Második Lecke | Lesson 2

The spiritually initiated man uses an internal channel for communication. It's not surprising anywhere in the galaxy, but this world has come from a lower dimension. Those who use this internal communication use the feature of the hologram that has no need for distance. Apart from us who live in the outside world, no one needs cell phones. But no one has a private sphere because they are closer to the collective consciousness. They don't need a communication tool because they already have the brain. Therefore, no radio signals are found by scientists looking at the sky, or because technology does not use electricity but crystal technology.

A spirituálisan beavatott ember egy belső csatornát használ a kommunikációra. Ez nem meglepő dolog sehol a galaxisban, ám ez a világ alsóbb dimenzióból került ide. Akik ezt a belső kommunikációt használják, a hologramnak azt a tulajdonságát használják ki, hogy a gondolatnak nincs szüksége távolságra. Rajtunk kívül, akik a Külvilágban élnek, senkinek nincs szüksége mobiltelefonokra. Ám senkinek nincs is privát szférája, mert közelebb vannak a kollektív tudathoz. Azért nem kell nekik kommunikációs eszköz, mert már van nekik, mégpedig az agyuk. Ezért nem találnak semmilyen rádiójelet az eget fürkésző tudósok, no meg azért sem, mert a technológia nem az elektromos áramot használja, hanem a kristálytechnológiát.

The average human mind hardly digests the thought communication, because accepting it is basically stumbling upon the world it knows. Just think about how you would react if suddenly independent voices sounded in your head. The risk of being insanity is therefore seriously present in any case when it happens to a person who is not prepared for it. That is why it was particularly important to find out something about this problem, taking into account the specificities of both worlds. An example of this. The inner world is disgusted by the evidence because it assumes the necessary faith. However, the outside world will not believe until it receives evidence. The reason for this is that while the outside world is leading fate, the world without material is driven by dreams. It is a very difficult and trying human task to be on the border of the two worlds because they both look you foolish. Perhaps this is the reason for the formation of secret societies, which are probably might be secret.

Az átlagos ember elme a gondolatkommunikációt nehezen emészti meg, mert ennek elfogadása alapjaiban rengeti meg az általa ismert világot. Gondolj csak bele, hogyan reagálnál, ha hirtelen tőled független hangok szólalnának meg a fejedben. A beleőrülés veszélye tehát komolyan fennáll minden olyan esetben, amikor ilyesmi erre nem felkészült emberrel történne. Ezért is volt különösen lényeges kitalálni valamit erre a problémára annak figyelembe vételével, hogy mindkét világ sajátosságait figyelembe vegyük. Egy példa rá. A belső világ irtózik a bizonyítástól, mivel feltételezi a szükséges hitet. A külső világ azonban addig nem hisz, amíg bizonyítékot nem kap. Ennek az az oka, hogy amíg a külvilágban a sors vezet, addig az anyag nélküli világot az álmok vezetik. Nagyon nehéz  és embert próbáló feladat a két világ határán létezés, mert mindkettő bolondnak néz. Talán ez az oka a titkos társaságok kialakulásának, amik elsősorban talán ezért titkosak.
For these lessons, words are only relevant if their amount of information is ideal. I think I have reached this limit. The brain's readiness begins with our understanding first, followed by acceptance and curiosity for the next level. More information about the vibrations emanating from this holo radiator. The thought chat, which is a self-developed application, can be installed from the holoinstall and can be read from the material on this website.

Ezekhez a leckékhez a szavak csak annyiban járnak, ha az információmennyiségük pont ideális. Úgy gondolom elértem ennek határára. Az agy felkészültsége nálunk először a megértéssel kezdődik, majd azt követi az elfogadás és a kíváncsiság hajt a következő szint kapujához. Amihez az ebből a holo sugárzóból áradó rezgések látnak el bővebb információval. A gondolat chat, ami egy saját fejlesztésű alkalmazás telepíthető a holoinstallról és olvasható róla anyag ezen a weboldalon is.


Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...