Igazság-hazugság | Truth-lie

Mi, akik az objektív valóságban élünk, ahol az igazságot bizonyítani lehet, el se tudjuk képzelni, mekkora bunkóság nyíltan kimondani valamit az Álom világaiban. Mint ahogy azt a félig ott élő emberek viselkedéséből amúgy sejteni lehet, ha ismerjük azt a népi bölcsességet, hogy cigánynak egy szavát sem szabad elhinni. Most elmondom, hogy miért és mi húzódik emögött.

We who live in objective reality, where the truth can be proved, cannot even imagine how much jerk thing to openly say something in the worlds of the Dream. As can be inferred from the behavior of the people living halfway there, if we know the folk wisdom that not a word of a gypsy should be believed. Now I will tell you why and what lies behind it.

Amikor annak idején ebbe belekezdtem és nem találtam sehol olyan ezoterikus irodalmat, amit itt olvastok, azzal a szabállyal szembesültem, hogy csak versben lehet a dolgokat konkrétan elmondani. Feltételezem, hogy valaki valamikor ugyanezzel a problémával szembesült és a vers lett az a kompormisszum, ami mindkét világ jóváhagyását elnyerte. Nekem a verssel az a problémám azon kívül, hogy sosem szerettem őket, hogy angolra csak műfordítani lehetne, amitől nagyon messze állok. Azért van a saját független spirituális platformnak is előnye, hogy nem vagyok erre kényszerülve.

When I started this at the time and found nowhere the esoteric literature you read here, I was confronted with the rule that things can only be said concretely in a poem. I suppose someone once faced the same problem and the poem became the compromise that won the approval of both worlds. The problem with me with the poem, besides the fact that I never loved them, was that it could only be literary translated into English, which I am very far from. I also have the advantage of my own independent spiritual platform that I am not forced to do so.

Az igazság egy filozófiai fogalom, ami egyre inkább válik képlékennyé, ahogy közelítesz a spirituális világ felé. Természetesen létezik a fizikai síkon olyan környezetben, ahol egyéni tudatok racionálisan gondolkodnak és van még egy terület, az informatika, amire hamarosan visszatérek. Ha én kiveszek a hűtőből egy üveg kólát, akkor nem mondhatom, hogy nem vettem ki onnan, hisz bizonyítható, ha hiányzik onnan egy üveg és nincs más a lakásban, akkor csak én lehettem. Ez rendkívüli zavart okoz azoknál az embereknél, akik eredetileg nem emberek lennének, hanem olyan magasabb dimenziós lények, akik behelyezték a tudatukat a Föld Hologramba és egy csomó ember lett belőlük. Hisz ők a saját világuk szabályai szerint sosem mondhatnának igazat, ami a tények konkrét kimondását jelenti, ezzel viszont konfrontálódnak az igazságszolgáltatással, ami viszont megköveteli ezt, sőt be is bizonyítja.

Truth is a philosophical concept that becomes more and more plastic as you approach the spiritual world. Of course, it exists on the physical plane in an environment where individual consciousness thinks rationally and there is another area, informatics, to which I will return soon. If I take a bottle of cola out of the fridge, I can’t say I didn’t take it out of there, as it can be proven that if a bottle is missing from there and there is no one else in the apartment, it could only be me. This causes extreme confusion for people who were not originally humans, but higher dimensional beings who inserted their consciousness into the Earth Hologram and became a lot of people. For they, according to the rules of their own world, could never tell the truth, which means a concrete statement of the facts, and in doing so, they confront the judiciary, which in turn requires this and even proves it.

Osho ezt úgy magyarázta, hogy úgy kell elképzelni az igazságot, hogy csak hazugság van. Ezek a hazugságok rétegekben borulnak egymásra, ahogy a hagyma kinéz. Ahogy rájössz a hazugságra és az leválik, alatt ott lesz az igazság. Ám az az igazság csak egy újabb hazugság, aminek rétegét eltávolítva újra meglátod az igazságot, amiről ki fog derülni, hogy csak egy újabb hazugság. A világ megmagyarázásának egy útja ez, amiben a lényeg, hogy a világunk csak egy illúzió. Ám akik ezt annak idején így magyarázták, még nem ismerték a játékprogramokat. Ha úgy magyarázom, hogy a világ egy holografikus játékprogram, amiben benne élsz és játszol, akkora kvantumugrást érek el, amihez nem mérhető semmi, ahogy eddig a világot magyarázta bárki.

