Első Lecke | Lesson 1

First is primarily a material for foreigners that contains a pilot program based on my own invention. Although the base of the program has already been tested, it is the first time such a holo radiator was specifically designed for educational purposes. You had to wait so much for it because I attached great importance to testing the guarantee so that this knowledge wouldn't get into the unworthy hands.

Az első egy elsősorban a külföldiek számára készült olyan anyag, ami egy saját találmányon alapuló kísérleti programot tartalmaz. Bár a program alapja már le van tesztelve, mégis ez az első olyan alkalom, amikor egy ilyen holo sugárzó kifejezetten oktatási céllal készült. Azért kellett ennyit várnotok rá, mert kiemelt fontosságot tulajdonítottam a garancia tesztelésére, hogy ez a tudás ne jusson arra méltatlan kezekbe.

First of all, I would deal with the antecedents. In short, it is worth knowing about me that the spiritual mutation has reached my brain, which is why it flew to the 42nd dimension. However, no one thought of it and it is a unique thing in the history of the universe that someone can return from such a dimension level. It happened to me because it turned out that I need time for these deep-trans meditations. I moved from the best place in Budapest to a panel house (I think is the best panel area) where I started a meditation 20 years ago, which they didn't even dare to Tibet. I'm not religious and I'm not baptized. I stood with the philosophy of studying God with a scientific eye, and it doesn't stop at the first red light. I didn't stop at the second and I came back with a piece of knowledge that is unique. This knowledge cannot be passed on entirely, but I can pass on certain packages to those who deserve it.


Óbuda


Mindenek előtt foglalkoznék az előzményekkel. Röviden rólam annyit érdemes tudni, hogy spirituális mutáció érte az agyamat, minek következtében az a 42. dimenzióig repült. Arra azonban senki nem gondolt és ez egyedülálló dolog az univerzum történetében, hogy valaki ilyen dimenziószintről képes visszatérni. Velem ez történt, mert kiderült, hogy ezekhez a mélytransz meditációkhoz szükségem van az időre. Budapest legjobb helyéről elköltöztem egy panellakásba (szerintem a legjobb panelövezetbe), ahol 20 éve megkezdtem egy olyan meditációt, amit még Tibetben sem mertek. Nem vagyok vallásos és meg sem vagyok keresztelve. Azzal a filozófiával álltam ennek neki, aki istent tudományos szemmel kutatja, az nem áll meg az első piros lámpánál. A másodiknál sem álltam meg és olyan tudásanyaggal tértem vissza, ami egyedülállónak mondható. Ezt a tudást teljes egészében átadni nem lehet, ám bizonyos csomagokat igen az arra érdemeseknek.

First and foremost, I have to point out that I have been on this path with my individual consciousness, and on the other hand with religious terminology, although I use it occasionally for the sake of clarity. Anyone who enters this education program does not necessarily need to know the history, but he must know that I interpret the world with the IT worldview. If there are countless ways of interpreting the world, then there is a whole new one specifically designed for the western (modern) man. In my opinion, the world can be better explained in this mirror. Before I started doing this, the internet started to spread and so I was in the best time to deal seriously with the world first and find new things. You also get the initiations! You should understand this as if you were receiving the compressed file format that your brain must unpack and translate.


Lesson One | Első lecke

Mindenek előtt fontos leszögeznem, hogy egyrészről az egyéni tudatommal jártam meg ezt az utat, másrészről távol áll tőlem a vallásos terminológia, bár az érthetőség kedvéért időnként használom. Aki itt lép be ebbe az oktatási programba, nem feltétlenül kell, hogy ismerje az előzményeket, ám tudnia kell, hogy az informatikai világlátással értelmezem a világot. Ha a világnak számtalan értelmezési útja létezik, akkor itt egy teljesen új, ami kifejezetten a nyugati (modern) ember számára lett kialakítva. Véleményem szerint ebben a tükörben a világ sokkal jobban magyarázható. Mielőtt nekikezdtem ennek, akkor kezdett az internet elterjedni és így a legjobb időben voltam a legjobb helyen, hogy én foglalkozzam komolyan először a világon vele és találjak ki rajta új dolgokat. A beavatásokat is így kapjátok! Ezt úgy érdemes felfogni, mintha az tömörített file formátumban érkezne, amit az agyadnak ki kell csomagolnia és át kell fordítania.


Sit in front of the picture, look at it from time to time. You can either leave it overnight or set it as a screensaver. Who can print in any small size and put it in your pocket. The principle of operation is based on the hologram features, no matter what physical object projects the vibrations. I think it will happen that you will feel like an invisible force in your daily life where you can best understand what you are learning.

Ülj a kép előtt, időnként nézz is mögé. Akár fenn is hagyhatod éjszakára, vagy beállíthatod képernyővédőnek. Ki is nyomtathatod akármilyen pici méretben és elteheted a zsebedbe. Működési elve a hologram sajátosságaira épül, aminek mindegy, a rezgéseket milyen fizikai objektum vetíti. Szerintem az fog történni, hogy úgy fogod érezni, mintha egy láthatatlan erő vezetne a mindennapi életedben oda, ahol a tanulnivalót a legjobban megértheted.