Az ÉlményPark Holoplatform

Tudjátok miért ez a neve? Két okból. Az egyik az, hogy ez fejezi ki a legjobban a fizikai világot a legkevesebb szóval. Tehát alkalmas valami olyan címének, amit csak az az 5% tud elképzelni, akik  az eddigi látogatók közül komolyan vették a dolgot a méréseim szerint. A másik oka prózai. Kiváló arra, hogy elzavarja a majmokat és csak azzal az 5%-kal tudjak ezen a láthatatlan tudathálózaton foglalkozni.

Do you know why this is the name? For two reasons. One is that it best expresses the physical world with the least amount of words. So it is suitable for a name that only the 5% can imagine who has taken the matter seriously from my previous visitors. The other reason is prose. It is great to distract monkeys and only deal with the 5% on this invisible network of consciousness.

Ám mivel most elárultam a titkot, ezzel le is zárult az első casting, amit ti régiesen próbáknak is nevezhettek. Nézzük mit kellett tudniuk azoknak, akik az első casting ciklusban bejutottak. Először is tudomást kellett szerezniük erről. Aztán már csak be kellett jutniuk ebbe az 5%-ba, ami lehetett volna több, ám ennyi lett. Mellékesen megjegyzem, még így is az ötszöröse lett annak, amivel minimálisan el lehetett indítani ezt a projektet. Mi lett volna, ha nem sikerül? Fogalmam sincs, de gyanítom, hogy kinyírtak volna minket az angyalok.

But since I have betrayed the secret now, the first casting, which you may have called old course trials has ended. Let's see what they had to know for those who got in the first casting cycle. First of all, they had to know about it. Then they just had to get into this 5%, which could have been more, but it was so much. By the way, Incidentally, it was five times more as we could have started this project to a minimum. What if it wasn't? I have no idea, but I guess that the angels would have killed us.

Ezt onnan tudom, hogy eddig is vadul próbálkoztak ezzel, csak ugye nem jött nekik össze. Mielőtt bárki kiakadna, ez azért van, mert nem sokat tudtok az angyalokról. Biztos azt hiszitek, ők intelligens és okos lények. Én is azt hittem. Amikor rájöttem, hogy ez mennyire nincs így, akkor keletkezett az ÉlményPark ötlete. Ugyanis az ÉlményParkot ők rendelték meg. Csak mivel nincs eszük, pontosabb úgy, hogy nem a mi logikai alapú rációnkkal rendelkeznek, nem is tudták, mi az a logikai csapda. Amikor megrendelsz valamit, de semmi se jó neked. Ez egészen addig ment, amíg el nem érkezett a valószínűtlen, azaz egy meg sem keresztelt, rendkívül intelligens ember élve jutott el azokra a szintekre és vette magára a feladatot.

I know this from the fact that they have been trying wildly so far, but they have not succeeded. Before anyone is surprised, this is because you don't know much about angels. You're sure they're smart and intelligent. I thought so. When I realized that this was not the case, the idea of the ÉlményPark was created. They were ordered by the ÉlményPark. Just because they don't have savvy, it's more accurate that they don't have our logical-based ratio, they didn't know what the logical trap was. When you order something, but nothing good for you. It went as long as the unlikely, that is, not even baptized, highly intelligent man came alive to those levels and took on the task.

Biztos ti is szeretnétek ilyen tudást, ám senki se szeretne iskolába járni. Na pont így vannak ezzel ők is. Akik engem személyesen ismernek, szerintem egy se gondolta volna, hogy egyszer én fogok angyaloknak iskolát csinálni, de ez van. Ám ez nem csak egy iskola! Hogy mi minden még, azt olvassátok el. Nektek íródott. Ugyanis az angyalok úgy tudnak tanulni, ha te ezt megérted. Nekem tehát ki kellett találnom, hogyan érthetsz meg könnyen, gyorsan és egyszerűen olyan dolgokat, amire a hagyományos úton körülbelül 30 évre lenne szükséged. Elsőre biztos kicsit morbid lesz, de ne felejtsétek, ez csak egy világértelmezési rendszer. A világnak számtalan megértési módja van, ez csak egy közülük. Ám a mai modern ember számára ez az ideális!

You certainly want such knowledge, but nobody wants to go to school. That's exactly what they do. Those who know me personally do not think I will make school to angels, but that is. But it's not just a school! What's more, read it. Written to you. The angels can learn if you understand it. So I had to find out how you could easily, quickly and simply understand things that you would need in a traditional way for about 30 years. First of all, it will be a bit morbid, but don't forget, this is just a world interpretation system. The world has many ways of understanding it, it is just one of them. But for today's modern man this is ideal!

Mivel élitek mindennapi életeteket, bejártok dolgozni és láthatóan nem az a világképetek, hogy foglalkozzatok az energiarendszereitekkel, vagy végetek egy tudatszint emelkedésnél vagy valaki kitalálja erre a megoldást. Én kitaláltam. Mivel nincs módon egy globális óriásplakát kampányra, maradt az a megoldás, hogy nem kell róla tudnotok, úgy is sikerül. Így viszont mi értelme lenne megbolygatni ezt a világképet, pláne ha ez a világkép ennél többre is képes? Tudjanak róla azok a kevesek, akik erre rátaláltak és komolyan veszik. Ugyanis számukra indul egy másik játék, ahol a fokozatokat csak a hihetetlenség választja el egymástól.

As you live your daily life, you walk around to work, and apparently not your worldview to deal with your energy systems, you end up with a level of consciousness or somebody inventing this solution. I found out. Since there is no way for a global billboard campaign, the solution remains that you don't need to know about it, so you can succeed. So, what would be the point of making this world-wide vision change, especially if this worldview can do more than that? Find out the few who found it and take it seriously. There is another game for them, where the stages are separated only by the incredibleness.20 évvel ezelőtt beültem egy lakásba és csak ezzel foglalkoztam. Nem, nem úgy, ahogy gondolod! Megállás nélkül, minden egyes percét kihasználva. Neked viszont itt az eredménye ingyen, amit amúgy nem tettem volna, ám én betartom az angyaloknak tett ígéretemet, még ha fogalmuk sincs, mire kértek engem, mert ők sem ismernek benneteket.

20 years ago I got into an apartment and I was just doing it. No, not the way you think! Without stopping, taking advantage of every minute. But for you, the result here is free, which I would not have done anyway, but I keep my promise to angels, even if they have no idea what they have asked me for, because they do not know you too.