be a good mental warrior, they need completely different qualities and abilities than physical ones. The point here is that the fight is not in the physical range. Generally, people who cause physical fear in others do not perform well in mental clashes where it is otherwise advantageous if one is not taken too seriously. In the sense that the advantage is determined in full victory, because if they take you seriously, the journey takes much longer.

Sokáig nem is jöttem arra rá, hogy nekem ilyen adottságaim vannak, amíg rá nem lettem kényszerülve a harcra. Az első hivatalos ellenfelem egy mester volt, aki valamilyen oknál fogva megbeszélt velem kapcsolatban saját magával dolgokat, amikről elfelejtett engem tájékoztatni. Így is kerültem szembe másokkal, mert a szövetségesei is bekapcsolódtak ebbe. El se tudjátok képzelni, miket vetettek be ellenem és most ők vannak a legnagyobb pánikban, mert a harc szétválasztott olyan valóságokat, amik most a visszatérésemmel ismét együtt vetülnek.

For a long time, I didn't realize that I had such abilities until I was forced to fight. My first official opponent was a master who for some reason talked to himself things about me and forgot to inform me. So I also faced others because his allies were involved. You can't imagine what they've been deployed against me and now they're in the biggest panic because the fight has separated the realities that are coming back together with my return.

Első és legfontosabb a mentális stabilitás. Ha igen jó vagy ebben, arra azt fogja mondani egy átlagember, hogy pszichopata. Mert egy átlagember nem mentális harcos. Mentálisan stabilnak lenni akkor, amikor nincs bevételed és emiatt sok feszültség ér, nem könnyű. Könnyíteni ezen úgy lehet, ha eltávolítod a nőket magad körül, akik tapasztalataim szerint egy idő után akkor is átadják magukat a kollektív parancsoknak, ha ismerik a helyzetet. Nem árt az egész előtt ilyeneket kitűzni a zászlódra, hogy "szabadság vagy halál" és "győzelem vagy halál", mert sokszor kerülhetsz olyan helyzetekbe, amiken csak így tudsz átlendülni. Elég sokszor próbáltak engem leállítani, csak egyvalamire nem gondolt senki sem. Hova álljak le? Ha leállok, akkor mi lesz? Itt ülök egy lakásban bevétel nélkül 50 évesen és csak ehhez értek 20 év megfeszített meditációsorozat után. Leteszteltem valamit. Még a Mc Donald's-ba sem vesznek fel krumplit sütni ilyen előélettel. Tehát aki azt akarja, hogy leálljak és ilyesmire nem gondol, az akkor ennek a harcnak a része és az eredeti szándék szerint jár el. Nekem csak egy esélyem van, hogy sikerrel járok olyan gátlástalan és barbár ellenfelekkel szemben, akik engem tekintenek barbárnak.

First and foremost is mental stability. If you are very good at it, an average person will say psychopath. Because an average person is not a mental warrior. Being mentally stable when you have no income and therefore has a lot of tension is not easy. To ease this, you can remove women around you who, in my experience, will pass on collective commands after a while if they know the situation. It's hard to put them on your flag before, "freedom or death" and "victory or death" because you can often get into situations that you can only transcend. They tried to stop me a lot of times, but no one thought about it. Where do I stop? If I stop, what will happen? I sit here in an apartment without taking income at the age of 50 and only 20 years after a series of tense meditation. I've tested something. They don't even bake potatoes with such an appetizer in Mc Donald's. So whoever wants me to stop and don't think about it is part of that fight and the original intention. I only have a chance to succeed against such unscrupulous and barbaric opponents who regard me as barbarian.

A mentális harc egyik legfontosabb tényezője a veszítenivaló. Úgy állok itt, hogy nekem ilyen nincs. Nincs feleségem, nincsenek gyerekeim, nincs vagyonom és még az ÉlményParkról is lemondtam a feladat-cél érdekében. Ráadásul őstehetségként magam tanultam mindent úgy, hogy edzésben is vagyok. Ki az a profi, aki ki mer velem szemben állni? Én még mindig amatőrnek számítok ebben a profi mezőnyben. Ha veszítek, ez nem hír. Ám ha nyerek, az nagyon kellemetlen egy profinak. Azaz egy profi nem nyer semmit, ám nagyon sokat veszíthet. Akik hasznot húztak abból, hogy az elején behódoltak és összeszedték a vagyonukat, most ott állnak a veszítenivalóval.

One of the most important factors in mental struggle is losing. I'm standing here, I don't have one. I don't have a wife, I have no children, I have no property and I have even given up on the ÉlményPark for my goal. In addition, as a talent, I have learned everything by being in training. Who is the pro who dare to stand against me? I'm still an amateur in this professional field. If I lose, it's not news. But if I win, it is very unpleasant for a professional. That is, a pro does not win anything but can lose a lot. Those who have benefited from being surrendered at the beginning and gathering their fortunes now stand with the loss.


A fidesz meme. I don't think a foreigner would understand the joke.


Az ismeretlen tényező az, ami miatt nem vállalkozom ennek a dolognak a tanítására az, hogy a szükséges tesztek híján nem tudom, hogy az egyedülálló spirituális mutációmnak mennyi szerepe van abban, hogy eddig még nem szenvedtem vereséget. Ha ez az érték 50%, akkor már ezt nem taníthatom senkinek. Így amikor tanítok, semmi mást nem teszek, mint mindent megmutatok és az a tiéd, amit megértesz belőle.

The unknown factor is why I do not undertake to teach this thing that, in the absence of the necessary tests, I do not know how much my unique spiritual mutation plays in the fact that I have not suffered a defeat so far. If this value is 50%, I can't teach it to anyone. So when I teach, I do nothing other than show you everything and that yours what understand from it.
Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...