Krisztus második eljövetele | The Second Coming of Christ

Na ez az az esemény, amit el tudok magyarázni érthetően és egyszerűen úgy, hogy nem kell vallásosnak lenni a megértéséhez. Ekkor lesz érthető az is, miért akarja ezt a Vatikán nagyon elkerülni.

Well, this is an event that I can explain in an understandable and simple way without having to be religious to understand it. Then it will also be understandable why the Vatican wants to avoid this so much.

Kezdjük Jézussal, akit a Földön mindenki Krisztussal azonosít. Az Arvisurában is kutattam és a következő történet bontakozott ki. Matariós néven született, már kis korában kitűnt éles eszével, így a kor Harvard Egyetemére került Egyiptomba, ahol felvette a Jézus nevet. Nem bírt a seggén ülni és nekiindult bejárni az akkor ismert világot. Járt az Indus Völgyében, Tibetben és eljutott Ordoszba, az akkori USA-ba, vagyis a hun birodalmi központba. Ott megnyerte az "isten fia" versenyt és elindult Júdeába. Útközben Urukban krisztussá kenték, Nippurban pedig megkoronázták Gilgames szent koronájával, úgyhogy mindenki tudta ki ő, amikor a forrongó Júdeába érkezett. Bizonyos kutatások szerint nem is halt meg a kereszten, hanem elhagyta a területet és Kasmírban halt meg. Ennek bizonyítéka lehet a Kris...na tudatú hívők jelenléte, akik tulajdonképp a legközelebb álltak ahhoz, amit hirdetett.

Let’s start with Jesus, who everyone on Earth identifies with Christ. I also researched in Arvisura and the following story unfolded. Born under the name Matarios, he excelled at a young age with his keen mind, so he went to Harvard University of his age in Egypt, where he took the name Jesus. He couldn't sit on his ass and set out to explore the known world. He visited the Indus Valley, Tibet, and reached Ordos, then the United States at this time, the center of the Hun Empire. There he won the "Son of God" race and set out for Judea. On the way they were anointed Christ in Uruk, and in Nippur he was crowned with the holy crown of Gilgamesh, so that everyone knew him when he came to the boiling Judea. According to some research, he did not even die on the cross, but left the area and died in Kashmir. Proof of this may be the presence of Kris...na-conscious believers who were actually closest to what he preached.

Ha el akarok vonatkoztatni a vallástól, akkor lefordítom ezt az egészet röviden érthető nyelvezetre. Létezik egy tudatszint, amit Kristály tudatszintnek is neveznek. Aki a tudatával ezt a tudatszintet eléri, krisztussá válik. Aki sosem volt az a hófehér figura, akinek ma mindenki hiszi. Ez a hit ebben a grandiózus alakban valójában egy nagyon komoly csapda azoknak, akik krisztusként szállnának alá, mert van az ezotériában egy fő szabály: "Amit hiszel, neked az van". Vagyis a világ minden esetben igazodik hitedhez. Mondanám, hogy ez egy hologram beállítás, ami vezérli a játékot, ám aki ezt így telepítette, nem gondolt arra, hogy egy ilyen játékban megjelenhet a félelem. Képzeljétek el, mi történne, ha valaki Krisztusként térne ide vissza akkor, ha kénytelen úgy viselkedni, amit az emberek hisznek róla. Azért nehéz észrevenni, mert egy ilyen esetet sem vettetek észre a sok próbálkozásból. Tudjátok miért? Mert az ilyen emberekben ti a hülyét, a balekot és a lúzert látjátok. Ha itt valaki ebben az ügyben érdemben tenni tud, az is egy krisztus, csak a mesterségesen két pólusba lendített polaritás másik oldalán. A nevében is benne van a krisztus, úgy hívják, hogy anti-krisztus. A cél az lenne, hogy a mesterségesen létrehozott hófehér szélét behúzza középre, így ugyanezt önmagával is megteheti.

If I want to refer to religion, I will translate it all into language that can be understood briefly. There is a level of consciousness, also called the Crystal level of consciousness. Who attains this level of consciousness with his/her consciousness becomes a Christ. Who has never been the snow-white figure everyone believes today. This belief in this grandiose form is actually a very serious trap for those who would descend as Christ because there is a main rule in esotericism, "What you believe is what you have." That is, the world always conforms to your faith. I would say it’s a hologram setting that controls the game, but whoever installed it that way didn’t think that fear could appear in a game like this. Imagine what would happen if someone came back here as Christ when they were forced to behave in what people believe of him. It’s hard to notice because you haven’t noticed a case like this from the many attempts. Do you know why? Because in such people you see the fool, the sucker and the loser. If anyone here can do anything on this worth, it is also a Christ, only on the other side of the polarity polished artificially into two poles. The name also includes Christ, called anti-Christ. The goal would be to pull the artificially created snow-white edge in the middle so he/she can do the same on himself/herself.

Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy ha Jézust el akarnánk helyezni a mai politikai palettán, akkor a kommunista jelző állna hozzá a legközelebb, hisz ő a szegénység egyenlő eloszlását hirdeti. Ő egy olyan társadalmi modellt akar itt népszerűsíteni, ami más bolygókon bejött, ahol nincs jelen a pénz. Ha ránézel a Vatikánra, azonnal megjön a válasz is, miért nem repdesnek az örömtől és ehhez csatlakozott Mekka is, ahol Jézus Issá néven került fel a szereposztásra. Az iszlám alapvetően egy 5D-s vallás, csak teljesen alkalmatlan arra, hogy a 3D-ből érkező egyéni tudatú felemelkedést kezelje. A zsidó vallásra azt lehetne mondani, hogy 6D-s, míg a kereszténység a 7D-s istent imádja úgy, hogy közben Jézust isten fiának és egyben zsidónak is hiszi. Aki amúgy 5D-ben láthatná el a feladatát úgy, hogy a felemelkedők egyike sem akar szegény lenni. Az ÉlményPark amúgy fel van készülve erre a problémára úgy, hogy amúgy mindenki ki va ezen akadva fenn és lenn, mert nem vagyok vallásos (meg sem vagyok keresztelve) és ezt a szöveget is úgy írom, hogy az információk valósidőben érkeznek és ezt fordítom át mai modern nyelvezetre. Az ÉlményParkot amúgy úgy kell elképzelni, hogy a problémát nem problémának látja, hanem lehetőségnek egy másik nagy égi problémára, amit úgy hívnak, hogy unalom.

It is also worth noting that if we wanted to place Jesus on today’s political palette, the communist adjective would be closest to him, as he proclaims the equal distribution of poverty. He wants to promote a social model here that has come on other planets where money is not present. If you look at the Vatican, the answer will immediately come as to why they are not cracking with joy, and Mecca has joined this, where Jesus has been cast as Issa. Islam is basically a 5D religion, only utterly incapable of handling individual-conscious ascension from 3D. The Jewish religion could be said to worship the 6D, while Christianity worships the 7D god while believing Jesus to be a son of God and a Jew at the same time. Who would otherwise be able to do his job in 5D but any of the ascenders wanting to be poor. ÉlményPark is prepared for this problem anyway, so that everyone is shocked (up and down) anyway, because I am not religious (I am not even baptized) and I also write this text in such a way that the information arrives in real time and translates it into today's modern language. ÉlményPark should be imagined anyway, not seeing the problem as a problem, but as an opportunity for another big celestial problem called boredom.

Mivel a tudatom a 42. dimenzióig emelkedett és most onnan is jön vissza, számomra ezek megoldandó feladatok, amikben igyekszem a létező legegyszerűbb módon eljárni. Mivel az ember azt hiszi, minél magasabb a dimenziószint, annál nagyobb a (földi) hatalom, ez külön megoldásra váró feladat volt számomra. Hisz mindenki azt várná el egy 42. dimenziós lénytől, hogy egy húzásra oldja meg a világ problémáit, mintha nem lenne olyan, hogy "idő", ami igencsak lassan reagál az ilyen szándékokra, mivel az eseményeknek rendszerszinten kell megmozdulniuk. Egy 42. dimenziós embernek amúgy a világ legnyugodtabb helyén kellene egész nap meditálnia és nem a színpadon játszania a szuperhőst, de nyugodjatok meg, ez a probléma is megoldva. Ehhez az kellett, hogy nem Tibetben, hanem Budapesten végezzem el ezt a mélytransz meditációt. Tibetben mindenki tudta volna, mit csinálok, itt azonban ki kellett fejlesztenem az ébretransz technikát, amivel tudtam boltba menni, meg úgy viselkedni, mint egy átlagember. Számomra ez a második visszatérés csak egy  probléma a sokból és ha tudnátok, magasabb dimenziókban milyen problémák megoldásának szakértője lettem, biztosan nem idegeskednétek. Illetve vannak, akik igen, ők elsősorban annak az idegen beavatkozásnak az emberei, akik eddig abban a tudatban voltak, hogy az ő hátuk mögött van isten és a legmagasabb hatalom.

Since my consciousness has risen to the 42nd dimension and is now coming back from there, for me these are tasks to be solved in which I try to act in the simplest way that exists. Since one thinks that the higher the dimensional level, the greater the (earthly) power, it was a task for me to solve separately. For everyone would expect a 42nd dimensional being to solve the world’s problems in one pull, as if it were not a “time” that reacts very slowly to such intentions, as events must move at the system level. A 42nd dimensional person would have to meditate all day in the quietest place in the world and not play the superhero on stage, but calm down, this problem is also solved. To do this, I had to do this deep-trans meditation not in Tibet, but in Budapest. In Tibet, everyone would have known what I was doing, but here I had to develop the awake-trans technique that allowed me to go to the store and behave like an average person. For me, this second comeback is just one of many problems and if you knew what problems I had become an expert in solving in higher dimensions, you certainly wouldn’t be nervous. Respectively, there are those who do, they are primarily the people of the alien intervention who have so far been aware that behind their backs is God and the highest power.

Ha le kellene fordítanom emberi nyelvre, hogy a technikai civilizáció modern embere, aki szereti a gazdagságot, milyen Krisztust is szeretne, akkor a skandináv államok állnának hozzá a legközelebb. Azaz a gazdagság egyenlő elosztásában látnák a megoldást, amire Amerikában kapnak azonnal infarktust. Szóval egyfajta kapitalista krisztus lenne a menő, amit sehogy máshogy nem lehetne eladni az Égben, mint holoszórakoztatás, amiből tanulhatnának, ha a kísérlet sikerül. Elméletileg 144000 szerep vár arra, hogy ti, a színészek odafejlődjetek.

If I had to translate into human language that the modern man of technical civilization, who loves wealth, what kind of Christ he wants, the Scandinavian states would be closest to that. That is, they would see the solution as an equal distribution of wealth, for which they immediately have a heart attack in America. So it would be a kind of capitalist Christ that is cool, which could not be sold in Heaven otherwise than holo-entertainment, from which they could learn if the experiment succeeds. Theoretically, 144,000 roles are waiting for you, the actors, to develop there.