Hármas szerkezet | Triple structure

Kiemelten lényeges azt megérteni, hogy a két világ (valójában több, de ne bonyolítsuk) összefrekventálása során komoly kihívások és csábítások érték a feleket. Mivel a földi embernek két agyféltekéje van, ezek a kihívások és csábítások mindenkiben megjelennek. Nagy kommunikációs zavar is kialakult, ugyanis az érzelmi alapú lények kifejezésmódja inkább az Álom nyelvezetére épül, ezért képletes és meseszerű. Míg a Valóság nyelvezete tényszerű és racionális. A megoldás a hármas világszerkezet. Azaz a Spirituális Világ, a Köztes Világ és a Valóság.

It is paramount to understand that there are serious challenges and temptations for the parties in the together projection of the two worlds (actually more, but let’s not complicate them). Because the earth man has two hemispheres of the brain, these challenges and temptations appear in everyone. There is also a great deal of communication disorder, as the expression of emotional beings is more based on the language of the Dream, and is therefore figurative and fairytale-like. While the language of Reality is factual and rational. The solution is a triple world structure. That is, the Spiritual World, the Intermediate World, and Reality.

Mivel a világok a Földön összekeveredtek, a nagy zavarban még a Jó és a Rossz fogalmai sem tiszták. Erre a legjobb példa a Fény Szövetsége, akikkel történő kommunikációim során az az érzés alakult ki bennem, hogy ez egy ritka sötét társaság. Ennek oka az, hogy ők a Fény alatt nem a tudás világosságát értik. Az ő nézőpontjukban ugyanis a Fény egy olyan tisztaságot jelent, amit mi gyermeki tisztaságnak nevezünk. Ám ez a minőség a Valóságban életképtelen, mert álladóan igényli a gondoskodást, amiben el is vonja az önálló gondolkodás jogát. Ha a gondoskodás megszűnik, a gyermek nem képes egyedül a létfenntartásra. A Köztes Világ nézőpontjából tehát ez egy szélsőséges minta.

Because the worlds on Earth are confused, in the great confusion even the concepts of Good and Bad are not clear. The best example of this is the Alliance of Light, with whom I have had the feeling that this is a rare dark company. This is because they do not mean the light of knowledge by Light. For in their view, Light means a purity that we call childlike purity. But this quality is unviable in Reality because it consistently requires care, in which it also deprives the right to think independently. If care ceases, the child will not be able to support himself/herself alone. So from the point of view of the Intermediate World, this is an extreme pattern.

A Valóságban neked kell gondoskodnod magadról és a világban történő érvényesülés egy olyan verseny, ahol lesznek győztesek és vesztesek. Ha a győztes oldalon vagy, akkor vagyonos emberré válsz, aki megengedheti magának a luxust és emellett olyan dolgokat, amikkel kielégíthet olyan vágyakat, amik a vesztesek számára csak korlátozottan hozzáférhetők. A vágyak azonban nem passzolnak a gyermeki tisztasághoz. Ráadásul ha megjelennek, az egy látens kritikai megnyilvánulás a gondoskodással kapcsolatban is és egyben távolodik is az önzetlen szeretet világától. Mivel az Álom az állandóságot szereti, ezért minden változástól irtózik, ami veszélyt jelent a Tisztaságra és ez komoly ütközést jelen a Valóság versenyre alapuló folyamatos fejlődésével. A Valóságban ezt a szabadság biztosítja, ám a szabadságra meg kell érni. A Valósággal hirtelen találkozó és arra fel nem készült lények vágyai olyan irányok felé törnek, amiket az Ég sötétségnek lát és mivel nincs logikai alapú rációja, nem is képes megérteni ezt. Ezért mindent, amit a másik világ képvisel, ők gonosznak látnak.

In Reality, you have to take care of yourself and prevailing in the world is a race where there will be winners and losers. If you’re on the winning side, you’ll become a wealthy person who can afford the luxury and also things that will satisfy desires that are limited available to the losers. Desires, however, do not fit into childhood purity. Moreover, when they appear, it is a latent critical manifestation of care and at the same time a departure from the world of selfless love. Because the Dream loves permanence, it abhorts all change that is a threat to Purity and this is a serious clash with the continual evolution of Reality. In Reality, this is provided by freedom, but freedom must be achieved. The desires of a sudden encounter with Reality and unprepared beings are moving in directions that Heaven sees as darkness and because it has no logic-based ration, it is not even able to understand this. Therefore, everything that the other world represents, they see as evil.

Ám ez ugyanígy van a másik világ nézőpontjából is. Hisz az a gondoskodást, ami minden mást megtilt a másiknak, ez a világ diktatúrának nevez és elnyomásnak látja. Ám itt is megjelennek olyan vágyak, amiket a másik világ gerjeszt, ezek az önzetlenséggel és a szeretettel kapcsolatos igények. Ezt biztosítja a család, ha az jól működik. Ám a fogyasztói társadalomban sokféle érdek jelenik meg és ezek egyike az a megfigyelés, hogy ellenérdekelt a jól működő családok iránt, mivel ha elválnak, akkor többet fogyasztanak. Mindkét világ abban látja a másik problémáinak megoldását, ha azt a maga képére formálja. Érdekességként megjegyzem, hogy még a saját problémáikat sem képesek megoldani, ám a hibát önmagukban sosem keresik és azt a másikban látják. Az lenne a megoldás, ha a másik világ nyújtotta kihívásokhoz építő-alkotó szellemben alkalmazkodva lépnének előre. Vannak ilyen országok, ám nem ők a globalizálódó világ nagyhatalmai.

But it is the same from the perspective of the other world. After all, the care that forbids everything else to the other, this is what this world calls dictatorship and sees as oppression. But here, too, appear desires aroused by the other world, these demands for selflessness and love. This is provided by the family if it works well. But there are many interests in consumer society and one of them is the observation that they have a counter-interest in well-functioning families because if they divorce, they consume more. Both worlds see the solution to each other’s problems by shaping it into their own image. Interestingly, they can’t even solve their own problems, but they never look for the fault in themselves and see it in the other. The solution would be to move forward in a constructive and creative way, adapting to the challenges of the other world. There are such countries, but they are not the great powers of the globalizing world.

Az én megoldásomnak a jogalapja erre a problémára az egyik világ felől az, hogy rájuk föntről érkeztem, a másik világ pedig azt mondja, ebben a versenyben mindenki élhet a lehetőségeivel. Létrehoztam tehát a Köztes Világot abban a felemelkedett zónában, ahol az emberek nem is vették észre a halálukat (vagyis a felemelkedést). Stabil határokkal láttam el mind az Álom, mind a Valóság felé és most vagyunk a jelenben.

The legal basis for my solution to this problem from one world is that I came to them from above, and the other world says that in this competition everyone can take advantage of their opportunities. So I created the Intermediate World in the ascended zone where people didn’t even notice their death (i.e., ascension). I have provided stable boundaries to both Dream and Reality and we are now in the present.