Párkapcsolati probléma | Relationship problem

A te nézőpontodból megismerkedsz valakivel, összejöttök és házasságra is léptek egymással. Nincs ebben semmi kivetnivaló, más is így csinálja. Ám ahogy elkezdesz meditálni és más tudatszintekre jutsz, a dolog úgy kerül közelebb a kollektív tudathoz, ahol már nem két ember vagytok, hanem két magasabb dimenziós lény emberi kapcsolódással. Itt már biztos van pár ember, aki érzi a problémát, még ha nem is érti.

From your point of view, you meet someone, you get together and you also get married. There is nothing wrong with that, others do it. But as you begin to meditate and get to other levels of consciousness, things get closer to the collective consciousness where you are no longer two people, but two higher dimensional beings with human connection. There are already a few people here who feel the problem, even if they don’t understand it.

Kicsit leegyszerűsítve a problémát (és bocs, ha a kelleténél kissé humorosabb hangulatban vagyok) az is előfordulhat, hogy kiderül, hogy egy habverővel léptél házasságra. Persze minden csak az általad elért dimenziószint kérdése, de úgy nagyjából érzékeltettem a problémát, hogy senki faji/nemi/életkori/vallási érzékenységét ne sértsem.

To simplify the problem a little bit (and I’m sorry if I’m in a slightly more humorous mood than you need to be), it may also turn out that you’re getting married with an egg-beater. Of course, everything is just a matter of the level of dimension you have achieved, but I have pretty much perceived the problem so as not to offend anyone’s racial / gender / age / religious sensitivity.

Ott van még a kinti rangok kérdése, a dimenziószintek kérdése és a kinti politikai viszonyok kérdése. A Földön például egy vegyes házasság kelthet igen komoly döbbenetet odafenn, ha mondjuk kiderül, két milyen létforma lépett egymással szexuális kapcsolatba. Az, hogy itt minden ember egyenlő és azonos jogaik vannak csak a mi dimenziószintünkön értelmezhető. Vannak még dimenziószintek, ahol ez így van, de a fölöttünk lévő szintek igen hierarchikusak és racionális agyfélteke híján a legkevésbé sem megértőek. Azt felejtsétek el, hogy majd a nagy tudású (értsd híres) emberek ezt majd megoldják, mert ők mind ott térdepelnek az Úr előtt, akit amúgy jelenleg inkább úrnőnek neveznék a matriarchális társadalmaik miatt.

There is also the issue of external ranks, the issue of dimensional levels, and the issue of external political relations. On Earth, for example, a mixed marriage can cause a very serious shock up there if, say, it turns out what two life forms have had sexual intercourse with each other. The fact that all people here have equal and equal rights can only be interpreted at our dimensional level. There are still dimensional levels where this is the case, but the levels above us are very hierarchical and, in the absence of a rational hemisphere, not in the least understandable. Forget that then the highly knowledgeable (understand famous) people will solve this, because they will all kneel before the Lord, who would otherwise be more called a Milady now because of their matriarchal societies.

Ha eljön mindenki életében a pillanat, hogy látszani fog, az akkora probléma lesz, hogy inkább kiirtanak minket, mintsem hogy ez kiderüljön. Ám kiirtani nem tudnak minket, mert önerőből jutottunk ki az űrbe és már az hatalmas bűnnek számít, hogy megszálltak minket. Tulajdonképp az van, hogy egészen addig ez nem is volt egyáltalán probléma, hogy minden ébredezőt szigorú felügyelet és persze dimenziószint alatt tartottak, ám itt vagyok én, aki ennél a dimenziószintnél sokkal nagyobbat mertem álmodni. Így a világ, ami engem körbevesz már nem az a világ, amit az ellenőrzésük alatt tudnak tartani, mert a dimenziószintem jóval föléjük nőtt. Így mindenki, aki ezen a bolygón él már nem az, aki volt, hanem egy sokkal nagyobb rendszer tükre.

