A kapu átlépése | Crossing the gate

Biztosan megfordult pár ember fejében, hogy ő is szívesen részese lenne ilyesmiknek, amiről szól ez a weboldal. Ezzel kapcsolatban megosztom veletek pár gondolatomat. Mert divatból ezt nem lehet csinálni, ám el lehet így kezdeni. Aki ilyesmibe divatból kezd, egyszer eljön az idő, amikor fel kell nőnie a feladathoz. Mi van, ha nem? Megrekedsz az úton. Az baj? Egy csomó olyan mágus, akit te menőnek látsz is így járt. Bajnak látod? A mélység nem mindenkinek való és olyan sok lemondás kell hozzá, hogy közben önmagadat biztosan nem fogod menőnek látni.

He'd definitely turned in a few people's minds that he would be happy to be part of something that this website is all about. I share some of my thoughts with you. Because it's not fashionable to do that, but it can be started. Those who start fashion like this will once have the time to grow up for the task. What if not? You're blocked on the road. Is it trouble? Lot of magicians did it who you see as cool. Do you see trouble? The depth is not for everyone, and so much cancellation is that you will not see yourself as cool.

Egy magyar pronószínésznő nyilatkozta nemrég, ha nem élvezed, szar se ér. Ezt itt is megerősíthetem. Ha nincs meg benned a megfelelő mélységű érdeklődés, sosem leszel ebben jó még akkor sem, ha amúgy meg lenne benned a szükséges képesség.

A Hungarian prono actress said recently, if you do not enjoy it, it's not worth shit. I can confirm this here too. If you do not have the right depth of interest in you, you will never be good at it even if you have the ability you need.

Mégis hogyan tehet az ember szert a szükséges tudásra úgy, hogy elkerülje azokat az embereket, akik azért cserébe biztosan felhasználnák saját céljaikra? Hogyan lehet az ember ebben önmaga okán jó? Egy csomó hit kell hozzá. Önmagadban főképp. Ha ez nincs meg benned, inkább ne lépd át a kaput, mert az egyetlen lény, akiben bízhatsz, az te magad vagy.

Yet how can one acquire the necessary knowledge by avoiding people who would surely use you for their own purposes? How can a man be good in this for himself? There's a lot of faith in it. Mainly in yourself. If it is not in you, do not cross the gate, because the only creature you can trust is yourself.

A magasabb dimenziókban a tudás érdekes dolog, mert a kollektív csatornán az információk hozzáférhetők. Hogyan lehet eljutni a magasabb dimenziókba? Elég hozzá egy betépés. Ám ilyenkor sem azonnal történik minden, mert az agyadnak ezekre fel kell készülnie. Van még egy másik garancia, ez pedig a félelem. Ha félsz, a csatornák bezáródnak. Lehet, hogy ezért nem mindenki sámán, csak kevesen, mégpedig alanyi jogon.

In higher dimensions, knowledge is interesting because information is available on the collective channel. How to get to the higher dimensions? Enough to get high. But not everything happens immediately, because your brain must be prepared for these. There is another guarantee, which is fear. If you are afraid, the channels will close. Maybe that's why not everybody is a shaman, only a few, namely a subjective right.
Emlékszem, engem valakik elvittek a kapuhoz. Ott láttam magam előtt a Forráskaput, pont úgy nézett ki, mint az Osho kártyán. Ám nem éreztem úgy, hogy azon nekem át kellene mennem. Vissza is fordultam és elkezdtem az árral szemben úszni. Hallgass a megérzéseidre akkor is, ha az a jelenben nagy baromságnak tűnik és most hallottad tőlem az egyik legértékesebb gyakorlati tanácsot.

I remember someone took me to the gate. There I saw the Source Gate in front of me, just like the Osho card. But I didn't feel like I had to go through it. I turned back and started to swim against the tide. Listen to your intuition even if it seems like a big bullshit in the present and you have heard one of the most valuable practical advice from me.- Te mennyire hallgatsz rá?
- Én más helyzetben vagyok, mert olyan tudatokkal vívok állandó harcokat, akik lehetőségeit el se tudod képzelni. Kénytelen voltam átállni egy saját technikára. Egy alternatív valóságban szimulációkat nyitok és megnézem a jövőt. Na erre a jelre figyelek csak, mint megérzés.

"How much do you listen to it?"
"I am in a different position because I am fighting constantly with consciousness, you cannot imagine their possiobilities. I had to switch to my own technique. In an alternative reality, I open simulations and look at the future. I'm just looking at this sign as a hunch.


Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...