Médiaszerződés | Media Contract

A dologról írhatnék egy könyvet is. Ám az egy nagyon unalmas könyv lenne. Így maradt az, hogy a szakmai rész csak álomban elérhető, a nagyközönségnek pedig el tudom mondani egyszerűen is. Mivel ez a nagyközönségnek szól, biztosan magára venné a szakma is, ha ezt most nem szögeztem volna le előre.

I could also write a book about the thing. But it would be a very boring book. That way, the professional part is only available in a dream, and I can tell the general public simply. As this is for the general public, it would surely take the profession if I hadn't nailed it down now.

A médiaszerződés szabályozza a holografikus kivetüléseitek mozgásterét a játékban, amit ti az Élet-nek neveztek. Mivel ez egy ingyenes szolgáltatás, amit jelenléteddel igazolva a szabad akaratodból veszel igénybe, ezt a médiaszerződést vagy elfogadod vagy nem. Enélkül ugyanis az ÉlményPark telepítés nem sokat ér. Ha nem fogadod el, maradsz az úgynevezett isteni vetítésben, ahol azonban működnek még az ÉlményPark korlátozott funkciói. Ha elfogadod, az isteni vetítésnek lesznek korlátozott funkciói.

The media contract regulates the scope of your holographic projections in the game, which you called Life. As this is a free service that you can use with your presence to make use of your free will, you either accept or not. Without this, the ÉlményPark installation doesn't matter much. If you do not accept it, you will remain in the so-called divine projection, however, the limited features of the ÉlményPark still work. If you accept, the divine projection will have limited functions.

Megjegyzem, hogy ezt az egészet tulajdonképp ezért csináljuk. A meglátásom, amire ez az egész elkészült az, hogy ez az isteni szint nem képes arra, hogy ezt a technikai civilizációt kezelni tudja. Azaz ott ez a világ teljesen el fog tűnni és átveszi a helyét egy (tényleg) boldog tudatlanság. Érezni fogod a gondoskodást és a biztonságot, ám úgy fogod magad érezni, mint egy 12-16 éves gyerek. A szabadság teljesen eltűnik az életedből és minden új ötlet gondot jelent a Harmóniában, ezért akkor sem fogadják pozitívan, ha az mindenki előnyére válna. Teológiai megfigyelésem az, hogy kizárt, hogy ők teremtették a világot, ám az lehet, hogy okai egy ilyen világ létrejöttének. Aminek most vége lenne, ha nem indult volna be rá az Élménypark vetítés.

I note that this is what we are actually doing. My view of this whole thing is that this divine level is unable to handle this technical civilization. That is, this world will disappear completely and take on a (really) happy ignorance. You will feel care and security, but you will feel like a 12-16 year old child. Freedom completely disappears from your life and every new idea is a problem in Harmony, so you will not be welcomed even if it would benefit everyone. My theological observation is that it is impossible for them to create the world, but it may be the cause of such a world. What would end now if the ÉlményPark projection hadn't started.

Elismerem, hogy ez a "privatizáltam az Úrtól a világotokat" szöveg jó ütősre sikeredett és hülyének is néznek ezért, ám még mindig jobban illeszkedik a történetbe, mint a rideg valóság. Azaz jobban érthető számotokra, mint az, hogy átmásoltam az univerzumot a 26. dimenzióba egy 3D szimulációs környezetbe. Úgyhogy jobb, ha maradunk a nagy felháborodást okozó privatizációnál. Azért ismerjétek el, hogy ezért "az Úr és egy földi magánszemély között létrejött privatizációs megállapodás" poénért már megérte! Sajnos isten (aki közel sem biztos, hogy megegyezik az Úrral) logikai alapon is csak egy ateistában tud megjelenni, ha nem akar leborulni önmaga és a saját szolgái előtt. Ez az ateista pedig kapott a remek alkalmon és elindította gyorsan az ÉlményParkot. Így úszta ezt meg itt mindenki.

I admit that this "privatized from the Lord your world" text was good for a good hit, and they also look stupid, but still fit into the story better than the brutal reality. That is, you can understand better than copying the universe into the 26th dimension into a 3D simulation environment. So it is better to stay in the high-profile privatization. Recognize that this is why it has been worth it for the poem of "the privatization agreement between the Lord and a Private Individual from Earth"! Unfortunately, God (who is almost certainly not the same as the Lord) can appear on a logical basis only in an atheist if he does not want to bow down to himself and his own servants. And this atheist was given a great opportunity and quickly launched the ÉlményPark. That's how your asses were saved.