Osho explained this by imagining the truth that there is only a lie. These lies overlap in layers as the onion looks. As you realize the lie and it comes off, below will be the truth. But that truth is just another lie, removing a layer of which you will see again the truth that will turn out to be just another lie. It is a way of explaining the world, in which the point is that our world is just an illusion. But those who explained this at the time did not yet know the game programs. If I explain that the world is a holographic game program in which you live and play in it, I achieve a quantum leap for which nothing can be measured, as anyone has explained the world so far.

Azért van ez így, mert egészen más rendszer alapozza meg a megértést. Ha tudod, hogy a világ egy holografikus játékprogram, fel sem merül benned, hogy akkor bármi is igazi lenne itt, a valóságot mégis igazságként kezeled. Mert ha nem tennéd, akkor nem tudnád beleélni magad a játékba. Akik a valóságot hazugságként kezelik, nem is igazán tudják magukat beleélni a játékba, illetve a játékélményt máshol keresik. Óhatatlan, ha egy kollektív tudat sok pici emberré válik, akkor ez a sok pici ember állandóan veszekedni fog egymással, hisz számukra ez jelenti azt az élményt, amit a kollektív tudat harmóniájában nem élhetnek át. Te, aki egyéni tudatban vagy, számodra az egyedüllét és a nyugalom fontos, mint ahogy a társaság és a bulizás, amik helyes aránya jelenti a harmóniát.

This is because a completely different system underpins understanding. If you know that the world is a holographic game program, it doesn’t even occur to you that then whatever is real here, you still treat reality as truth. Because if you didn’t, you wouldn’t be able to experience yourself in the game. Those who treat reality as a lie may not really be able to experience themselves in the game or seek the game experience elsewhere. Inevitably, if a collective consciousness becomes a lot of tiny people, then these many tiny people will be constantly quarreling with each other, because for them it is an experience they cannot experience in the harmony of the collective consciousness. You, who are in individual consciousness, for you, loneliness and tranquility are important, as are company and partying, the right proportions of which mean harmony.

Amikor ilyen kollektívák minket vezetnek, ők a saját világuk szabályai szerint teszik, azaz nem mondanak el semmit, így zárva ki a rációt, ami így az égi vezetést szervezetlennek fogja látni. Ha pedig elmondanak valamit, az rendszerint hazugság, aminek célja, hogy téged az általuk kívánt helyes útra tereljen. Mivel szerintük igazság amúgy sem létezik, rövidre is zárják az ezzel kapcsolatos problémát, így olyan világaik vannak, amik nem az igazságra épülnek, hanem a hierarchiára, ahol a fölötted állónak van mindig igaza. A hologram amúgy egy rendkívül rugalmas dolog, amiben sok az automatizmus, így vezetési hibákat nem nagyon lehet benne elkövetni, ám hátránya, hogy a megvalósítás meglehetősen nyers. Röviden a hologram nagyon bunkó, ezért a holografikus programozás gyakorlatilag civilizációs paramétezést jelent, ahol a megvalósulás mikéntjét kell feltételek erdejébe zárni.

When such collectives lead us, they do it according to the rules of their own world, that is, they say nothing, thus excluding ration, which will thus see the celestial leadership disorganized. And when they say something, it’s usually a lie designed to steer you on the right path they want. Because they think truth doesn’t exist anyway, they also short-circuit the problem with it, so they have worlds that are not built on truth, but on a hierarchy where the one above you is always right. A hologram is an extremely flexible thing anyway, with a lot of automation, so driving mistakes can’t be made in much of it, but the downside is that the implementation is pretty crude. In short, the hologram is very jerky, so holographic programming is practically a parameterization of civilization, where the way of realization has to be locked into a forest of conditions.

Ilyenek például, hogy mutatkozz be, ha valakivel először találkozol, fogj vele kezet és nézz a szemébe. Ám ugyanezek már nem érvényesek a Távol-Keleten, ahol meghajolnak az emberek kézfogás helyett és tilos ilyenkor a másik szemébe nézni. Ha az a cél, hogy te meditációs élethelyzetbe kerülj, akkor azért ne bukd el az autódat és mondjuk apád lakását, ahogy velem történt, hogy ne legyen más lehetőséged, mint egy lakásban ülni. Hisz van eszem és el tudok magam is mindent rendezni, ha tudom, hogy cél az, hogy egy lakásban üljek. Így viszont kényszerítve érzem magam és ahogy minél többet megtudok erről, úgy válok egyre ellenségesebbé csak azért, mert valakik a fejem fölött nem tartották fontosnak a civilizációs szükségleteimet. Most ennek a következményeit élik át, mert nem gondolkoznak előre és úgy vannak ezzel, hogy ezt isten rendelte így. Amire nekem ott van a billiárd példám, hogy ha nem nézed azt, hol lököd meg a fehér golyót, vagyis istenre bízod, hova gurul utána, akkor elbuksz egy olyan játékossal szemben, aki lökés után is tudja, hol lesz a fehér golyó a következő lökés előtt.

