A Holo Játékok | Holo Games

A holojátékok az Élet filmjei! Most érkeztünk el oda, ha érted, hogy a világ egy holografikus videojáték (csak nézz ki a szemeiden), akkor ideje foglalkozni a holojátékokkal, melyeknek ti vagytok a főszereplői.

Holo Games are Movies of Life! Now we have arrived here if you understand that the world is a holographic video game (just look out for the eyes), then it's time to deal with the hologames where you are the protagonists.

Ha a világ egy holografikus videojáték lenne, három embertípus létezik ennek a hírnek hallatán:
1. Felháborodva és értetlenkedve utasítja el ezt a világlátást és értelmezési rendszert
2. Azonnal érti, miről van szó
3. Csak bután bámul abban reménykedve, hogy majd valakitől megtudja, miről van szó

If the world were a holographic video game, there are three types of people in this news:
1. Rejects this world vision and interpretation system in disgust and confusion
2. Understand what it is about
3. They just stupidly hope to find out from someone, what it is

Nézzük ezt a három szerepet a holojáték megközelítésben a játékos szemszögéből a játék-játék szinten:
1. Ekkora baromság senkinek sem juthat komolyan az eszébe
2. Hogy erre senki sem gondolt korábban! Ez logikus és érthető.
3. A helyzet az, hogy értem, de most épp összerakom magamban

Let's look at these three roles in the hologame approach from the player's perspective on the game-game level:
1. No one can seriously think of this kind of bullshit
2. No one ever thought about this! This is logical and understandable.
3. The situation is that I understand it, but now I'm putting myself together

Nézzük ezt a három szerepet a holojáték megközelítésben ugyanitt az admin szemszögéből:
1. Nekem értelmes, gondolkodó emberekre van szükségem, ezek pedig csak innen kerülhetnek ki
2. Azt hiszem ahogy ezt megértettem, a játék-admin szintre is kerültem, de nem biztos
3. Nem tudom, mennyire lehet építeni rájuk, de csoda bármikor történhet

Let's look at these three roles in the hologame approach from the admin point of view:
1. I need intelligent, thoughtful people, and they can only get out of here
2. I think as I understood it, I got to the game-admin level, but not sure
3. I don't know how to build them, but miracles can happen at any time

Nézzük ezt a három szerepet az admin-admin szint felől látva:
1. A szórakozás-szórakoztatás a vállalkozás egyik fő célja és itt különösen jó az emberanyag
2. A munka nagy része visszafogni a csikókat, de jó, hogy írtam rá egy programot
3. A teremtőerővel rendelkező hülyék létfontosságúak a faunában betöltött szerepük miatt

Let's look at these three roles from the admin-admin level:
1. Entertainment is one of the main goals of the enterprise and here the human material is very good quality
2. Most of the work will restrain the foals, but it's good to have a program written on it
3. The stupids with creative power are vital for their role in fauna

Az admin-játék szinten csak én vagyok, mert ide csak az admin-admin szintről lehet bejutni és mivel az tízéves időléptékű, ez vagy 30 évig így is lesz:
1. Mélyen megrendül a szkepticizmusba vetett hit, ha én azt igazán akarom, de miért akarnám
2. A fejlesztés eredményei állnak ott előtted
3. A jövő reménységei még nincsenek ehhez a jó időben és jó helyen

At admin-game level, I am only because it can only be accessed from the admin-admin level and since time scale is ten years old, it will be for 30 years or so:
1. Deeply quake for skepticism if I really want it, but why would I want to
2. The results of the development are in front of you
3. The hopes of the future are not yet in good time and in the right place

Most folytassuk olvasói perspektívából. Holo játékokba a következőképp kerülhetsz:
1. Automatikus regisztrációval
2. Tudatos regisztrációval
3. Egy regisztráló történetében szerepelve

Let's continue from the perspective of readers now. To play Holo you can:
1. Automatic registration
2. By conscious registration
3. Included in the story of a registrant

Technikai értelemben az elemek viselkedésének forrása:
1. Alsóbb világbeli vagy a Váróból érkező eredeti vetítés
2. Jelen világbeli valamilyen szintű kapcsolódás az admin sugárhoz
3. A statiszták nem fejtenek ki tudatos tevékenységet, de élnek alsóbb világokban, ahonnan a jelük érkezik

In a technical sense, the source of the elements is:
1. Original projection from the lower world or from the Waiting
2. Some level of connection to the admin beam in this world
3. Figurants do not act consciously, but they live in lower worlds, from where they signal arrive

