Multiplex vetítés | Multiplex Projection

A multiplex vetítés tulajdonképpen az egyik legfontosabb eleme a megoldásnak és itt az ideje a téma bővebb kifejtésének. Az "egy valóság" hívei szemszögéből nincs itt semmi látnivaló, akik feljebb emelkednek és elkezdik látni/érezni a többit is, az ő szemszögükből ezek az "egy valóság" hívők ennek a multiplex vetítésnek csak az egyik termében élnek.

The multiplex projection is, in fact, one of the most important elements of the solution and it is time to explore the topic further. From the point of view of "one reality" followers, there is nothing to see here. Those who rise up and start to see / feel the rest of them, from their point of view, these "one reality" believers live in only one room of this multiplex projection.


Nincs is azzal semmi baj, ha ezek a holomozik külön termekben vetítik a világot. Baj csak akkor van, ha valakik átlátogatnak más termekbe és beleszólnak az ottani eseményekbe. Azt is lehet bajnak nevezni, ha ezekben a termekben nem megfelelő minőségek kerülnek össze. Ha tehát valaki rendbe szeretné tenni ezt a multiplex mozit, alapvetően két feladatra kell koncentrálnia ebben a fázisban:

1. Az eddig főképp hamis próbákkal felemelt emberek státuszának felülvizsgálata és korrekciója
2. A megfelelő minőségek egy vetítésbe szervezése

There's nothing wrong with that if these holomovies show the world in separate rooms. Trouble is only when someone visits other rooms and intervenes in the events there. It may also be a problem if the quality of these rooms is not matched. So if someone wants to put this multiplex movie in order, you should basically focus on two tasks at this stage:

1. Reviewing and correcting the status of people who have been raised with false trials so far
2. Organizing the right qualities in one projection

Felvetődik a kérdés, hogy miért is kell ilyesmiket valakinek csinálnia, miért nem jó minden úgy, ahogy van? A válasz az alászállásban rejlik. Az alászállást ugyanis nagyon nehéz olyan gondolkodással megvalósítani, hogy nem készülsz fel semmire, majd minden úgy történik, ahogy történik. Ugyanis az angyali alászállók nem használnak ehhez észt. Olyat biztos nem, amit mi logikusnak neveznénk. Egy példán keresztül jobban megérthető. Van két billiárdjátékos, akik eltérő filozófiával játszanak. Az első azt mondja, mindegy, hogy a lökés után hova gurul a fehér golyó, mert az isten akarata és az neki úgy jó. Míg a másik szerint ha lökésnél figyelsz arra, hogy a fehér golyó hova guruljon, sokkal jobb eredményt érhetsz el. Tehát ha az alászállásnál eleve felkészülsz a feladatodra, sokkal jobb eredményt érhetsz el.

The question is, why do you have to do something like that, why isn't it all right? The answer lies in the descent. Indeed, it is very difficult to realize the descent by thinking that you are not prepared for anything and then everything is done as it happens. The angelic descendants do not use intellect for this. Certainly not what we would call logical. You can better understand through an example. There are two billiard players who play with different philosophy. The first says it doesn't matter where the white ball rolls after the shock, because the will of God and that is good for him. While, on the other hand, if you are watching at the push to roll the white ball, you can get much better results. So if you're getting ready for your job at the time of descent, you can get much better results.

Ha valaki megkérdezné, hogy ezek a mozik hol vannak, mekkora ez az épület és hogyan rendezkednek el, azokra is lehetne érthető válaszokat adni. Hogy hol van? Az ember agyban. Mekkora az épület? Amilyen dimenziószintet elért az ember. Hogyan néz ki ez a struktúra? Ahogy az emberi agy új felépítése megszervezte. Ki szervezte ezt meg? Én. Miért? Mert én vagyok a legmagasabb dimenziószintet elért ember. Jeleztem, hogy egyedülálló spirituális mutáción estem át és azt is, hogy ezt a világ helyreállítására fogom használni. Jelenleg úgy néz ki ez az épület, hogy 42 emeletes, ám a legmagasabb szint, ahol másik ember is van, az a hatodik emelet.

