A vallás és a rituálék | Religion and rituals

Az ezotériában, vagyis amikor leindulsz a belső világod felfedezése felé csak egy szabály van, hogy a szabályokat te magad alkotod. Ám sokan összekeverik az ezotériát a mágiával, ahol a különbség az, hogy az ezotéria csak rólad szól, míg a mágia a külvilágról. A kettő közötti határvonalat benn sem könnyű megállapítani. Pláne annak tükrében, hogy csak akkor tudsz a megfelelő szellemben ehhez hozzáállni, ha figyelembe veszed azt, hogy itt mindenki egy "másik te". Azaz a szabályaidnak figyelembe kell vennie azt, hogy ha másokkal szemben hozol szabályokat, azt egyben önmagaddal szemben is meghozod.

In esotericism, that is, when you set out to explore your inner world, there is only one rule, that you make the rules yourself. But many people confuse esotericism with magic, where the difference is that esotericism is all about you, while magic is about the outside world. The line between the two is not easy to draw inside either. Especially in light of the fact that you can only approach this in the right spirit if you take into account that everyone here is an "other you". That is, your rules should take into account that if you make rules against others, you are also making them against yourself.

Amilyen vallásokat látsz a világban, azok mind pici ezoterikus irányzatként kezdték. Tulajdonképp az ÉlményPark is egy ezoterikus irányzat és ha definiálnom kellene, mi is az ezoterikus irányzat, akkor azt mondanám, hogy a világ megmagyarázásának, vagyis értelmezésének egy útja. Ám van ebben egy nagy buktató. A nagy tanítók mindig magasabb látószögön álltak, mint a szavait értelmező tanítványok. Egy tanító sem akart vallást alapítani a tanításaiból, azt mindig a tanítványok és azok utódai tették meg helyettük. Akik ezeket a tanításokat teletűzdelték szabályokkal és rituálékkal, melyek kivétel nélkül mind alacsonyabb látószögű célok érdekében születtek.

The religions you see in the world all started as a tiny esoteric trend. In fact, the ÉlményPark is also an esoteric trend and if I had to define what an esoteric trend is, I would say it is a way of explaining the world. But there is a big pitfall in this. The great teachers always stood on a higher angle than the disciples who interpreted his words. No teacher wanted to establish a religion from his teachings, it was always done by the disciples and their descendants in their place. Those who filled these teachings with rules and rituals, all without exception, were born for lower-angle purposes.

A legfontosabb alacsony látószögű cél az, hogy aki a kiépített hierarchia csúcsán van, az ott is kíván maradni. A szabályok tehát amiket hoz a többi ember számára, akik elfogadják őt vezetőnek arról szól, hogy ezt a pozíciót stabilizálja. A demokrácia szelleme azért jelent erre veszélyt, mert a demokrácia nem egy adott személyt, hanem a feladatra legalkalmasabb személyt jelöli vezetőnek, akinek személye változhat. Ha az isteni akaratra hivatkozunk, akkor arra a megdöbbentő következtetésre juthatunk, hogy aki egy személyben lép fel a hatalomért, az általában istenre hivatkozik, viszont ha létezik isteni akarat, annak komplexitása csak egy tisztességes demokratikus választások útján lenne mérhető. Ez azt jelenti, hogy bármely szerveződés esetén a vezetőnek arra kellene törekednie, hogy olyan tanítványokat neveljen ki, akik jobbak lesznek nála is és amikor átveszik tőle a vezetést, attól a szerveződés fejlődik. Ám ha a vezető a saját hatalmának bebetonozására törekszik, azzal gyakorlatilag lefékezi a fejlődést. Ennek eredménye az olyan rendszerek kialakulása, ahol a tehetséges embereket vagy behódolásra késztetik, vagy eltapossák, mert veszélyt jelentenek a hatalomra.

The most important low-angle goal is that whoever is at the top of the established hierarchy wants to stay there as well. So the rules he brings to other people who accept him as a leader are about stabilizing that position. The spirit of democracy poses a threat to this because democracy does not designate a particular person, but the person best suited to the task as a leader, whose personality may change. If we refer to the divine will, we may come to the shocking conclusion that whoever acts for power in one person usually refers to God, but if there is a divine will, its complexity could only be measured through a fair democratic election. This means that in any organization, the leader should strive to educate disciples who will be better than him, and when he takes the lead from him, the organization will develop from it. But if the leader seeks to concretize his own power, it is practically holding back development. The result is the emergence of systems where talented people are either forced to surrender or trampled on because they pose a threat to power.

Úgy gondolom, hogy amikor az ÉlményPark rendszerét kidolgoztam, semmiben sem tettem mást, mint azok a vallásalapítók, akik a maguk korában kidolgozták a saját világképüket, amiket más emberek számára is hozzáférhetővé tettek. Ám a különbségek meghatározók. Az egyik ilyen, hogy én nem vagyok vallásos. Isten létére nincs bizonyíték, ám az ellenkezőjére sincs. Vagyis nem istenre hivatkozom, hanem saját magamra azzal, hogy a rendszert úgy dolgoztam ki, hogy az ne befolyásolja senki isten keresését. Vagyis az ÉlményParkot istentől független tényezőként kezelem, amit elláttam "isten-loginnal" is arra az esetre, ha mégis létezne. Álláspontom szerint ha isten létezik, biztosan nem azért hozta létre ezt a világot, hogy annak lakói egész nap őt dicsőítsék. Mi lenne a véleményetek rólam, ha én lennék a főnökötök és azt várnám el, hogy egész nap a seggemet nyaljátok? Mert a vallási szabályok és rituálék ezen alapszanak. Könyörögj, térdepelj. Hát nekem ne könyörögjön senki és tényleg kellemetlen érzés lenne számomra, ha bárki is leborulna előttem. Én egy teljesen más kor szülötte vagyok, mint az előttem lévők és van még egy érdekesség, az informatika. Az informatikai gondolkodás lehetővé tette számomra, hogy olyan dolgokat programozzak bele a rendszerbe, ami kizárja a jövőbeni visszaéléseket. Az egyik legfontosabb ilyen az, hogy az elkészülte után ki is vontam magam belőle azzal, hogy az ÉlményPark szabályai rám is vonatkoznak. De mik ezek a szabályok?

