Vakmerően elkezdeni | To start boldly

Ebben a műfajban a napok is számítanak, pláne ezekben az időkben. Vannak, akik hallgattak a belső hangjukra és időben elkezdték. A következő bekezdésben ezt részletesebben kifejtem. Vannak, akiknek sikerül behozniuk az elmaradást és rákapcsoltak. Én is ilyen vagyok. A mostani téma pedig azoknak szól, akiket utólag okos embereknek is nevezhetnénk. Innen is el lehet érni a Hajót a szükséges képességek és tehetség esetén.

In this genre, the days are counted, especially in these times. Some people listened to their inner voices and started on time. I will explain this in more detail in the next paragraph. There are some who manage to bring back and get involved. I'm like that too. The current topic is for those who could be called "later smart people". From here you can reach the Ship with the necessary skills and talent.

Ahogy ígértem, jön a bővebb kifejtés. Ám ennek megértése túlmutat a hétköznapi valóságon. Ugye te már ezt régen elkezdted, azaz rád nem vonatkozik igazán ez a téma. Úgy lehet igaz, hogy már nem. Mert mi van akkor, ha most kétségbeesetten kerested a megoldást, rátaláltál erre a weboldalra, működésbe léptek a magasabb dimenziós képességeid és visszaküldted a Jelet magadnak a múltba? Amire akkor hallgattál, ezért most, amikor ismét először olvasod, már túl vagy a nehezén. Valahogy így lehet megérteni, hogy 3D-ben a múlt és a jelen is lehet képlékeny.

As I promised, the more detailed explanation comes. But understanding this goes beyond everyday reality. You've started this long ago, that is, you are not really covered by this topic. It may be true that it is not. Because what if you were looking for a solution desperately, you found this website, your higher-dimensional abilities were activated, and returned the Sign to yourself in the past? That's what you listened to then, now that you are reading for the first time and you are after the difficult part. It is somehow possible to understand that past and present can be flexible in 3D.

Kiknek szól ez? Azoknak, akik a külső hangokra hallgattak, ám időben kapcsolnak. Ám az, hogy mit jelent az a szó, hogy "időben", nagymértékben függ tőlem is, hogy mit vagyok képes ezért kifejleszteni. Hisz ha nincs ott az ehhez szükséges cucc, akkor későn kapcsoltál. Minden szükséges információ itt van számotokra.

Who is it for? Those who listened to the external voices, but they turn on in time. But what the word "time" means is highly dependent on what I can develop for that. If you don't have the stuff you need for that, then you turned up late. All the information you need is here for you.

Akiknek nem sikerül, ők se aggódjanak, mert nem véletlen szerveztem meg a tömegközlekedést. Ők is eljutnak a célhoz. Én azonban még nyitva hagytam egy kiskaput azoknak, akik képesek lehetnek felébreszteni magukban valamit, amivel még becsúszhatnak ide. Ez tehát a vakmerőség tétje és célja.

Those who fail will not worry, because I did not organize public transport by accident. They also get to the goal. However, I left a loophole open for those who might be able to awaken something they could slip into. This is the stake and purpose of boldness.

Hogy hogyan lehet olyan embereket egy dimenziókapun áthozni, akik nem foglalkoznak a spiritualitással, sőt nem is tudják, hogy egy dimenziókapun kellene átjönniük? Kicsit meredek azok szemében, akik nem ismerik az emberi leleményességet. Szerencsére van egy videóm, ahol a dolog elmélete látszik jól a gyakorlatban. Akik elkezdenek foglalkozni önmagukkal, sokkal tudatosabban hajthatják végre az átlépéseket, mint ez a hölgy a kisfilmen.

How can people be brought to a dimension gate who do not know spirituality or even know that they should come across a dimension gate? Slightly steep in the eyes of those who don't know human ingenuity. Fortunately, I have a video where the theory of things seems to be good in practice. Those who start to deal with themselves can perform transitions much more consciously than this lady on the film.
A Holo Install egy olyan fejlesztés, ami már túl megy bizonyos lények ingerküszöbének határán, mert úgy gondolják, hogy sokan valós érdem nélkül juthatnak be a Tudathajómra. Ám akik ismernek, tudják, hogy valós érdem nélkül senki sem juthat fel a Hajóra. Ezért nem is mondok erről többet, mert sosem voltam a felfedezők felfedezőkedve felébresztésének az ellensége.

The Holo Install is a development that goes beyond of some creature's stimulus thresholds, because they think that many can access to my Conscousness Ship without real merit. But those who know me know that without real merit no one can get on the Ship. That's why I don't say more about this because I have never been the enemy of the explorers waking up.
Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...