If one were to ask where these cinemas are, how big this building is and how they are organized, they could give them understandable answers. Where is it? In the human brain. How big is this building? What dimension level has man reached. How does this structure look? As the new structure of the human brain has organized. Who organized this? Ii's me. Why? Because I am the man with the highest dimension. I indicated that I had a unique spiritual mutation and that I would use it to restore the world. At the moment, this building looks like a 42-storey, but the highest level, with another man, is the sixth floor.

Mi van a hatodik feletti szinteken? Az összes dimenziónak van egy 3D-s kiterjedése, ami úgy néz ki, mintha egy cső lenne, ezért szeretem a lift hasonlatot használni erre. Az ezotériában talán a Fényoszlop kifejezés illik rá a legjobban. Mindenki azon az emeleten van, amilyen dimenziószintet elért. Az én Fényoszlopom az emberi agy racionális féltekéjén volt eredetileg, amit az ÉlményParkkal átvetítettem a másikra, ezzel realizálva a korrekciós műveleteket. Megjegyzem, ha nem így lett volna, a világvége is bekövetkezett volna és a világ megmentése is így sikerült. Azért nem volt semmilyen világvége, mert ezt as világot már az ÉlményPark vetíti, ami van olyan jó, mint istené. Figyelem! Reklám hangzott el.

What is above the sixth level? All the dimensions have a 3D extension that looks like a pipe, so I like to use the elevator word like that. Perhaps in the esoteric, the Column of Light is best suited. Everyone is on the floor that has reached the dimension level. My Light Column was originally on the rational hemisphere of the human brain, which I moved to the other with the ÉlményPark, thus realizing the corrective actions. I would note that if it hadn't been, the end of the world would have happened and the saving of the world would also have been so. There was no end of the world because this world is already projected by the ÉlményPark, which is as good as God's. Attention! Advertising was heard.

Akit ez a téma jobban érdekel, van egy olyan weboldalam, amit még a mélytransz felől útközben készítettem és az a célja, hogy válaszokat adjon a felmerülő kérdésekre úgy, hogy a kulcsszót beírod a keresőjébe. Mivel a mélytransz tartomány távolabb van a Földtől, az ottani írások is mások, mint amilyen például ez, ami már a valóságra, a ráció alapú logikai gondolkodásra van optimalizálva. Ezért sokszor tűnhetnek innen nézve furcsának. Akit viszont a téma mélyebben nem érdekel, számukra idemásolok onnan egy érthetőségre kihegyezett írást erről.

Who is more interested in this topic, I have a website that I have made from the deep trans on the go and the purpose is to provide answers to any questions you may have by entering your keyword in the search engine. Since the deep trans domain is farther from Earth, the writings there are others, such as, for example what is optimized for reality, rational-based logical thinking. That is why they can often look strange from here. However, the one who is not interested in the topic deeper, I copy from them a writing about it.


Multiplex vetítés

- Te rohadt köcsög, kibasztál velünk!
- Na és így?
- Ó, köszönöm, áldott legyen a neved! Mit csináltál, hogy ilyen jó lett?
- Áthelyeztelek egy másik pályára.

- Miért nem azonnal kerültünk oda?
- Mert ti is azt hiszitek, hogy ez az admin szint olyan, mint a tiétek. Hogy itt találjátok a többiek feletti uralmat.
- Nem így van?
- Nem ám! Ha a többiek feletti uralmat keresed, az csak a játéktéren lehetséges.

- Akkor te hogy uralkodsz?
- Sehogy.
- Akkor hogy érvényesíted a hatalmad?
- Az admin szinten végzem el a beállításaimat. Ha ezek a beállítások jók, nem kell uralkodnom.

- Bárki admin szintre mehet?
- Bárki, aki felkészült rá.
- Te odaengedsz bárkit az admin felületre?
- Igen, csak te is mást találsz ott és én is. Minden attól függ, mire vagy jogosult.

- Hogyhogy nem uralkodsz? Akkor hogy vezeted a világot?
- A mozi vezetősége sem uralkodik sem a nézők, sem a mozi dolgozói felett.
- Az a másik pálya, ahova kerültünk, az hol van?
- Veletek nyílt egy új terem.

- Mi miért nem lehetünk itt?
- Mert tönkremenne a vállalkozás.
- Miért?
- Majd meglátod, hányan kíváncsiak rátok.