I believe that when I developed the ÉlményPark system, I did nothing but the founders of religions in their age who developed their own worldview that they made available to other people. But the differences are decisive. One of them is that I am not religious. There is no evidence for the existence of God, but there is no evidence to the contrary. That is, I am not referring to a god, but to myself by designing the system in such a way that it does not affect anyone’s search for a god. That is, I treat the ÉlményPark as a factor independent of God, which I also provided with "god-login" in case it did exist. In my view, if a god exists, he certainly did not create this world for its inhabitants to glorify him all day. What would be your opinion of me if I were your boss and expected you to lick my ass all day? Because religious rules and rituals are based on this. Beg, get on your knees. Well, no one should beg me and it would be a really uncomfortable feeling for me if anyone bowed down in front of me. I was born into a completely different age than those before me and there is another curiosity, IT. IT thinking has allowed me to program things into the system that rule out future abuses. One of the most important of these is that after I finished it, I even pulled myself out of it, saying that the rules of the ÉlményPark also apply to me. But what are these rules?

Úgy képzeltem el a dolgot, mintha egy videojáték fejlesztő lennék és csinálnék egy baromi jó játékot. Ezek a szabályok egy tisztességes játék szabályai. Az egészet le is programoztam a holografikus platformon, mégpedig precíz álmodással. Olyan komplex rendszert hoztam létre, ami magában foglalja az alsó- és fölső világokat, valamint azokat az álomtartományokat, amik rendelkeznek fizikai kapcsolattal. Nincs benne vallás és nincs benne rituálé. Ám arra alkalmas, hogy a játék szereplői olyan játékokat álmodnak maguknak, amiben vallásokat alapítanak és abban rituálékat határozzanak meg mások számára, ha ezek a mások olyan hülyék, hogy ezt beveszik. Mivel az ÉlményPark egy fennálló problémára indult el, mint a megoldás, 3D-ben nem lehet meghatározni az indulásának idejét, hisz ez is szétterül az időben, mint bármely más magasabb dimenziós művelet.

I imagined the thing as if I was a video game developer and made a fucking good game. These rules are the rules of a fair game. I also programmed it all on the holographic platform with precise dreaming. I have created a complex system that includes the lower and upper worlds as well as the dream domains that have a physical connection. There is no religion in it and there is no ritual in it. But it is apt for game players to dream of games in which they establish religions and define rituals for others in it, if these others are so stupid as to take it. Because ÉlményPark was started as an solution to an existing problem, it is not possible to determine the time of its launch in 3D, as it also spreads over time like any other higher dimensional operation.

Az ÉlményPark jóval túlmutat azoknál a rendszereknél, amiket ti ismertek. Azt mondanám, hogy ez egy keretrendszer, amit meg tudtok tölteni tartalommal. Oda kerültök a rendszerben, amilyen minőségű tartalmat generáltok. Informatikai értelmezésben az ÉlményPark egy holo operációs rendszer, amiket ti ismertek, azok pedig a játékok, amik ez alatt az operációs rendszer alatt futnak. A vallásos emberekre én úgy tekintek, mint akik egy holo-fantasy játékot játszanak, amit kiterjesztenek a valóságuk szintjére. Magamra pedig egy olyan fejlesztőként, akinek célja, hogy a Játékban a játékosok érjenek el sikereket és élvezzék a játékélményt. Vagyis fejlesztőként nem célom a topscore listákon az első helyeken lenni, kivéve ha én is játszom és vagyok ennyire ügyes. Aki annyira félreértené az ÉlményParkot, hogy abból szeretne vallást csinálni, számukra van egy előre programozott Holo Show, amiben jól megszívhatják. Valójában nektek erről az egészről nem is kellene tudnotok, ám mégsem baj, ha ezek le vannak írva és ha mondjuk még 20 évig elérhető, az is csak egy csepp az idő tengerében.

ÉlményPark goes well beyond the systems you know. I would say it’s a framework you can fill with content. You get into the system the quality of content you generate. In IT terms, ÉlményPark is a holo operating system. And what you know are the games that run under this operating system. I see religious people as playing a holo-fantasy game that extends to the level of their reality. And for myself, as a developer whose goal in the Game is for players to succeed and enjoy the gaming experience. That is, as a developer, my goal is not to be at the top of the topscore charts unless I’m also playing and I’m so adept. For those who would misunderstand ÉlményPark so much that they want to make a religion out of it, there is a pre-programmed Holo Show for them that they can well absorb. In fact, you shouldn’t even know about all of this, but it’s okay if it's described and if, say, available for another 20 years, it’s just a drop in the sea of ​​time.