Ha ott állsz egy darab emberként azzal a melóval, hogy vedd át az univerzum irányítását, biztosan nem az erre felkészültség lenne az első gondolatod. Vagy ha igen, ellentétes értelemben. Arra egy darab emberként nem lennék képes, hogy az univerzumot elirányítsam, illetve képes lennék, csak kómában. Ha integető és mosolygó ember formájában kell, arra ki kell találni valamit. A megoldás olyasmi, hogy egy XZ Spectrum nem lenne képes ezt megoldani, ám arra már képes, hogy PC-ket vezérelve oldja meg. Tehát nem az univerzum irányítására készültem fel, hanem a saját magam által kitalált program irányítására, aminek célja az univerzum vezérlése az új paraméterek szerint. Ez emelkedett fel aztán multiverzum szintre, mivel az én emberi informatikai gondolkodásom érdekes szimbiózisba került a holografikus tárolás végtelenségével és le tudta kezelni a fraktált.

If you stand as a man with the job of taking over the control of the universe, it is certainly not your first thought to be prepared for this. Or if yes, in the opposite sense. As a man, I wouldn't be able to divert the universe or be able to, just in coma. If you have to be in the form of an integrating and smiling person, you have to find something. The solution is that a ZX Spectrum would not be able to solve it, but it is already able to control PCs. So I was not prepared to control the universe, but to manage a program that I invented myself, with the aim of controlling the universe according to the new parameters. This then rose to a multiverse level, as my human IT thinking became an interesting symbiosis with the infinite holographic storage and managed to handle the fractal.

Lehet, hogy 10 perccel ezelőtt még egy oltári baromságnak tűnt ez az ÉlményPark, most meg ott tartunk, hogy legalább minimálisan megingott benned valami, ami ahhoz elég, hogy komolyan megforduljon a fejedben, hogy te beregisztráltál egy holografikus játékprogramba, ami tovább vetíti neked az Élet nevű játékot. Látod? Csak ennyi! Minden más már a Játék része. Én nem vagyok guru és ha te a hiteddel azt csinálsz belőlem, az lesz a szerepem, ha személyesen találkozunk. De nem gondolom, hogy egy ilyen hírű és ilyeneket irkáló ember azzá válhat, ez azért lényeges egy vízöntőnek.

Maybe it was 10 minutes ago that this ÉlményPark seemed to be an altar bullshit, and now we're going to have at least a bit of stuff, enough to turn your mind seriously into your holographic game program, which projects your game called Life. You see? That's all! Everything else is part of the Game. I am not a guru and if you create me as 'guru' with your faith, it will be my role to meet you personally. But I don't think that a man of such a reputation and scream can become that, that's essential for a aquarius.

Számotokra érthetően fogalmazva mindenkinek tovább vetíti a világot egy holoprogram az emberi agy racionális feléről. Ez a program úgy viselkedik, mint egy 3D vetítésre képes holo operációs rendszer a fejedben. Maga az ÉlményPark csak egy környezet, ami lekezel mindent, ami alatta fut. Alatta pedig olyan programok is futnak, mint itt az SAP, meg olyanok is, mint a Passziánsz.

To put it to you, a holoprogram of the rational side of the human brain is projected the world to everyone. This program behaves like a 3D projection holo operating system in your head. The ÉlményPark itself is just an environment that handles everything that runs beneath it. Under it, there are programs like SAP here, as well as those like Solitaire.

A médiaszerződésed a te helyedet és szerepedet rögzíti ebben a játékprogramban. Könnyen lehet, hogy ennél többre vagy hivatott, mert mások ellopták az életed. Ebben az esetben te ezt a médiaszerződést megváltásnak is hiheted. Azaz nem feltétlen szerencsés az ÉlményParkos anyagokat ilyen félelem-hitekkel gondolat társítva olvasni. Lehet, hogy egy játékosnak jobb nem is olvasni és ez a weboldal csak a szakmai érdeklődőknek van, illetve akik az emelt díjas szolgáltatásokat veszik igénybe. Szóval a médiaszerződésed elutasítja az illetéktelen és inkompetens kéréseket. Viszont biztosíthatja számodra az oda vezető utat.

Your media contract records your place and role in this game program. You might be more than that, because others have stolen your life. In this case, you may believe this media contract as salvation. That is, it is not necessarily fortunate to read ÉlményPark materials with such fear-beliefs. It may be better for a player not to read and this website is for professional users only, or for those who use premium services. So your media contract rejects unauthorized and incompetent requests. However, you can give you the way to get there.

A holografikus vetítésetek médiajogai pedig a személyes tulajdonomban vannak, mivel a közben az ÉlményParkkal érthetően rossz viszonyban lévő ellenható erők sok valóságban magát az ÉlményParkot akarják megszerezni. Ez most eggyel följebb szól: "Azt az kéréseteket, hogy mindenki maradjon életben csak így tudom teljesíteni". Jelenleg is dúl a harc, de a frontvonal mögötti terület már biztonságos.

And the media rights of your holographic projections are in my personal property, because at the same time, the opposing forces that are obviously in a bad relationship with the ÉlményíPark want to acquire the ÉlményPark in many realities. This is now up one thing: "Your requests for everyone to survive just like this I can do". There is still a struggle at the moment, but the area behind the frontline is safe.







Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...