Online képzés indul | Online training starts

Ez a művelet arról szól, hogy megkezdek egy online képzést a tapasztalataimat felhasználva, ám új dolgokat is beletéve. Eddig azért nem tehettem ilyesmit, mert közben egyszerre végeztem egy sor feladatot és közben mentális közelharcot vívtam a környezetemben lévő embereken megjelenő mindenféle lényekkel. Gondolva arra is, hogy lesznek, akik menet közben csatlakoznak be.

This operation is about starting an online training using my experience, but including new things. So far, I couldn't do that because I was doing a series of tasks at the same time and I was fighting a mental battle with all kinds of creatures in the surroundings. Thinking that there will be people who join in on the go.

Kezdjük azzal, hogy az emberek a szabad akaratukkal erősítsék ezt meg, hogy elkerüljük a megszállók (segítők) egyik gyakori félreértését, amire majd meg fogjuk őket tanítani. Ugyanis nem nagyon szoktak hozzá az egyéni tudatokhoz. Ám ha meg van bennük a hajlam és a szándék arra, hogy a gyakorlatban is megtanulják az egyenlőséget, én örömmel veszek részt ebben. Arra mindenképp felhívom a figyelmet, hogy ezeket a lényeket hülyének fogják nézni a többiek és ezzel a kísérlettel igazolni fogjuk őket. Még egy gondolattal zárnám ezt a posztot. Ezzel nem tudunk és nem is fogunk rohanni. Lehet, hogy két poszt között napok telnek el, lehet, hogy hetek. És az is könnyen megtörténhet, hogy egy nap alatt jön ki belőlük több.

Let's start by saying that people can do this with their free will to avoid the frequent misunderstanding of the occupiers (helpers) we will teach them. For they are not very accustomed to individual consciousness. But if they have the inclination and the intention to learn equality in practice, I will be happy to involved in this. I would like to draw your attention to the fact that these creatures will be seen as stupid by others and by this attempt to prove them with this experiment. One more thought I would close this post. We will not rush with this. There may be days between two posts, maybe weeks. And it can easily happen that more than one day comes out of them.

Akkor jöjjön a szabad akaratú megerősítés. Ennek a holosugárzónak a neve a Programjaimba lépés.  Nézzetek a kép mögé és hallgassatok közben a megérzéseitekre. Ezt kell ugyanis először úgy begyakorolni, hogy stabilan menjen, mert később ezeket a megérzéseket biztosan megpróbálják manipulálni. Ma is ez történik, ám még láthatatlanok vagytok és ahogy kapjátok tőlem a személyes beavatásokat, valamint beléptek a mélyebb tudatszintekre, egyre értékesebbé váltok és sokkal nagyobb figyelmet is kaptok részükről.

Then come the free will confirmation. The name of this holo radiator is Going to my Programs. Look behind the picture and listen to your intuitions. This should be practiced first, so that you can move steadily because they will try to manipulate these feelings later.  It is still happening today, but you are still invisible and as you get personal initiations from me and enter deeper levels of consciousness, you become more valuable and receive much more attention from them.


Az első akadály a hit próbája. Mert azért valljuk be, elég nehéz elképzelni, hogy ismeretlenül képes vagyok neked személyre szabottan energiákat küldeni, a neten keresztül ugye? Nos nem a neten keresztül küldöm, de azt is felhasználom. Jogos kérdés lenne, hogy ha hozzáférünk a tudathálózathoz, mi szükség van erre. Akkor van rá szükség, ha nem akarjuk, hogy ebbe fönn túlságosan belelássanak, hisz csak az adott emberek látogatják ezt a weboldalt és jutnak hozzá a szükséges tudáshoz.

The first obstacle is the test of faith. Because we confess it, it's hard to imagine that I can send you personalized energies unknowingly through the net, right? Well, I'm not sending it through the internet, but I also use it. It would be a legitimate question if we have access to the consciousness network, why is needed. It is necessary if we do not want this person to be too intrigued, because only specified people visit this website and get the necessary knowledge.

Akik később csatlakoznak be, nem késnek le semmiről, viszont szinkronizálniuk kell magukat, aminek időtartama és módja mindenkinél egyedi.

Those who join later will not be late for anything but will need to synchronize themselves, each with its own duration and mode.


Hogy ez mennyi idő, az mindenkinél egyedi. Nem érdemes siettetni. Az a legjobb, ha el is felejted és majd csak akkor jut eszedbe, amikor valamikor később rájössz, hogy talán ez is szerepet játszott a sikereidben.

How much time is unique to everyone. It's not worth hurrying. The best thing to do is to forget it and just remember when you find out later that maybe it has played a role in your success.