Hamis történelem | Fake history

Ma természetesnek vesszük azt, hogy az időszámításunk Krisztustól datálódik, ám már javában tartott a középkor, mire ez általánosan elfogadottá vált. Addig mindenféle időszámítási rendszerek voltak érvényben és mire letisztult a kép, ezek az eltérő időszámítások kiváló lehetőséget adtak valakiknek arra, hogy új történelmet kreáljanak maguknak. De miért volt erre szükség?

Today it is natural that our time is dated from Christ, but it has been in the midst of the Middle Ages, when it has become generally accepted. Until then, all kinds of time-counting systems were in place, and by the time the image was clear, these different time-scales were an excellent opportunity for someone to create new history for themselves. But why was it necessary?

Kezdjük mindenek előtt azzal, vajon jó-e nekünk az, ha megbolygatjuk ezt a rendet? Jó nektek az, hogy színtiszta hazugságokat tanultok az iskolában? Elfogadjátok-e azt, hogy a jelen társadalmai még nincsenek megérve az igazságra? Miért? Mi változna tőle? A mai Nyugati Civilizációt két dolog határozza meg és sajnos úgy tűnik, mindkettő mese. Az egyik Jézus története, a másik Nagy Károlyé. A probléma ezekkel az, hogy létezik a magyaroknak egy Arvisura nevű őstörténeti anyaga, ami olyan, mint egy történelemkönyv 6000 évre visszamenőleg és a kérdéses időszakban elég sokszor felmerül Jézus is benne. A másik a magyar krónikák, amik Nagy Károlyról még csak nem is hallottak. Ami annak ismeretében furcsa, hogy az úgynevezett Karoling Birodalomnak része volt a Dunántúl is.

Let's start with, first of all, is it good for us to disturb this order? Is it good for you to learn pure lies at school? Do you accept that the present societies are not yet worthy of the truth? Why? What would change him? Today's Western Civilization is determined by two things and unfortunately both seem to be a fairy tale. One is Jesus' story, the other is Charles the Great. The problem with these is that there is a prehistoric material for the Hungarians called Arvisura, which is like a history book for 6,000 years back and Jesus appears in that period quite often. The other is the Hungarian chronicles, which have not even been heard of Charlemagne. What is strange about knowing that Transdanubia was part of the so-called Karoling Empire.

Először kezdjük Jézussal. Mit tudunk róla? Akit ez bővebben érdekel, látogassa meg a wikipédia oldalát. Ide csak a lényeget másolom onnan:

A keresztény hagyomány szerint Betlehemben született, Názáretben nőtt fel, Keresztelő János megkeresztelte, majd 12 tanítványtgyűjtött maga köré. Tanította a népet és erkölcsi útmutatásokat adott nekik, a zsidókkal vitázott Isten országárólcsodás gyógyításokatvitt végbe, ördögöket űzött. Tanítását példabeszédekben fejtette ki. Mintegy hároméves működése után az egyik tanítványa, iskarióti Júdás elárulta őt, zsidó hatóságok a zsidó nagytanács megbízásából letartóztatták és halálra ítélték. Átadták a római helytartónak, Quintus Pontius Pilatusnak, aki keresztre feszíttette.

Let's start with Jesus first. What do we know about it? For more information, visit the wikipedia page. I just copy the point here:

According to the Christian tradition, he was born in Bethlehem, grew up in Nazareth, baptized John the Baptist, and gathered 12 disciples around him. He taught the people and gave them moral guidance, debated with the Jews about the kingdom of God, a miraculous healing, he made exorcism. He taught his teaching in parables. After about three years of operation, one of his disciples, Judas Iscariot betrayed him and Jewish authorities were arrested and sentenced to death on behalf of the Jewish Grand Council. He was handed over to the Roman deputy, Quintus Pontius Pilatus, who crucified him. 

Ebbe nem kívánok mélyebben belemenni, idézek az Arvisurából. Ezek után mindenki eldöntheti magában, melyik verziónak ad hitelt és levonhatja következtetéseit.

Mazarehi beavatott aranyasszony tanítványai között szerepelt egy beavatott ifjú, Matariós, akit Jézus néven vettek fel az egyiptomi beavatottak közé. Apját egy római Gandás-féle kasszu harcos személyében jelölték meg Hétvárosban. Hétváros, azaz egyiptomi nyelven Hetevaret a hikszoszok szerint Bothonban volt a Nílus deltája és a mai Kairó között.

