Az ÉlményPark Igazgatóságai | Directorates of ÉlményPark

Vagyis a 4 üzletág. Itt az üzlet nem csak a közvetlen profitszerzésben merül ki, például a világ megmentése nekem egy jó üzlet. Az is lehet profit, hogy a világaidban boldogan és jól élnek. Hatalmas különbségek vannak ugyanazon fogalmak értelmezései között. Annyira, hogy mind külön igazsággá erősödött.

That is, the 4 business lines. Here, the business is not just about making direct profit, for example saving the world is a good deal for me. It can also be a profit happiness and well living people in your worlds. There are huge differences in the interpretation of the same concepts. It was so much that they all became separated justices.TANÍTÁS-TANULÁS   |   GYÓGYÍTÁS-GYÓGYULÁS   |   ÉLMÉNY-KALAND   |   KUTATÁS-FEJLESZTÉS

TEACHING-LEARNING | HEALTH-CARE | ADVENTURE-EXPERIENCE | RESEARCH-DEVELOPMENT


Oktatás-Tanulás | Teaching-Learning

Egyszer hallottam valahol, hogy az Élet egy iskola. El is raktároztam magamnak az infót későbbre, mert éreztem, hogy amit akkor gondolok róla az jó irány, ám igen kevés információ. Később be is ugrott nekem, amikor arra kerestem a választ, ha a világ egy holografikus játékprogram lenne és az enyém lenne, mihez kezdenék vele? Mindenképp felállítanám a fő pilléreit. Az Oktatás és Tanulás is egyike ezeknek.

I once heard that Life is a school. I also left the information for myself later because I felt that what I was thinking about was the good direction, but very little information. Later it jumped to me when I was looking for an answer if the world was a holographic game program and mine would be what would I start with? I would definitely set up his main pillars. Education and Learning are one of these.

Ide kerülnek a tanítói vénával megáldott holografikus kivetülések emberek. Ezeknek az embereknek elhivatottságot jelent másoknak átadni a Tudást. Ez a kínálat találkozott azzal a kereslettel, amire a tanulni vágyók fölötti angyal vágyik valójában, mert maguk a hallgatóink nem biztos, hogy észrevették a hallgatói névjegyzékbe vételt. Mert nekik is joguk van a fejlődéshez!

Here are the holographic projections people blessed with the teacher's vein. It is a commitment for these people to pass on Knowledge to others. This supply has met the demand for an angel who is willing to learn, because our students themselves may not have noticed the student enrollment. Because they have the right to development!

Gyógyítás-Gyógyulás | Health-Care

Egyszer hallottam valahol, hogy az Élet a gyógyulásunk lassú lenyomata. Na jó, ezt most találtam ki, mert nem hallottam ilyet még senkitől. Azt tudom, hogy amit gondolok róla az jó irány, ám nem kevés információ. Később be is ugrott nekem, amikor arra kerestem a választ, ha a világ egy holografikus játékprogram lenne és az enyém lenne, mihez kezdenék vele? Mindenképp felállítanám a fő pilléreit. A Gyógyítás-Gyógyulás is egyike ezeknek, mert egy fejlett lény sem fejlett a humán szellem nélkül.

I once heard that Life is a slow impression of our healing. Well, I just found this out because I haven't heard of anyone yet. I know what I think about it is the right direction, but little information. Later it jumped to me when I was looking for an answer if the world was a holographic game program and mine would be what would I start with? I would definitely set up his main pillars. Healing-Care is one of these, because an advanced being is not developed without the human spirit.

A gyógyítói energiák az ÉlményParkban ingyenesek és mindent áthatnak. Ám az ÉlményPark környezet egyedülálló módon rugalmasan reagál a pénzre, ami a játékszinten fontos dolog és a civilizáció alapja.

The healing energies in the ÉlményPark are free and they pass through everything. But the ÉlményPark environment is uniquely responsive to money, which is important at the game level and the foundation of civilization.

