Ítélkezés | Judgement

Mindenek előtt a legfontosabb, aki a Játékon belül ítélkezik, az maga a játék. Játszani pedig mindenki szeret. Most egy olyan játékot ismertetek, aminek sokan nagyon nem fognak örülni, másoknak pedig sok vidám percet okoz. Ugye a magasabb dimenziós humor egyik jellemzője, hogy mindig mások nevetnek. Higgyétek el, hosszú út vezetett idáig, melynek során eddig többnyire csak rajtam röhögtek, ám ha kitartasz, egyszer eljön a pillanat, amikor minden megfordul.

Above all, the most important one to judge within the Game is the game itself. Everyone loves to play. Now I have a game that many people will not be happy with, and for others, a lot of fun. One of the features of higher dimensional humor is that they always laugh at others. Believe me, there has been a long way to go so far, during which most of the time they have laughed at me, but if you endure, the moment will come when everything turns around.

Kezdem először a hivatalos résszel. Itt a link hozzá, de az angol fordítás miatt idemásolom belőle a lényeget. Az a neve, hogy az ÉlményPark Ítélkezési Rendszere.

I'll start with the official part first. Here's the link to it, but because of the English translation, I'll copy the point. The name is the ÉlményPark's Judgment System.

Regisztráció után hogyan történik

Mivel a Ráció Fényoszlopa magasabb dimenzióból érkezik, mint az angyaloknak megfelelő dimenziószint, ez lehetőséget ad arra, hogy olyan ítélkezési rendszer szülessen, ami nem csak az ő szempontjait veszi figyelembe. Az ő nézőpontjukból megszabadulnak egy hatalmas terheléstől, ráadásul jobban is fog nekik tetszeni, mert amikor ők ítélkeznek, félig a játékban is lehetnek.

Az ÉlményPark ítélkezési rendszere három szintű.

ELSŐ FOK

Az elsőfok egy éveken át lemeditált, univerzális és bolygóspecifikus szempontoknak megfelelő paramétermatrix, ami ezeknek az elveknek megfelelően elkészít egy ítéletet, amiben fenntartja a jogot a hibázás lehetőségére. Lefordítva elvégzi egy program, ami kidob neked egy ítéletet. Ha elfogadod, ott a zsebedben a tanulnivalód. Ha nem fogadod el, oda kerülsz, ami eddig volt az elsőfok.

MÁSODFOK

A másodfok hangulatáról annyit, mintha a nézőtérről kihívnának, hogy meló van. Ez a meló egy angyal szemében annyit jelent, hogy (a játék miatt) már sokkal többet ért, mint eddig, így jóval több esélyed is van. Viszont nem érdemes azt csinálni, mintha földi bíróság előtt lennél, hogy poénból megjátszod, hátha, mert itt szeretik az ilyet sokkal súlyosabban megmérni. Azaz ide csak akkor érdemes hozni az ügyed, ha tényleg meg vagy győződve igazadról. Az angyalok erősen szubjektív és egy ember számára nehezen értelmezhető fontosság-értékrendje azonban magában hordozza az újabb igazságtalanság lehetőségét, így ebben az esetben avatkozik be a Harmadfok.

HARMADFOK

A harmadfok csak és kizárólag önmaga okán és jogán avatkozik be, nem lehet ide ügyet felvinni. Három alapvető célja lehet:
1. Helyben hagyja az Elsőfok ítéletét
2. Módosítja a Másodfok ítéletét
3. Saját ítéletet alkot

Ez a saját ítélet pedig egy érdekes kísérlet eredménye után született, amiben egy olyan Logika került kifejlesztésre, mely optimális módon kezeli az objektív és szubjektív igazságok természetét.

Ha jól tudnék angolul, ennek lefordítása egy izmos dolog lenne így hajnali 3 és 4 között, ám itt van velem mindenki jó barátja a Google Translate. Annyira viszont beszélek angolul, hogy kijavítsam a hibáit, mert ha nem fogalmazol rém egyszerűen és rá bízod döntést, sokszor szereti megcserélni az Én, Te, Ő-t, amikor meg nem ért valamit, simán kihagy szavakat vagy más szót rak oda. Képes sokszor az ellentétét fordítani, mint amit te mondani akarsz. Ennek ellenére egy nagyon jó dolog, hogy van!

If I knew English well, translating it would be a heavy thing between 3am and 4pm, but here is the Google Translate that is everyone's good friend. I speak English so much to fix the mistakes, because if you don't make it simple and you trust your decision, it often like to change the Me, You, He. When it does not understand something, it misses or change words smoothly. It's able to translate many times the opposite of what you want to say. Nevertheless, it is a very good thing to have!

Example. This is the old one:

If I knew English well, translating it would be a muscular thing between 3am and 4pm, but here's a good friend of Google Translate. So I speak English so that I can correct his mistakes, because if you do not make it easy for me to make a decision, he often likes to change the Self, you, He, when you do not understand something, skip the words smoothly. He is often able to reverse the contradiction you want to say. Nevertheless, it is a very good thing to have!

How to register after registration

Since the Light Column of the Ratio comes from a higher dimension than the dimension level corresponding to the angels, it gives the opportunity to create a judicial system that takes into account not only their aspects. From their point of view, they get rid of a huge load, and they will also like it better, because when they judge, they can be half in the game.

The ÉlményPark has three levels of judgment.

