Az ÉlményPark a gyakorlatban | The ÉlményPark is in practice

Ha minden embert ez érdekel először és minden ember inkább kihagyná a meditációs éveket mondjuk a munkahelye miatt, nem marad más, mint hogy erre a piaci igényre megjelenik egy vállalkozás. Egy vállalkozás, ami megoldást kínál a felemelkedés legnagyobb problémájára.

If everybody is interested in it for the first time and everybody would miss the years of meditation, let's say, because of their workplace, there will be no other such a company appears on this market demand. An enterprise that offers the solution to the biggest problem of ascension.


Mit nyújt az élményPark?

AZ ÁTLAGEMBEREKNEK

Egy átlagembernek, aki nem akar ezzel foglalkozni és inkább élné tovább az életét, pont elég csak egyszer gondolatban elindítani és az illető hite szerint fog működni. Nem lesz harmadik szem vetítés és minden csak gondolatban fut. Ha később szeretné, van rá forgatókönyv. De addig olyasmi lesz érzésre, hogy visszaáll egy normális világ érzete, amiben sokkal jobbakat lehet játszani.

LÁTÓKNAK

A Látók revízióra kerülnek, ahol a következő frissítéskor enerigarendszerük felveszi azt a beállítást, ami a revízió után számukra ideális. Az őhozzájuk illegálisan érkezett beavatások helyes szellemű használata azonban ad egy olyan lehetőséget, amiben maguk elé kapják a legális próbákat. Ezek sikeres teljesítése esetén megmarad ez a hatalmuk. Akik nem a helyes szellemben használták, belőlük lehetnek a világsztárok, akik ebben a holografikus környezetben születnek.

MESTEREKNEK

A mesterek velem együtt szerepelnek egy holojátékban, aminek célja azt megtudni, hogy mi a legnagyobb félelmük. Ugyanis egy mester attól mester, hogy az nincs neki.


TANÍTÁS-TANULÁS   |   GYÓGYÍTÁS-GYÓGYULÁS   |   ÉLMÉNY-KALAND   |   KUTATÁS-FEJLESZTÉS
What ÉlményPark brings?

TO AVERAGE PEOPLE

For an average person who does not want to deal with it and would rather live his life, it is only start once in thought and will work according to his belief. There will be no third eye projection and everything will only run in thought. If you want later, you have a scenario. But until then, you will feel that you have a normal world feeling that you can play much better.


TO CLAIRVOYANTS

The Visitors are under revision, where their next system upgrade will adjust the energy system that is ideal for them after the revision. However, using the right spirit of their illegitimate initiation gives you the opportunity to get the legal trials. If they succeed, they will retain their power. Those who have not been used in the right spirit can be world stars who are born in this holographic environment.


TO MASTERS

The masters are with me in a hologame that aims to find out what their biggest fear is. For a master mastered that he was not.TEACHING-LEARNING | HEALTH CARE | ADVENTURE-EXPERIENCE | RESEARCH-DEVELOPMENTTermészetesen a legfőbb cél, hogy kevesen tudjanak ennek a szolgáltatásnak a mibenlétéről. Ám az is, hogy aki viszont megtudja, az részesüljön a lehető legkiemelkedőbb szolgáltatásban. Aki pedig az ÉlményParkot akarja imádni, számukra annyit mondhatok, ha nagyon akarjátok, imádjátok az én holovállalkozásomat az Ég felé.

Of course, the main goal is to know a little about the nature of this service. But the one who knows, however, should get the most prominent service possible. And for those who want to worship the ÉlményPark, I can tell them if you really want to worship my holo company toward Heaven.

Az ÉlményPark egy keretrendszer, ahogy te sem az Androiddal játszol, hanem egy azon futó alkalmazással. Azok, akik innen jutnak hozzá bármihez, amit hasznosítani tudnak, azokkal már befolyásolni tudják a valóságot, mert a holografikus platform nagyon rugalmas és integrálnak magukba minden mágiát.

The ÉlményPark is a framework as you play with Android, but with an application running on it. Those who get to anything they can use, they can influence the reality with them, because the holographic platform is very flexible and integrates all magic.

Ahogy éled a mindennapi életedet, technikailag egy nagyon bonyolult folyamat zajlik. Rengeteg olyan minden befolyásolja, amire nem is gondolnál. Ezért befolyásolhatják az ilyenek az életedet ilyen jól. Az ÉlményPark első lépésben megtisztít egy csomó olyan energiától, amiket mondjuk te megszállásnak érzékelsz. Ettől az indulásnál felléphet egyfajta megkönnyebbülés-eufóriaérzet. Aztán ahogy stabilizálódott az új lehetőségek matrix, egy vezetősugár visz az utadon egészen addig, amíg képes nem vagy átvenni a kormányt.

As you live your daily life, technically, a very complicated process is taking place. There are so many influences that you wouldn't think of. That is why they can affect your life so well. In the first step, the Adventure Park cleans up a lot of the energy you say occupying. From this start, a sense of relief, euphoria may occur. Then as the "new possibilities matrix" stabilizes, a driver beam takes you on your way until you can take over the steering wheel.