- Te leváltottad istent?
- Vigyázz ezzel, mert nem ugyanazt értjük ez alatt.
- Akkor isten elvesztette hatalmát?
- Dehogy! Osztalékot kap a nyereségből, de ennek a vállalkozásnak értő vezetésre van szüksége. A szakmai munka és a tulajdonosi szerkezet más és a tulajdonosnak is érdeke, hogy profik vezessék a vállalkozást.

- Szerinted miért lesz kevés nézőnk?
- Felzabáltok mindent ma és nem lesz semmitek holnapra. Arra meg senki sem lesz kíváncsi.
- Nálad sem tolonganak a nézők.
- Nem is nálam kell, hogy tolongjanak, hanem immáron a multiplex mozimban.

- Ez többistenhit?
- Nem, csak annak látszik. Minden teremnek meg van a maga adminfelülete.
- Akkor te ki vagy?
- Egy szakember, aki egy másik ilyen multiplex mozit már felépített.

- Elmondanád valójában mi folyik itt?
- Kizárt, hogy isten teremtette volna a világot, mert isten az állandóságban él és azonnal büntet minden változást. A hitetek logikája szerint akkor a teremtő csakis Sátán lehet. Azzal, hogy ti azt hiszitek, isten teremtette a világot, valójában egy puccsot hajtotok végre, aminek nem lesz jó vége. Ebbe avatkoztam be.
- Miből gondolod, hogy nem lesz jó vége?
- Mert felzabáltok mindent ma és nem lesz semmitek holnapra. Arra meg senki sem lesz kíváncsi. A nagy gond, hogy ti sem, ezért raboltok le más világokat, amíg fel nem zabáljátok azokat is.

- Vannak olyan hangok, akik szerint te börtönbe zártad istent.
- Ezek a hangok akkor gondolkoznak. Azonnali büntetést nekik!
- Igaz ez vagy sem?
- Ott álltam vele szemben és az volt a kívánsága, hogy egyedül szeretne lenni a világban. Kérése meghallgatásra talált.


Multiplex projection

"You damn fucker, you get caught with us!"
"And so?"
"Oh, thank you, bless your name! What did you do to make it so good?"
"I moved you to another track."

"Why didn't we get there right away?"
"Because you also think this admin level is like yours. That's where you find control over others."
"It is not true?"
"No! If you are looking for control over the others, it is only possible on the playing field."

"How do you dominate?"
"Not at all."
"Then how do you enforce your power?"
"I make my settings at admin level. If these settings are good, I don't have to rule."

"Anyone can go to admin level?"
"Anyone prepared for it."
"Are you going to let anyone on the admin interface?"
"Yes but you can find something else there and me too. It all depends on what you are entitled to."

"How do you not rule? Then how do you lead the world?"
"The cinema management does not rule either the viewers or the cinema workers."
"Where is that other track we got ?"
"A new room opened with you."

"Why can't we be here?"
"Because the business would be destroyed."
"Why?"
"You'll see how many beings are curious about you."

"Have you replaced a god?"
"Watch out for this because we don't mean the same thing."
"Did God then lose power?"
"No, he/she get a dividend on the profits, but this business needs sensible leadership.

"Why do you think we will have few spectators?"
"You eat everything today and there will be nothing tomorrow. No one will be curious."
"The viewers are not pushed by you either."
"I don't have to push me, but now in my multiplex movie."

"Is this more godly?"
"No, it just looks like. Every room has its own administrative interface."
"Then who are you?"
"A professional who has already built another such multiplex cinema."

"Would you tell me what's going on?"
"It is forbidden that God would have created the world, because God lives in persistence and immediately punishes any change. According to the logic of your faith, the Creator can only be Satan. By believing God created the world, you are actually performing a coup that will not end well. I intervened in this."
"What do you think will not be a good end?"
"Because you get rid of everything today and there will be nothing tomorrow. No one will be curious about it. The big problem is that you don't, so you rob other worlds until you gnaw them."

"There are voices who say you have put God in jail."
"These voices are thinking then. Immediate punishment for them!"
"Is this true or not?"
"I stood there and wished to be alone in the world. The request was heard."