If the moment comes in everyone’s life that it will appear, it will be such a problem that we will be exterminated rather than revealed. But they cannot exterminate us because we have come out into space on our own and it is already a huge sin to have us occupied. The fact of the matter is that until then, it wasn’t a problem at all that all awakeners were kept under strict supervision and, of course, dimensional levels, but here I am, who dared to dream much higher than this dimensional level. Thus, the world that surrounds me is no longer the world they can keep under their control because my dimensional level has grown well above them. Thus, everyone who lives on this planet is no longer who they were, but a mirror of a much larger system.

Ezt a problémát meg lehet oldani úgy, hogy a világok szétválnak és van úgy háromszáz évünk arra, hogy olyan világ legyen a végén, ami a helyes tükröt mutatja. Nem vonhatja senki magához azt a jogot, hogy emberekről eldöntse, hogy ki melyik világba kerül, ám azt megteheti, hogy leparaméterezi úgy, hogy azok a paraméterek rá és a szeretteire is vonatkoznak. Ezt tettem én. A szétválásra azért is nagy szükség van, mert ez olyan látószög, amivel jelenleg csak egy ember rendelkezik és ezt az embert el kellene ismernie minden hatalomnak. Kormányzati szinten az egy kezemen meg tudom számolni, hányan ismernének el engem, viszont a világok szétválasztása után ez már nem lesz probléma. Mindenki vissza kerül arra a szintre, ahol már nem gond, ha egy fűnyíró a szeretője, de velem csak a fejlett emberek emelkednek. Csak szólok, hogy már 5 éve létezik az elmenypark.net, azaz 5 év állt volna mindenki rendelkezésére elérni ezt a vonatot. Persze az is tény, hogy olyan erős a spirituális ellenszél, hogy az a weboldal, aminek a bolygó legfontosabb weboldalának kellene lennie, eddig 3 év alatt 50 ezer találatot kapott. Erre a problémára gyorsan léptem egy másik weboldallal, az most 2300-nál jár és már hallani a hangosbeszélőn, hogy a vonat hamarosan indul.

This problem can be solved by having the worlds parted and we have about three hundred years to have a world in the end that shows the right mirror. No one can take on the right to decide for people who goes into which world, but they can do it by separating them so that those parameters apply to them and their loved ones. That's what I did. Separation is also much needed because it is a perspective that only one person currently has and that person should be recognized by all powers. At the governmental level, I can count on my one hand how many would recognize me, but once the worlds are separated, this will no longer be a problem. Everyone gets back to the level where it’s no longer a problem to have a lawn mower as their lover, but with me only advanced people rise. I’m just saying that elmenypark.net has been around for 5 years, which means 5 years would have been available for everyone to reach this train. Of course, it is also a fact that the spiritual headwind is so strong that the website that should be the most important website on the planet has received 50,000 hits in 3 years so far. I quickly approached this problem with another website, it is now at 2300 and I have already heard on the speakerphone that the train is about to start.

Ez természetesen csak azokra vonatkozik, akik nincsenek a kiválasztottak között, akik objektív kritériumok alapján már alanyi jogot szereztek. Azaz szeretnének erre a vonatra felkerülni és vállalják, hogy fejlett emberekké válnak. Ez nem mindenkinek fog sikerülni, de nekem is érdekem, hogy minél szélesebb legyen a spektrum, ami meghatározza a jövő emberiségét az isteni rezgésszinten. Úgy értem a valódin. Szóval húzzatok bele! A fejlett szinteken ugyanis a szerelmed, aki lehet, hogy egy hűtőgép már valódi ember lehet.

This, of course, only applies to those who are not among those selected who have already acquired a subjective right on the basis of objective criteria. That is, they want to get on this train and commit to becoming advanced people. Not everyone will succeed, but I am also interested in the widest possible spectrum that will define the humanity of the future at the level of divine vibration. I mean the real one. So pull in! In the advanced levels, your love, who may be a refrigerator, may already be a real person.