Kövezsd az elégedetlen kinaj és hun földművesek mozgalmának az élére állott, és Kr. e. 25-ben, győztes hadvezérként, vörösszemöldökű harcosainak élén, Kínát meg­hódítva Ordoszba bevonult. Égi forradalmár lett. Töma, Kövezsd megbízottja-etruszk földön megnősült és Sasvár, Pozsony, Selye, Ordas és Zombor térségében kiépítette a szkíta-saka őrséget. Nyitra, Eger, valamint az ősi kabar Kassa térségében kiképző tá­borokat létesített. Az Kr. e. 27-ben Cikolusz által megfogalmazott és megkötött Kö­vezsd-Octáviánus szerződést 10 évenként ellenőrizték. Kr. u. 10-ben Egerből az ifjú Kövezsd Sziszekre lovagolt 24 íjásszal és Töma vezetésével megállapították a szerző­désszegéseket és a hiányosságok pótlását. Az ordoszi bölcsek jelentették az új beava­tott érkezését, aki fóldrejövetele célja a világbéke megteremtése. “Csak ne járjunk úgy vele, mint a Cikolusz által megfogalmazott szerződéssel! - mondták."

Gáspár, Menyhért és Boldizsár kíséretében volt Mazarehi aranyasszony, aki az ordoszi beavatott központ tanácsára az újszülöttet Betlehemből a szabír-hikszosz fő­városba, Hetevaretbe menekítette az írástudó szabír tektonokkal, azaz templomi ácsok csoportjával együtt. József tekton a többisten hívők között az egyisten hitet val­lotta sok zsidó szektával ellentétben. Az írástudó Jézus már 12 éves korában legyőzte az aranyimádatban tobzódó farizeusokat Jeruzsálem templomának vitájában és meg­védte az égi eredetű “Egyisten-hitet." Kr. u. 15-ben Ordoszból Partfikán vitézt küld­ték Mazarehi aranyasszony kérésére a Hétvár-Kegyhelyi tárkányképzésére. 4 év múl­va Jézussal Karnakba eveztek a tébai eredetű bölcsekhez, akik az Égi eredetűséget hirdető Egyistenhit elsajátítására törekedtek. Utána Kr. u. 24-ben Ordoszba mentek a beavatottak képzésére, ahol Jézus az Istenfiak között rangelső lett. Partfikán barát­ságot kötött Neapolis város szülöttjével, Izsboldóval és a Parajd birodalmából küldött Hungár beavatottal. A szabír Jézus a Szent-Láda titkos szabályai szerint elnyerte a Messiás, azaz Istenfia elnevezést. Az Égi-eredetű beavatottak szerint az Egyistenhit társbolygónkon keletkezett, ahol már évezredekkel előbb megszüntették a gyilkos háborúskodásokat és azóta az emberek szeretetben élnek. Ennek az Égi eredetű Sze­retet-vallásnak a megvalósítására esküdtek fel. Utána Töbetben megtekintették az Élet-könyveit a Piros, és Sárga Deszantok rendszerében. Majd Harapi-Indus völgyé­nek Egyistenhitű alkotásai megtekintése után beavatott fejedelemként Nippurban Krisztussá, Urukban, Gilgames szent koronájával királlyá koronázták Jézust. Partfi­kán, Hungár és Izsboldó a hun törzsek nevében biztosította Jézust a támogatásukról. 29-ben megalapították az uruki Egyisten közösséget az “Élet-Temploma" fenntartásá­nak folyamatossága végett.

I don't want to go deeper into this, I quote from Arvisura. After that, everyone can decide which version to lend and draw conclusions.

Among the disciples of the initiated golden woman of Mazarehi, there was an initiated youth, Matario, who was named as the Egyptian initiator by the name of Jesus. His father was nominated as a Roman kassu fighter of Gandas. Seven City (Hétváros) that is in the Egyptian language Hetevaret was in Bothon according to the hyksos, between the Nile Delta and today's Cairo. 

Kövezsd stood at the forefront of the dissatisfied kinaj and hun farmers' movement, and in 25 BC he became a victorious warrior headed by his red-eyebrowed warriors, conquered Ordos by conquered China. Töma, Kövezsd's commissioner got married on the Etruscan land, and in the Sasvár, Pozsony, Selye, Ordas and Zombor areas, he built the scythian-guards. He has set up training camps in Nitra, Eger and in the area of ancient kabar Kassa. The Kövezsd-Octavian Treaty, written and concluded by Cicolus in 27 BC, was checked every 10 years. In 10 AD the young Kövezsd rode from Eger to Sisak with 24 archers and Töma led to violations of contract and deficiencies. The Ordos's wise men reported the arrival of their new initiator whose goal is to create world peace. “Don't just go with it like a contract with Cicolus! - they said." 

