Az eddigiek összefoglalása | A summary of the above

Elérkeztünk oda, hogy a fő dolgok vonatkozásában amit leírhattam, azt leírtam. Célszerű átismételni pár alapelvet és szabályt, mert az emberek egyik jellemzője, hogy utánanézés nélkül alkotnak véleményt. A másik a kollektív hatás alá került emberekre jellemző, hogy vita esetén nem a vita tárgyáról van szó, hanem a másik személyét támadják szintén utánanézés nélkül. A személyemet ért támadásokra itt nem, csak a szakmai kifogásokra válaszolok.

We have come to the point that I have written about the main things I have described. It is advisable to repeat some of the principles and rules, because one of the characteristics of people is that they form an opinion without looking after them. Another characteristic of people who have been subjected to collective action is that in the event of a dispute, it is not the subject of the dispute, but the other person is also attacked without recourse. I do not respond to attacks on my person here, but only to the professional objections.

Személyemet érintő vádakra | Attacks on my person

Mivel közel 20 éve ültem be egy lakásba, ahol csak ezzel foglalkoztam, értelemszerűen senki sem ismerhet és én sem ismerek senkit. Akiket ismertem, azok ugyanúgy változhattak 20 év alatt, ahogy én. Tehát akik ismertek 20 éve, közel sem biztos, hogy ismernek ma is. Amiket tudnak rólam mondani, azok 20 éves információk az az előtti időkből, hogy én ezt a rangot megszereztem ezzel az egyedülálló munkával. Bárki, aki bármivel megvádol, egyszerűen nem alkalmas teljesítményem megítélésére és azok sem, akik dicsérnek.

Since I have been sitting in an apartment for almost 20 years, where I only dealt with it, no one knows and I know no one. Those I knew could change in the same way in 20 years as I did. So, for those who have known for 20 years, it is almost certainly not known today. What they can tell me about is 20 years of information the time before that I got this rank with this unique job. Anyone who accuses or praise me of anything is simply not capable of judging my performance.

Az ÉlményParkot érintő vádakra | The accusation of the ÉlményPark

Jól emlékszem a régi időkre, amikor sokszor én is lehurrogtam olyan dolgokat, amiknek nem néztem előtte utána. Később rájöttem, hogy ez a kollektív tudat egyik jellemzője, amit birkanet-nek hív a szakma. Ez az úgynevezett első gondolat, amit csak gondolkodással lehet felülbírálni. Ám én nem bánom, ha az emberek első gondolata erre az, hogy ez egy nagy baromság. Azért nem, mert ez egy szakmai munka és azoknak szól, akik gondolkodnak. Akik pedig veszik maguknak a fáradságot, hogy ezt megértik, rájöhetnek, hogy ott a kulcs a kezükben a világhoz.

I remember well the old times, when I often knocked things that I didn't look at before. Later, I realized that this is one of the characteristics of collective consciousness that the profession calls sheepnet. This is the first thought that can only be overridden by thinking. But I don't mind if people's first thought is that it's a big bullshit. Not because it's a professional job and for those who think. And those who take the trouble to understand this, can realize that there is the key in their hands to the world.

Az ÉlményPark keletkezése 3D-ben | Creating the ÉlményPark in 3D

Nehéz XD témákról 3D-ben beszélni. Szögezzük le, hogy a 3D alatt mi azt értjük, ami az idővonal egy adott pontjához köthető. Így tudok arról beszélni, hogy a meditációs ciklusom második feléhez köthető a megszületése, ami folyamatosan formáltak a közben egyre érkező igények. Ezek az igények sajnos még nem a Föld felől érkeznek, így továbbra is folytatom az alászállást, vagyis a tudatomnak a ti valóságotokhoz hangolását. Az teljesen egyértelmű, hogy egy 42. dimenziószintet elért ember tudata másképp viselkedik és ezt a másképp viselkedést valahogy kezelnie kell, ha nem célja a világ vége. Megszületett az ÉlményPark. Ám van egy másik vetülete is, de ehhez már a világ komplexitásának megértése szükséges.

Ez a mai írás az első, aminél érzem, hogy már nincs igazán miről írnom, azaz befejeztem az ÉlményPark telepítését. Könnyen lehet, hogy holnap, vagy a jövő héten valaki valahol elereszt egy indulati- és szándék impulzust a megfelelő tudatszinten, aminek az ő szabályai szerint azonnal ott is kell lennie. Ám ha ő azt elereszti most, látjuk, hogy kb. 5-6 év kell hozzá egy olyan valaki részéről, aki képes ezt a munkát 5-6 évvel ezelőtt elkezdeni, hogy az azonnal kész legyen. Tehát az is lehet, hogy az Élménypark keletkezése egy másik értelmezés szerint még nem következett be.