For example, to introduce yourself when you first meet someone, shake their hand and look them in the eye. But the same is no longer true in the Far East, where people bow instead of shaking hands and it is forbidden to look into the other’s eyes at such times. If the goal is for you to get into a meditative life situation, don’t fall over your car and say your dad’s apartment, as happened to me, so you have no choice but to sit in an apartment. Because I have intellect and I can arrange everything myself if I know that my goal is to sit in an apartment. So, on the other hand, I feel compelled and as I learn more about this, I become more and more hostile just because someone above my head didn’t consider my civilization needs important. Now they are experiencing the consequences of this because they are not thinking ahead and they are doing so in a way that God has ordained it this way. To which I have my billiard example, if you don't look at where you push the white ball, that is, you trust God where it rolls after it, you will fail a player who, even after a shot, knows where the white ball will be before the next shot.

A matematika bináris kódjai, amin a számítástechnika alapszik, abszolút ellentmond az Álom szabályainak. A kettes számrendszer lényege az, hogy valami vagy igaz vagy nem. Ha igaz, akkor az 1-es érték rendelődik hozzá, ha nem igaz, akkor a 0. Amikor beülsz a gép elé és filmeket nézel, valójában rengeteg 1 és 0 fut a gépeden, te mégis a monitirodon filmeket látsz. Amikor telefonálsz és felismered a másik hangját, akkor is nullák és egyesek megfelelő kombinációit hallod. Ezzel be is lett bizonyítva az, hogy az Álom szabályai nem kizárólagosak. Az ő szemükben most isten létezésének objektív cáfolatát olvassátok, ami ebben a formában nem igaz, ha isten teremette az 1-eseket és a 0-lákat. Csak a magyarázata ugott fel egy kvantumugrásnyit.

The binary codes of mathematics on which computing is based are absolutely contrary to the rules of the Dream. The essence of the binary number system is whether something is either true or not. If true, a value of 1 is assigned to it, if not true, then 0. When you sit in front of the machine and watch movies, there are actually plenty of 1 and 0 running on your machine, yet you still see movies on the monitor. When you call and recognize the other’s voice, you will still hear the right combinations of zeros and ones. This also proved that the rules of the Dream are not exclusive. In their eyes, now read the objective refutation of the existence of God, which is not true in this form if God created the 1's and the 0's. Only his explanation jumped up a quantum leap.

A saját véleményem erről a kérdéskörről az, hogy ha elutazol a Távol-Keletre, akkor ne fogj kezet és ne nézz a másik szemébe. Azaz alkalmazkodj a helyi szabályokhoz, mert ha nem teszed, akkor agresszorrá válsz, aki máshol is a saját szabályait alkalmazza. Ha muszlim vagy és bevándorolsz Európába, akkor viselkedj úgy, ahogy az európaiak, különben nem leszel más, mint egy olyan muszlim, aki európai életszinvonalon akar élni, de nem akar európaivá válni. Azaz nem leszel más, mint egy hódító. Pont ez a bajom a beavatkozó idegenekkel is, akiket először jószándékú hülyéknek tartottam. De amikor elmagyaráztam nekik ezt és folytatták, ahol abbahagyták, már ellenséges idegen támadássá minősítettem át, akik spirituális erőt alkalmazva akarnak itt olyat, amit itt a győztes kényszerít a vesztesre egy háború után. Csak mivel ők ugye békés lények, meg akarják úszni a háborút. Hogy kinek van igaza? Az ő szemükben nekik, az enyémben nekem. Nehéz dolog ez a gyereknevelés.

My own opinion on this issue is that if you travel to the Far East, don’t shake hands and look into the other’s eyes. That is, adapt to local rules, because if you don’t, you become an aggressor who applies your own rules elsewhere. If you are a Muslim and immigrate to Europe, behave the way Europeans do, otherwise you will be nothing more than a Muslim who wants to live on a European standard of living but does not want to become European. That is, you will be nothing but a conqueror. This is exactly my problem with the intervening aliens, whom I first considered to be well-meaning fools. But when I explained this to them and continued where they left off, I had already reclassified it as a hostile alien attack who, using spiritual force, wanted here what the winner is here to force on the loser after a war. Just because they are peaceful creatures, they want to get away in war. Who is right? In their eyes to them, in mine to me. Child rearing is a difficult thing.- Tudod, hogy nem létezik olyan, hogy igazság. Csak hazugság van.
- De akkor is az igazság lesz az igazsághoz legközelebb álló hazugság.

"You know there is no such thing as truth. It's just a lie."
"But even then, the truth will be the closest lie to the truth."