Alászállás | Descent

Nem csak keveseket érintő élethelyzet. Mindenki csinálja például reggel, amikor felébred. Rendszeresen csinálják a drogokat használók és akik gyógyszereket szednek. Az érint csak keveseket, akik meditációban viszik el a tudatukat és utána visszatérnek.

It is not just a life situation that affects a few. For example, everyone does it in the morning when they wake up. It is done regularly by drug users and those taking medications. It affects only a few who take their consciousness in meditation and return afterwards.

A következő mondatot véssétek az eszetekbe: "Más minőségi szinten vissza".

Engrave the following sentence in your mind: "Back to another quality level."

Ezzel az egy pici mondattal megoldasz egy óriási problémát, aminek lényege az, hogy az állandó külvilág miatt ezekből nem veszel észre semmit és egy olyan állapotot konzerválva teríted szét az általad elért tudatszintekre a problémáidat, aminek fordítva kellene történnie.

With this one tiny sentence, you solve a huge problem. The bottom line is that because of the constant outside world, you don’t notice any of these and conserve a state that spreads your problems to the levels of consciousness you’ve achieved that should happen the other way around.

Az imént említett három leggyakoribb esetből vegyük először az álmot. Amikor elalszol, a tudatod kilép a játékból és interakcióba kerül a hologrammal. Lényegében egyesülsz a kollektív tudattal, ahol kicseréled az információkat, amik veled történtek és megkapod rá a válaszokat. Azért nehéz ezeket érvényesíteni, mert amikor reggel felébredsz, visszatérsz a játékba, amit az határoz meg, hogy mit tudsz és hiszel a világról. Ám ugyanazt fogod tudni és hinni, mint tegnap, azaz visszavetíted ugyanazt és így a válaszok nagy része eltűnik.

From the three most common cases just mentioned, let’s take the dream first. When you fall asleep, your consciousness exits the game and interacts with the hologram. You are essentially united with the collective consciousness, where you exchange the information that has happened to you and get the answers to it. These are hard to enforce because when you wake up in the morning, you return to the game, which is determined by what you know and believe about the world. But you will know and believe the same as yesterday, that is, you will project the same and so most of the answers will disappear.

A következő a tudatmódosító szerek, népszerűbb nevükön a drogok. Technikai értelemben azok a pirulák is ideszámítanak, amiket a gyógyszertárakban veszel. Beveszed, elszívod, felszívod, belövöd és a tudatod máris pozíciót vált. Így gyógyítanak amúgy az indián sámánok is, csak ők tudják mit csinálnak. Vagyis ezek minden esetben alkalmasak lennének nagyerejű gyógyításokra, ám amikor ott állsz a sámán előtt, akkor elhiszed, hoyg gyógyítani fog és mint fejlebb említettem a hiteden sok múlik. Még följebb meg azt, hogy minden az elmében dől el. Megint az van, hogy amikor visszatérsz, elhiszed azt a világot, amit látsz magad körül és ugyanaz a szar vetítődik vissza. A rászokás nem azért történik, mert fizikai függőség alakul ki, hanem azért, mert amikor egyesülsz a felsőbb szférákkal és visszajössz, nekik annyira nem jön be a te világod, mint neked az övék. Ha igazán ismernéd a világukat, neked se jönne be igazán, de ellátogatni egy másik országba is sokkal jobb dolog, mint ott élni.

Next are mind-altering agents, more popularly known as drugs. Technically, the pills you buy at pharmacies are also included. You take it, you suck it, you absorb it, you shoot it and your consciousness has already changed position. This is how Indian shamans heal anyway, only they know what they are doing. That is, they would be suitable for powerful healings in any case, but when you stand there in front of the shaman, you will believe that he will heal and, as I mentioned above, a lot depends on your faith. Even above is that everything is decided in the mind. Again, when you return, you believe in the world you see around you and the same shit is projected back. Getting used to it is not because you are physically addicted, but because when you unite with the higher spheres and come back, they don’t like your world as much as you do theirs. If you really knew their world, you wouldn’t really like it, but visiting another country is a much better thing than living there.

A harmadik eset már a tudatos szint, ám itt meg az a gond, hogy ha meditálva nagyobb spirituális rangot szerzel, akkor azt érvényesíteni is kell a fizikai világ hierarchiájában. Amit a fizikai világ hierarchiája nagyon el szeretne kerülni. Kezdve ott, hogy a családodban mondjuk a szülő vagy a feleség a főnök, akkor technikai értelemben a visszatérésed után egy majom mondja meg, mi legyen. Mivel alacsonyabb látószögön van, semmit sem fog belőled érteni és egy hülye leszel, ha nem vallod magadénak a majomcélokat. Azaz nem hajtasz a pénz után, nem akarsz szép családot sok gyerekkel. Persze, hogy nem akarsz, mert már más fontossággal élsz és a sok gyerek is nagyon zavarná a meditációidat. Aki ezt az életet választja, annak nagyon sok olyan dologról le kell mondania, amit a játékban rövidtávú érdekeknek neveznek. Ki kell tehát szabadulni ebből a hierarchiából, amit az egyházak sem fognak díjzani, se azok, akik pont az ilyen hatalommal építették ki a világi hatalmukat, mert veszélyt fognak látni benned. Ezért vannak ezoterikus csoportok, titkos társaságok és az egyházközösségek, hogy te csak ne ugrálj és felügyelet alatt maradj. Na az én sztorimban ez nem jött össze nekik és az ÉlményParkkkal a legnagyobb félelmük jött el az életükbe. Ami most már rendezni tudja a problémát, ám ezt hullámfrissítésekben végzi, ami ki tudja, mikor ér el hozzád. Ezért szoktam mondani, hogy időnként "gondolatban frissíts", mert ezzel optimalizálod a magad helyzetét, hisz itt a tudás és energiák más szintjéhez jutsz.

The third case is already the conscious level, but here the problem is that if you gain a higher spiritual rank by meditating, it must also be enforced in the hierarchy of the physical world. What the hierarchy of the physical world really wants to avoid. Starting there, be it in your family to say the parent or wife is the boss, you will technically make a monkey tell you what to do after your return. Because they’re at a lower angle, they won’t understand anything of you and you’ll be a fool if you don’t profess monkey goals for yourself. That is, you don’t drive for money, you don’t want a nice family with a lot of kids. Of course, you don’t want to because you already live with a different importance and a lot of kids would be very bothered by your meditations. Whoever chooses this life has to give up a lot of things that are called short-term interests in the game. So you have to get rid of this hierarchy, which neither the churches will reward nor those who have built their worldly power with just such power, because they will see danger in you. That’s why there are esoteric groups, secret societies, and church communities so you just don’t bounce and stay under surveillance. Well, in my story, they didn’t make it and with ÉlményPark, their biggest fear came into their lives. Which can solve the problem now, but it does in wave updates, which nobody knows when it will reach you. That’s why I used to say that you “update in your mind” from time to time, because that’s how you optimize your situation, because here you get to a different level of knowledge and energy environment.

Azzal, ha más minőségi szinten térsz vissza mondjuk egy betépés után és ez szinkronban áll a hiteddel, hisz most tudtál meg róla valami fontosat, az könnyen lehet, hogy rengeteg feszültségtől szabadít meg téged is és a szeretteiedet is.

If you come back at a different level of quality after, say, a get high and it’s in sync with your faith, since you’ve just learned something important about it, it could easily relieve you and your loved ones of a lot of tension as well.