Difficult to talk about XD themes in 3D. Note that in 3D we mean what can be linked to a particular point in the timeline. This is how I can talk about the fact that the second half of my meditation cycle can be attributed to his birth, which has constantly evolved into the ever-increasing demands. Unfortunately, these demands are not yet coming from Earth, so I continue to descend, that is, to adjust my consciousness to your reality. It is quite clear that the consciousness of a person who has reached the 42nd dimension behaves differently and that he must somehow deal with this different behavior if it is not the end of the world. The ÉlményPark was born. But there is another aspect of it, but this requires an understanding of the complexity of the world.

Today's writing is the first thing I feel like I'm really writing everything what I mean, so I finished installing the ÉlményPark. It may well be that tomorrow or next week someone will somehow release an impulse of emotion and intent at the appropriate level of consciousness, which according to his rules should be there immediately. But if he/she steps it now, we see that it takes about 5-6 years for someone who can start this job 5-6 years ago to be ready. So it can be that the ÉlményPark hasn't happened yet in a different interpretation.

Az ÉlményPark keletkezése körüli aggályok | Concerns about the origin of the ÉlményPark

Ha tudnátok, hogy a kereszténység megjelenését mennyi aggály kísérte, biztosan megértenétek, hogy miért reagálok erre röviden. Meg kell érteniük az embereknek, hogy az ÉlményPark a vallási szint fölött áll, mint ahogy te sem az androiddal játszol, hanem egy androidon futó játékkal. Azaz az emberek zöménél semmi értelme sincs az ÉlményParknak a mindennapi élet gyakorlatában, ám az az alá fejlesztett dolgoknak igen... viszont azok működnek minden környezetben is, tehát a vallásosban is.

A másik aggály logikus. Persze, hogy nem mutattam még fel semmit és ez az egész egy csóró figura műve. Hisz ezt 20 éve csinálom bevétel nélkül, csak ezzel foglalkozva egy olyan időnyomás alatt, amit az okoz, hogy te ezt, amit itt látsz, nem ismered el valaminek. Ha te csak olyat ismersz el valami felmutatásának, amivel gazdagságot is lehet azonnal szerezni, te lennél az első, aki olyasmikkel vádolna, hogy Osho engem tekintene utána a mesterének.

A hivatalos válaszom pedig a következő. Minden olyan hangot, aminek forrása inkompetens, azaz nem nézett a dolgoknak utána nem felkészült, olyan szurkolói hangoknak tekintem, akik mindegy, mit kiabálnak be a Pályára. Az ÉlményPark nem szekta és nem vallás, hanem eszköz azok számára, akik spirituális háttértámogatást szeretnének egyéni útjukhoz.

If you knew how much concern you had about the appearance of Christianity, you would surely understand why I respond briefly. People have to understand that the ÉlményPark is above the religious level as you do with the android, but with an android game. That is, for most people, there is no point in the ÉlményPark in everyday life, but the things developed under it do ... but they also work in all environments, that is, in the religious world.

The other concern is logical. Of course, I didn't show anything yet, and this is all a messy figure. I've been doing this for 20 years without earning money, just doing it under a time pressure that you do not recognize what you see here. If you only know something about what you can get rich immediately, you would be the first to accuse me of something that Osho would look after me as his master.

My official answer is the following. All the sounds that are incompetent they didn't look at things afterwards ie not prepared, are considered to be fanfare voices, no matter what they shout into the Court. The ÉlményPark is not a sect or a religion, but a tool for those who want spiritual backing for their individual journey.

A lényeg | The goal

Az ÉlményPark nem szekta és nem vallás, hanem eszköz azok számára, akik spirituális háttértámogatást szeretnének egyéni útjukhoz.

Ha ezt érted, mindent értesz. Ha nem érted, érteni fogod azokat, akik rád fogják erőltetni a saját értelmezésüket. Lehet, hogy ők az imént említett szurkolók.

The ÉlményPark is not a sect or a religion, but a tool for those who want spiritual backing for their individual journey.

If you understand this, you mean everything. If you do not understand, you will understand those who will force you into their own interpretation. They may be the fans just mentioned.


Mivel úgy érzem mindent leírtam, amit eddig leírhattam, a blognak tényleg blog hangulata lesz, ha elkezdek sztorizgatni. Aztán ahogy más bulvárosodó felületen is megtörténik, néha azért biztos beesik egy két olyan, is, amiket a jobb oldalon láthattok.

Since I feel I have described everything I could describe so far, the blog will really have a blog feel when I start to talk stories. Then, as it happens on other tabloid surfaces, sometimes there are few which you can see on the right.


Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...