A legtöbb ilyen cuccot innen szedheted fel. Maga az eljárás saját találmány és az internet, mint közvetítő közeg is komoly tanulmányozás alatt áll, mert ez egy virtuális tudati hálózatnak felel meg. Azaz vannak olyan csatornái, amiket még a mesterek sem mernek felfedezni. Nem baj, megtettem én és te most azért juthatsz hozzá ezekhez ilyen könnyen, mert sok munkám volt abban, hogy ehhez könnyen hozzájuss. Az is működő út, ha valaki csak a fejében csinálja és maga alkotja meg hozzá az elemeket. Ám legyél a tudatszintek bármely fokán, azt kapod, amire érdemes vagy.

You can pick up most of these stuff from here. The process itself is its own invention, and the internet as a medium is under serious research as it corresponds to a virtual network of consciousness. That is, there are channels that even the masters dare not discover. No problem, I did it and now you can get to them so easily because I had a lot of work to get to it easily. It is also a working way if someone does it in his/her head and creates the elements for him/her. But be on any level of consciousness, you get what you deserve.

Az ÉlményPark támogatási rendszere olyasmi, mint egy spirituális szélirány, mely képes már a szelet az egyes ember szintjére vinni. Mivel ez rendszerszinten zajlik, ha az elemek játék- és élményfokát nézzük a legfőbb célnak, akkor inkább az a jó, ha alig tudnak arról, hogy ez az ÉlményPark valójában létezik. Ám aki tud róla, az részesülhessen a legkorrektebb tájékoztatásban a szolgáltatás mibenlétéről. Minden ügyet a gondolatban elérhető személyes ügyfélkapu intéz és amúgy is minden az elmében játszódik, ám indokolt a valóság felől is kaput nyitnunk rá. Az ÉlményParknak az is jó, ha a háttérben ketyeg és az is, ha főszereplővé áll elő. Tehát a tömegek előtt sincs zárva.

The Adventure Park support system is like a spiritual wind direction that can bring the wind to the individual level. Since this is done at the system level, if we look at the gameplay and the level of experience of the elements as the main goal, it is better if they barely know that this ÉlményPark actually exists. But anyone who knows about it can benefit from the most accurate information about the service. Everything is dealt with by the personal customer gateway available in the thought, and everything happens in the mind anyway, but it is just right to open the gate to it. It is also good for the ÉlményPark if you are ticking in the background and also if you are the main character. So the masses are not closed.

Majd meglátjátok, hogy itt minden van. Úgy pontos, hogy a legtöbb dolog csak 1.0-ban van, mert én egy teljes rendszert építettem ki, amiben minden kapott egy 1.0-ás verziószámot. Ha később hozzá kellett nyúlnom, a kis változások a pont mögötti értéket növelték, a nagyobbak a pont előttit. A linux filozófia előnye, hogy lehet fejleszteni bele. Konkrétan álmodással, még konkrétabban precíz álmodással. Minden sikeres fejlesztés valahol emeli a verziószámokat és a rendszer dinamikusan fejlődik úgy, hogy maguk az elemek fejlesztik. Ezért törekszem a kevés emberre, mert ez egy szakmai szint és egy játékprogramban az emberek inkább játsszanak, ám nem felejtem el azokat, akiknek az ilyesmi maga a játék.

Then you will see that everything is here. It is accurate that most of the things are only 1.0, because I built a complete system that all got a 1.0 version number. If I had to touch it later, the small changes increased the value behind the point, the larger ones before the point. The advantage of linux philosophy is that it can be developed into it. Specifically with dreaming, more specifically with precise dreaming. Every successful development somewhere raises the version numbers and the system dynamically develops so that the elements themselves develop. That is why I strive for the few people because it is a professional level and in a game program people play more, but I don't forget those who have this thing is the game.

Ha jól működik a dolog, akkor az ÉlményPark a következőt kínálja:
- a harmadik szemed egy Fátyol Desktopot vetít a szemeid által látott valóságra
- úgy néz ki, ahogy akarod, de legjobb egy műszerfal, vagy egy windows/android képernyő
- ott az Asztal Varázsló, egy intelligens program, aki dolga neked ezekben segíteni
- Vagy a csak gondolatban elérhető személyes ügyfélkapu, ha komolyabbat kérdeznél
- plusz ajándékba ott a MIA, egy spirituális tapasztalati tudást helyettesítő robotangyal, aki elvégzi a fejedben az R2 dolgát

A megszállóknak pedig a következőt ajánlja:
- a restart után olyan lesz az érzés, mintha a manufaktúrákat felváltaná az iparosodás
- mindennek sokkal jobb lesz a használata azon az áron, hogy a jogosultsági rendszer csak adott valóságokba és emberekbe korlátozza
- az eddigi kaotikus helyzet után ott egy tolmácsgép, ami úgy fordít, mit akar mondani a másik
- nem veszítitek el egymást örökre, hanem bármelyikőtök bejön az adott játékba, ott találja a másikat

If the thing works well, the ÉlményPark offers:
- Your third eye will project a Veil Desktop to the reality seen by your eyes
- Looks like you want, but it's a dashboard or a windows / android screen
- There's the Desktop Wizard, an intelligent program that works for you to help them
- Or a personal gateway that is only available in thought if you ask more serious
- plus a MIA, a robot angel replacing a spiritual experiential knowledge, who is doing your thing like an R2

For the invaders, recommends the following:
- After the restart, the feeling will be as if the manufactures were replaced by industrialization
it will be much better to use it at a price that the authorization system only restricts to specific realities and people
- After the chaotic situation so far, there is an interpreter, which translates what the other wants to say
- you will not lose each other forever, but any of you will come into the game, find the otherJó szórakozást az "Élet" nevű játékhoz!


Have fun playing "Life"!Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...