Az én megértésem | Understanding me

Minél többet hallasz rólam másoktól, annál nehezebb lesz. Most röviden elmondom mi van, mert ennél autentikusabb információval úgysem találkozol.

The more you hear about me from others, the harder it will be. Now, I'll tell you briefly what's going on, because you won't come across more authentic information anyway.

Az ezotériának van egy sajátossága, mégpedig azt, hogy folyamatos tudatszint emelkedéssel jár. Ennek során a látószöged is szélesedik. Azért ismersz kevés embert a médiában, aki ilyesmivel foglalkozik, mert mindenki inkább a háttérbe vonul. Csak olyan emberek lépnek elő, akik képesek arra, hogy lelekezljék azt a problémát, hogy egy alacsonyabb látószögű ember sem lesz képes megérteni, amit mondanak.

Esoteric has one peculiarity, namely that it involves a constant rise in the level of consciousness. In doing so, your viewing angle also widens. You know few people in the media who deal with this sort of thing because everyone tends to be in the background. There are only people who are able to handle this problem that no person with a lower perspective will be able to understand what they are saying.

"Az Asenbettel, Annabetel, Herrembettel, Hiszrael, Jahu és Élihóm zsidó szekták között véres összetűzés van kialakulóban. A Szeretet Égi-eredetű tanát valamennyi­en másképp értelmezik. Ahány ember csak ír, mind másként magyarázza Jézus tanát." (Részlet az Arvisurából)
"There is a bloody clash between the Jewish sects of Asenbet, Annabet, Herrembet, Hezrael, Jahu, and Elihom. The Heavenly Doctrine of Love is all interpreted differently. As many as write, they explain Jesus' doctrine differently. " (Excerpt from Arvisura)

Aki tehát előlép, annak az lesz az elsőszámú felelőssége, nehogy a szavait félreértő alacsony látószögű emberek rá hivatkozva valami nagy bajt okozzanak. Ugyanis a magasabb látószög pont azért magasabb, mert azt alacsonyabb látószögről nem lehet érteni. Hallottam már vissza olyanokat rólam, hogy az velem a baj, hogy dedós módon írok, vagyis az zavarja a szakmabelieket, hogy túl egyszerűen fogalmazok. Ha ezeket a szakmának írnám, biztos másképp fogalmaznék, ám akkor az előrelépésem saját magamról szólna, hogy előttük érjek el elismerést. Ezeket az anyagokat viszont a kezdőknek írom, mondjuk annak a kezdő önmagamnak, akinek annak idején nagyon hiányzott egy ilyen munka.

So the one who steps forward will have the number one responsibility so that low-vision people who misunderstand his words do not cause any great trouble by referring to him. This is because the higher angle of view is higher because it cannot be understood from a lower angle of view. I’ve heard back about me that the problem with me is that I write in a nursery way, which means it bothers professionals to put it too simply. If I were to write these for the profession, I would certainly put them differently, but then my progress would be about myself to gain recognition before them. I, on the other hand, write these materials for beginners, say to the novice myself, who at the time really missed such work.

Hogy ebből ki mit ért meg és ki milyen következtetésre jut, az minden esetben alacsony látószögű értelmezés. Vagyis ha te másoktól rólam bármit hallasz, az már valakinek egy értelmezése, amit alacsony látószögön alkotott.

Who understands what from this and who comes to what conclusion is a low-angle interpretation in each case. That is, if you hear anything about me from others, it is already an interpretation of someone that you have created from a low angle.

"Amikor kinézel a szemeiden azt látod, hogy a Nap reggel felkel, akkor a legerősebb, amikor delelőn van, átkússza a délutánt és egy csodás naplementével távozik. A Nap nézőpontjából azonban nem történik semmi ilyesmi."
"When you look out of your eyes you see the sun rising in the morning. The strongest at noon, it crawls through the afternoon and then leaves with a magnificent sunset. But from the point of view of the Sun, nothing like this happens."

Még régebben észrevettem, hogy ha semlegesen fogalmazok, abba az olvasók saját érzelmi töltést raknak. Azért van szükség a semleges fogalmazásra, nehogy félreértésekre adjak okot és pontosan megválogassam szavaim. De ezeknek csak később lesz jelentőségük, amikor az érzelmi töltések miatt kitört balhé után esetleg magyarázkodni kell. A belső csatornáimon pedig az az információ jön, hogy az emberek félnek tőlem. A világ = tükör. Ez a sok félős ember elgondolkozott-e azon, vajon tőlük félnek-e mások?

I’ve noticed even long ago that when I put it in a neutral way, readers put their own emotional charge into it. Neutral wording is needed so as not to give rise to misunderstandings and to choose my words accurately. But these will only be relevant later, when it may be necessary to explain after the misfortune caused by the emotional charges. And on my inner channels, the information comes that people are afraid of me. The world = mirror. Have these many feared people wondered if others are afraid of them?

Voltam én már minden, vagyok is minden és leszek is minden. Csak egyvalami nem voltam még, ami vagyok. Ha meg akarsz érteni, csak a saját benyomásaidra, érzéseidre és gondolataidra hagyatkozz. Akkor sem fogsz érteni, de annál, amiket hallasz másoktól, biztos jobb lesz.

I have been everything, I am everything and I will be everything. I was just not one thing I am yet. If you want to understand, just rely on your own impressions, feelings, and thoughts. You won’t understand either, but what you hear from others is sure to get better.