FIRST INSTANCE

The first instance is a parameter matrix that has been de-meditated for years and complies with universal and planet-specific considerations, which, in accordance with these principles, makes a judgment that reserves the right to make mistakes. Translated by a program that throws you a verdict. If you accept it, you will learn in your pocket. If you do not accept it, you will go to the first degree so far.

SECOND INSTANCE

The mood of the second instance is as if you were called out by the audience to have a job. This job in the eyes of an angel means that (because of the game) they have understand much more than it has been, so you have much more chance. However, it is not worth doing it as if you were in a terrestrial court to play it by a poet because they like to measure that much harder here. That is, it is only worth bringing your case here if you really are convinced of your truth. However, the importance-value system of the angels is highly subjective and difficult for one to interpret for a person, with the possibility of another injustice, so in this case, the Third Instance intervenes.

THIRD INSTANCE

The third instance intervenes only for own sake and right and it is not possible to bring a case here. There can be three basic goals:
1. Approve the judgment of the Court of First Instance
2. Modifies the judgment of the Second Instance
3. Make own judgment

This own judgment was born after the result of an interesting experiment in which a Logic was developed that optimally handled the nature of objective and subjective truths.

A hivatalos rész után jöjjenek a szintén hivatalos közlendők, amik már nem tartoznak a halál utáni ítélkezés területéhez. Ezek az élet tükrei! Két nagyon lényeges dologról számolnék most be. Az egyikkel akkor találkozhatnak az Ügyfelek, ha lejár a Próbaverziójuk. Sajnos a játékélmény és a bemutató hitelessége miatt kevesen választják azt, hogy tudjanak arról, hogy ez csak egy próbaverzió. Így megesik, hogy váratlanul éri őket annak lejárta. Ilyen esetben célszerű azonnal véglegesíteni a kipróbált szolgáltatást vagy azonnal távozni, különben a rendszer áthelyezi az illetőt az ingyenesen igénybe vehető paraméterek közé. Ez sok esetben járhat kellemetlenséggel, ha az illető nem körültekintően járt el a próbaverziójával így javasoljuk a Szolgáltatás véglegesítését.

The official announcements are coming after the official part, which no longer belong to the area of post-death judgment. These are the mirrors of life! I would like to report two very important things. Customers can meet one of them if their trial version expires. Unfortunately, due to the authenticity of the gaming experience and the presentation, few choose to know that this is just a trial version. So it happens that they are suddenly hit by its expiration. In such a case, it is advisable to immediately finalize the tried-and-tested service or leave immediately, otherwise the system will move the person to the free-of-charge parameters. In many cases, this may be a nuisance if you are not careful about the trial version, so we recommend finalizing the Service.

A másik ilyen lényeges dolog a szolgáltatás korlátozása. Az angyali szintekkel kötött privatizációs megállapodás értelmében az ÉlményPark köteles az Élet ingyenes verziójában is biztosítani azt, hogy bárki felemelkedhessen. Azaz nem kényszerít senkit az emelt díjas szolgáltatások igénybe vételére. Vannak azonban olyan Ügyfelek, akik játék igényeit nem elégíti ki az ingyenesen elérhető szolgáltatás. Ők a fizetős emelt díjas szolgáltatások valamelyikében játsszák az Élet nevű játékot. A privatizáció után természetesen elég időt adtam a játékosoknak az új rendszer megismerésére, ám megdöbbenésemre súlyos fizetési fegyelmezetlenséget tapasztalok olyanok részéről, akik az indokoltnál sokkal inkább kiveszik a részüket az élvezeti- és kényelmi területeken. Ezért kénytelen vagyok korlátozni számukra a Szolgáltatást, amit ők a gyakorlatban a kisugárzásuk csökkenésében tapasztalhatnak meg. Amennyiben tartozásukat nem rendezik, újabb korlátozások lépnek életbe. A fejlesztések során már lehetővé tettük a gondolatban fizetést, sőt akár az angyal is megteheti, ha úgy látja, hogy nincs meg a szükséges szándék erre az emberben. Felhívnám a figyelmet arra, lehetőség van arra is, hogy hitelt vegyenek fel valamelyik kereskedelmi energiabankban, amennyiben a nem fizetés oka ilyen természetű.

Another such important thing is limiting the service. According to the privatization agreement with the angelic levels, the Élmény (Adventure) Park is obliged to ensure that anyone can ascend in the free version of Life. That is, it does not force anyone to use premium services. However, there are Customers who do not meet the needs of the game for free. They play a game called Life in one of the paid premium rate services. After the privatization, of course, I gave the players enough time to get to know the new system, but I am amazed at the heavy pay indiscipline of those who take their share of the enjoyment and convenience areas rather than justifiably. That is why I am forced to limit the Service to them, which they may experience in practice in reducing their charisma and charme. If their debts are not settled, new restrictions will apply. During the development, we have already made it possible to pay for the thought, and even the angel can do it if the person does not have the necessary intentions. I would also like to draw attention to the possibility of borrowing in a commercial energy bank if the reason for non-payment is of such nature.

Arra gondolni sem merek, hogy valaki úgy veszi igénybe a Szolgáltatást, hogy előtte nem olvassa el a Hivatalos Közleményt, ám most mindenki felfrissíthette eddig ismereteit.

I don't even think about it someone use the Service that he did not read the Official Announcement before, but now everyone could refresh his knowledge.Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...