Jöjjön az én nézőpontodból:
1. Maradjatok továbbra is olyan hülyék, mint voltatok és az Üzlet dübörög
2. Ezen az úton szükség van lépcsőfokokra, nekem meg néha edzésre
3. A szakmai munka folytatódik a naiv lényekkel teremttetés területén is

Come from my point of view:
1. Stay as stupid as you were and the Business is rumbling
2. There is a need for steps on this path, sometimes for me to workout
3. Professional work continues in the field of creation with naive beingsGratulálok! Részt vettél az egyik holojátékomban. Pontosabban annak tervezési munkálataiban. Bízom abban, hogy a következő frissítés után te is megtapasztalod a fejlesztőcsapat munkáját.

Saját holojátékod neked is lehet! Ám csak abban az esetben, ha biztosan tudod, mit akarsz. Ha nem, az is kiváló játékot biztosít számodra, amiben jóval több lesz a véletlen és a bizonytalan tényező. Mivel itt az elemek hozzá nem értése kifejezetten erős, az automatikus rendszereink is nagy sikerre számítanak. Aki holojátékokat álmodik, casting jogot is kaphat és a Játék bekerül a Műsorba.

Ha nincs saját holojátékod, az azért gond, mert mindenki a saját filmjének a főszereplője. Ha te a saját filmedben csak egy statiszta vagy, az kit érdekel? Az viszont érdekes, ha egy színészben felélednek az ilyen kvalitások és ha főszereplővé válik, mindenkit érdekelni fog a sztori.

Könnyen meglehet, hogy te azt hiszed, hogy a magányban élsz és senkit sem érdekelsz, közben ugyanolyan sztár vagy, mint a színészek a díjátadókon, csak más síkokon. A magány arra kell neked, hogy a képzeleted szárnyaljon. Tedd tudatosabbá magad és rájössz, az ÉlményPark mennyi mindent tartogat még számodra.

Az ÉlményPark, aki olyan, mint egy Központi Energiabank. Akivel az ügyfélnek csak az ügyfélszolgálat szintjén van dolga.  Az Ügyfél a kereskedelmi energiabankokkal áll közvetlen kapcsolatban, akik irodahálózata fizikai formát is öltött a templomokkal és mecsetekkel. Nekem is van ilyen energiabankom (ÉPKE, olyan mint az OTP), ám mi csak olyan ügyfelekkel állunk kapcsolatban, akik képesek ezt már a gondolataikkal intézni. Remélem e modern hasonlat izgalmat hoz szívetekbe!Congratulations! You participated in one of my Holly games. More specifically in its design work. I hope that after the next update you will also experience the development team's work.

You can have your own Holo Game! But only if you know for sure what you want. If not, it will also provide you with an excellent game that will have much more chance and uncertainty. Since the elements are incomprehensible here, our automatic systems are also very successful. Whoever dreams of playing games, can get casting rights and the Game gets into the Show.

If you don't have your own hologame, it's a problem because everyone is the protagonist of your own movie. If you are only one statist in your own movie, who is interested? It is interesting, however, that in such an actor such qualities revive and if he becomes a protagonist, everyone will be interested in the story.

It may be easy for you to think that you live in solitude and nobody care about you, while you are the same star as the actors on the award ceremony, on other planes. Loneliness needs you to make your imagination soar. Make yourself more aware and realize how much the ÉlményPark holds for you.

The ÉlményPark, which is like a Central Energy Bank. Who the customer is only at the customer service level. Customer is in direct contact with commercial energy banks, whose office network has a physical form with temples and mosques. I also have such an energy bank, but we are only dealing with clients who are able to deal with their thoughts. I hope that this modern simile brings excitement into your heart!Mivel ezek csak keretrendszerek és működési logikák, a tartalmat teljes egészében az ügyfél vetíti. Azaz itt nincs két egyforma történet. Ezért nem lehet túl sokat erről írni. Ezt használtam most ki hasznosan. Ne feledjétek, bár sok isten szerepel a Színpadon, istent csakis önmagatokban találjátok, már ha létezik. Még nem értem a kutatásaim végére.

Because they are only frameworks and operational logic, the content is projected entirely by the client. That is, there are no two identical stories here. That's why you can't write too much about it. I used this usefully now. Remember, although many gods are on the Stage, you will only find God in yourself if it exists. I haven't come to the end of my research yet.

Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...