Az indiánok kiirtása | Extermination of Indians

Ez a történet ismert volt számomra a történelemkönyvekből és a filmekből. Most vonatkoztassunk el attól, hogy ezek nagy rész tömény hazugság, mert az indiánok közel sem voltak vademberek és a fából épült városaikat könnyű volt eltüntetni. Engem a történet egy addig ismeretlen aspektusa kezdett érdekelni, ugyanis rájöttem, a sámánjaiknak olyan erejük és tudásuk volt, hogy lehetetlen lett volna őket kiirtani, ha ők ezt nem akarják.

This story was known to me from history books and movies. Let us now refer to the fact that these are a big part of the lie, because the Indians were almost no savages and their wooden cities were easy to remove. I was interested in a previously unknown aspect of the story, as I realized that their shaman had the strength and knowledge that it would have been impossible to destroy them if they did not want it.

Sajnos az emberi agy és ez a megszállás nagyon rossz kombinációt hoz létre egy rakás kis diktátorral, akik azonnal lehülyéznek mindenkit, aki mást mond, mint amiről ők tudnak. Igen ám, de ők csak azt tudják, amit tanultak, azaz másoktól hallottak. Ami simán lehet hazugság még a történelemkönyvekben is. Sőt, csak ott igazán! Jól körül is bástyázták ezt a titkot, csak arra nem számítottak, hogy egy nem szakmabeli, azaz nem történész deríti fel. Ilyenkor lép működésbe a védelem következő szintje, ami jelenleg engem is érint, hogy alig veszi pár ember komolyan. Ám a jelent egyszer felváltja a jövő, ami felé haladunk.

Unfortunately, the human brain and this occupation create a very bad combination with a bunch of small dictators who are instantly appoint a fool everyone who says something other than what they know. Yeah, but they just know what they've learned, that is, they've heard from others. Which can be a lie even in history books. In fact, just there really! They were protect this secret well, but they were not expecting a non-professional, that is, not a historian. In this case, the next level of protection will be activated, which at the moment affects me too, that hardly takes a few people seriously. But the pose once replaces the future that we are heading towards.
Az indiánok kiirtásával kapcsolatban több elmélet is keletkezett bennem. Az egyik az, könnyen lehet, hogy egy jövőbeli fenyegetésre kellett reagálni, amire ők nem lettek volna képesek. Jelenleg két ilyen látszik, az egyik a feketék szétrajzása a világban, a másik az iszlám. Azért nem lettek volna képesek, mert mindkettő a Szívet használja céljaira és ők ennek lehet, hogy nem tudtak volna ellenállni. Ha ez az elmélet helyes, akkor időben lassan elérjük a harc közepét. Egy másik elméletem szerint az is valószínű lehet, hogy valamelyik sámán csinált egy akkora varázslatot, amire csak technikai civilizáció képes, ami be is következett. Talán ez az elmélet összefüggésben áll a következővel, hogy megunták azt a világot és átköltöztek egy másik létsíkra. Túl gyorsan haltak ki és sok olyan gyanús eset is van, hogy egész törzsek ugrottak le a szikláról és hajtottak végre közös utazást. Ez a gyanú a zsidók esetében is fennáll!

There are several theories about the extermination of the Indians. One of them might be that they had to react to a future threat they would not have been able to. There are two of them at the moment, one is the black-out in the world, the other is Islam. They would not have been able to, because they both use the Heart for their purposes and they might not have been able to resist. If this theory is correct, we will slowly reach the middle of the battle in time. According to another theory, it is also likely that one of the shamans made a magic that only technical civilization can do, which also happened. Perhaps this theory is related to the fact that they bored the world and moved to another stage plane. They died too fast and there are many suspicious cases that whole tribes jumped out of the cliff and made a joint trip. This suspicion also exists for the Jews!

Érdemes figyelni azokra a részletekre, amik ezen a témán gondolkozva felbukkannak. Az egyik ilyen az, hogy a fehérek hatalmas területeket szereztek meg az indiánoktól üveggyöngyökért. Ugye milyen lúzerek voltak ezek az indiánok? Nos megtanultam valamit a spirituális harcok során. Közel sem biztos, hogy az a lúzer, aki annak látszik. Ezen a vonalon tovább haladva eljutottam egy logikai feltételezéshez, amit csak megerősített egy általam is alkalmazott technika, csak én csiszolt ólomkristály üveggel csináltam. Ugye az elején így fogalmaztam: "a sámánjaiknak olyan erejük és tudásuk volt, hogy lehetetlen lett volna őket kiirtani, ha ők ezt nem akarják". Ezt lehet, hogy nehéz lesz így elsőre felfogni, de könnyen lehet, hogy ez a világ, amiben élünk egy holografikus rezervátum, ahova az indiánok tettek minket. Mindenki úgy harcol, ahogy tud és a sámánjaik az ilyesmikhez nagyon értettek.

It is worth paying attention to the details that appear on this topic. One of these is that the whites have acquired huge areas from the Indians for glass beads. What kind of losers were these Indians? Well, I've learned something during spiritual fighting. It is not sure that the loser who looks at it is. Going on this line, I got to a logical assumption, which was only confirmed by the technique I used, but I made it with polished lead crystal glass. In the beginning, I said, "their shaman had the strength and knowledge that it would have been impossible to destroy them if they did not want it." It may be difficult to comprehend this first, but it may well be that this world we live in is a holographic reserve where the Indians made us. Everyone is fighting the way they know and their shamans really understand it.

Véleményem szerint az egyik indián sámán egy akkora varázslatot csinált, amihez üveggyöngyökre volt szüksége. Ha a sejtésem helyes, azok az üveggyöngyök sokkal többet értek annak az embernek a kezében, mint egész Amerika.

In my opinion, one Indian shaman made a magic that needed glass beads. If my conjecture is correct, those glass beads are much more in the hands of the man than all of America.Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...