Mazarehi Gold Woman, accompanied by Gáspár, Menyhért and Boldizsár on the advice of the Initiate Center of Ordos, the newborn was escaped from Bethlehem to the capital of the sabir-hyksos Hetevaret, with the scribe tecton, a group of temple carpenters. Joseph tekton was monotheist among the other believers, he believed the onegod faith unlike many Jewish sects. The literate Jesus at the age of 12, defeated the Pharisees bathing in gold worship in the debate of the temple of Jerusalem and defended the heavenly "One Belief." In 15 AD, at Ordos, Partfikán was debated at the request of the golden woman of Mazareh for the training of Hétvár-Kegyhely. 4 years later he with Jesus went to Karnak with the wise men of the Theba who sought to learn the Holy One, who proclaimed the celestial origin. Then, in 24 AD, they went to Ordos to train the initiators, where Jesus became the leader among the Sons of God. Partfikán made a friendship with the born of Neapolis City Izboldo and the Hungar initiator of the Paraid Empire. According to the secret rules of the Holy Crowd, the sabir Jesus was named the Messiah, the Son of God. According to the initiators of the celestial origin, the Monotheism has been born on our partner planet, where thousands of years ago they ended up the murderous warfare and since then people have lived in love. They were sworn in to realize this Heavenly Love-religion. Afterwards, they reviewed their Books of Life in Tibet in the Red and Yellow Desants system. After seeing the monotheist works of Harapi-Indus valley as a prince, he was crowned as initiated prince in Nippur to Christ, In Uruk Jesus was crowned king of Gilgames's holy crown. Partfikán, Hungár and Izboldó, on behalf of the Hun tribes, provided Jesus with their support. In 29, the Uruki Unity community was founded to maintain the continuity of the “Life Temple”. 

Nyilvánvaló, hogy ez a Jézus történet sokkal komplikáltabb annál, mint amit a hivatalos verzió tanít erről. Ennek oka talán a kereszténység zsidó felfogásában rejlik. Még egy érdekes idézet, ami talán választ is ad erre.

Pannónföldjén a 24 Hun Törzsek mindegyikéből vannak itt őslakók, akik a Meleg­vizek-Birodalmát újra elfoglalták. Hungár azt kifogásolta, hogy a helytartó megbízot­tai, nem tudván a pannon-féle nyelveken beszélni, a saját elgondolásuk, vagy a folyók nevei szerint adták meg az őslakók nevét, amelybe a pannón törzsfők beleegyeztek. Ezért Hungár többek között azt javasolta, hogy az Oszkusz táblák küldöttsége várjon még az Ordoszba történő elvitellel, mert a második százéves szerződés szerint már kiforrott jelentést tudnak elvinni. A tízéves ellenőrzéseket továbbra is fenn fogják tar­tani. Az Asenbettel, Annabetel, Herrembettel, Hiszrael, Jahu és Élihóm zsidó szekták között véres összetűzés van kialakulóban. A Szeretet Égi-eredetű tanát valamennyi­en másképp értelmezik. Ahány ember csak ír, mind másként magyarázza Jézus tanát.

It is obvious that this story of Jesus is much more complicated than what the official version teaches about it. Perhaps the reason for this lies in the Jewish conception of Christianity. One more interesting quote that might answer this question.

In Pannonia, there are indigenous people from each of the 24 Hun Tribes who once again occupied the Hot Water Empire. Hungár complained that thedeputies of the procurator without being able to speak in Pannonian languages, gave the names of the indigenous people according to their own ideas or the names of the rivers, in which the chiefs of the pannon agreed. For this reason, Hungár suggested, among other things, that the delegation of the Oscus boards should wait for the delivery to Ordos, because the second hundred-year contract would take a mature report. The ten-year checks will continue to be maintained. There is a bloody confrontation between Jewish sects of Asenbettel, Annabetel, Herrembettel, Hiszrael, Jahu and Élihóm. All of them have a different interpretation of the Heavenly doctrine of Love. Some people just write and explain Jesus' doctrine differently. 

A vallási mese után jöjjön a politikai. Arra gondoltam, ahelyett, hogy elkezdenék idézgetni, inkább itt egy előadás, ami angol felirattal van ellátva. Felhívnám a figyelmet arra, hogy olyan összefüggésekre derül itt fény, ami múlt időbe teszi az ismert történelmet. Azaz a történelemkönyveket akár ki is dobhatjuk a kukába. A történelmünk koránt sem volt tele ennyi eseménnyel, aminek oka az, hogy az eltérő időszámítási rendszerek miatt sokszor egy-egy szereplő eltérő nevek alatt többször került fel az általunk ismert idővonalra.

After the religious tale come to politics. I was thinking instead of getting quoted, here's a lecture with English subtitles. I would like to draw attention to the fact that there is a light in this connection that makes history known in the past. That is, we can even throw away history books in the trash. Our history wasn't full of so many events, the reason is that due to different time-counting systems many of the different names of a character have been added to the timeline we know many times.
Úgy gondolom a történelemnek, különösen a hunokat rendkívül negatívan érintő meghamisítása a zsidó érdekek nyomán épült be a mai köztudatba. Ami már egy másik történet és okai valahol itt keresendők.

I think the falsification of history, especially the Huns, which has been extremely negatively affected by the Jewish interests, has been built into today's knowledge. What is another story and the reasons for it somewhere here.Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...