Élmény-Kaland | Experiences-Adventure

Nem is egyszer hallottam mindenhol, hogy "élj a mának". Hogy "legyél az itt és most-ban"! El is raktároztam magamnak az infót későbbre, mert éreztem, hogy amit akkor gondolok róla az jó irány, ám igen kevés információ. Később be is ugrott nekem, amikor arra kerestem a választ, ha a világ egy holografikus játékprogram lenne és az enyém lenne, mihez kezdenék vele? Mindenképp felállítanám a fő pilléreit. Az Élmény-Kaland is egyike ezeknek, hisz magát az ÉlményParkot is erről neveztem el.

I heard it lot of time everywhere to "live for today". To be "here and now"! I also left the information for myself later because I felt that what I was thinking about was the good direction, but very little information. Later it jumped to me when I was looking for an answer if the world was a holographic game program and mine would be what would I start with? I would definitely set up his main pillars. The Adventure-Experience is one of these, because I have named the ÉlményPark itself.

Amikor a nevet kellett (amúgy gyorsan) kitalálnom ennek az operációs rendszernek, azonnal az Élmény Park villant fel. Másképp nem is lehetne ennél egyszerűbben megfogalmazni a fizikai világot. Most nem részletezett okok miatt minden dimenzió rendelkezik fizikai kivetüléssel, az egész egy Fénycsőben található, más értelmezésben egy álommal/eszközzel, melyből fel tudsz ébredni. Tartok tőle, kinn olyan sok kaland nem nagyon vár rád. Különben miért lenne rá itt benn ekkora igény?

When I had to name this operating system (anyway), the Adventure Park flashed immediately. Otherwise, the physical world would not be easier to formulate. For reasons that are now unspecified, each dimension has a physical projection, all in a Light Column, with a different meaning in a dream / device from which you can wake up. I keep from it, so many adventures aren't really waiting for you. Otherwise, why would there be such a demand in this area?

Kutatás-Fejlesztés | Research-Development

Világéletemben felfedező alkat voltam és ha azt nézzük, hogy létrejött ez az ÉlményPark, ott a sok munka vele, a hibák javítása, a tesztelések, a szükséges fejlesztések, a nagyobb léptékű fejlesztések. Ezeket is egy pont fogja össze, mint az ÉlményPark egyik alappillérét.

I was a discovery in my life, and if we look at this ÉlményPark, there is a lot of work to do with it, repairing bugs, testing, upgrades, and larger scale developments. They are also joined by a point as one of the pillars of the ÉlményPark.

Jópár éve, amikor kaptam egy olyan felkérést, hogy valakiket mentsek meg egy később bekövetkező nehéz helyzetből, abban a helyzetben voltam, hogy olyasmit láttam, ami miatt a dolgokat átvette az ÉlményPark Kutatás-Fejlesztés. Ez az egy pici dolog elég volt a felkérés teljesítéséhez. Aki itt találta magát, biztos más tesztalanyi tapasztalatokat szerez, mint az Élmény-Kalandnál. Aki pedig ide érzi magát valónak, az biztosan mind különleges ember még a különleges emberek között is.

Several years ago, when I was asked to save someone from a difficult situation later, I was in a position to see something that was taken over by the ÉlményPark Research & Development. This little thing was enough to fulfill the invitation. Anyone who finds himself here is sure to gain some other test subject experience than the Adventure. And whoever feels right here is certainly a special person even among the special people.
Fontos megjegyezni, hogy az Üzletágak között abszolút egyenlőség van, azaz nem jelent semmivel sem kisebb vagy nagyobb rangot, ki hol lép be az ÉlményParkba. Rangot csak egyvalami jelent, az pedig a saját teljesítmény. Azt pedig csak egyvalami mutatja, hány üzletág programjai futnak át rajtad és a szerepvállalásod azokban milyen minőségű. Így is kapsz meghívást vagy belépési engedélyt az admin szintekre.

It is important to note that there is absolute equality between the Business Units, that is, it does not mean a smaller or higher rank than who enters the Adventure Park. Ranking is just one thing, and it's your own performance. It only shows one thing, how many business programs run over you and the quality of your engagement in them. You'll also get an invitation or admission to the admin levels.Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...