A 12 zodiákus jegy


Ha a kitalált középkor eltérő időszámítási rendszereiben rejlő káoszt vizsgáljuk, könnyen juthatunk arra a feltételezésre, hogy ma nem a huszonegyedik században, hanem csak a 18. században élünk. Ha ez valóban így van, akkor könnyen lehet, hogy ennek igazi célja az lehetett, hogy keresztbe tegyenek a Vízöntő Kornak, vagyis azoknak az ébredezőknek, akiket a Vízöntő feladatok ébresztenek. Mivel magam is vízöntő vagyok, ez egy engem is aktuálisan érintő kérdéskör.

A másik ezzel kapcsolatos probléma lehet az, hogy állítólag valójában 13 zodiákus jegy van és nem 12. Tudjunk meg erről többet.
Bizonyára támadt információs hiányérzet azokban, akik eddig csak 12 zodiákus jegyről tudtak. Én is ugyanebben a cipőben járok, mert bár itt értekezem ezekről, valójában sosem foglalkoztam ezzel és ugyanúgy halvány fogalmam sincs a témáról, mint nektek. Viszont kapom a sugallatokat, amit magam telepítettem még a mélytranszban és ez a téma is bőven belefér a Föld Anomáliákba, így nem tudom megtenni, hogy nem foglalkozom vele. Ám öröm az ürömben, hogy van egy olyan találmány, amit úgy hívnak, hogy internet, azon belül egy másik, amit úgy hívnak, hogy youtube, ahol olyan emberek adhatnak át tudást, akik a téma szakértői. Mint ez az úriember itt.
Őszinte meglepődésemre korrigálnám is a 13-at 14-re és ebből is érezni lehet azt, hogy ha igaz az, hogy 'amit hiszel, neked az van', miért jelent ez komoly problémát egy olyan világban, ahol teremtőerővel rendelkező, ám a világról alig valamit tudó lények élnek. Akiknek valahogy kapcsolódniuk kellene a galaxishoz.

De visszatérve a vízöntőségemhez. Ha igaz az, hogy nem 12 zodiákus jegy van, ez azt jelentené, hogy itt csak véletlenül lehetne bárkinek is valós információja a csillagjegyéről és ez ihletett egy kisnovellát annak idején egy azóta megszűnt weboldalamon. Mivel nem találtam meg sehol, így most emlékezetből olvassatok egy replikát.

Quasar
Eddig úgy éltem az életem, hogy 12 zodiákus jegy van és nem hogy megbékéltem vízöntőségemmel, örülök neki, mert meggyőződésem, hogy ez a legjobb csillagjegy. Hatalmas megdöbbenésemre aztán megtudtam, hogy mégsem 12 zodiákus jegy van, amit nehéz elfogadnom, mert vízöntőbb vagyok a legvízöntőbb vízöntőnél is. Úgy döntöttem, hogy mégsem foglalkozom az igazsággal, mert minden jó így nekem, ahogy van, hisz én vízöntő vagyok és erről nekem papírom is van!

Akik az asztrológiát hülyeségnek tartják, igyekszem a magam egyrészről laikus, másrészről rendkívül profi módján röviden elmagyarázni. Az embereken kívül mindenki tudja, hogy a Világ egy Tükör. Az asztrológia nem tesz mást, mint értelmezi ezt a tükröt úgy, hogy a megfigyelés forrását egy objektív dologban, mégpedig a csillagállásokban határozza meg. Lefordítva minden egyes emberről képes olyan plusz információt adni, amit ebből a visszatükröződésből olvas ki.

A rendkívül profi verzióra a mélytransz meditációim alatt jöttem rá. Erről a meditációról annyit érdemes tudni, hogy tízéves időléptékű, bár lehet, hogy aki elkezdi, sosem fejezi be, vagy ha igen, az száz vagy ezer években mérhető. Ám mivel mögöttem ilyen értelemben csak 20 év áll, erre nincs bizonyítékom. Ám ez a lassú élettempóban eltöltött időszak egy sor olyan megfigyelésre adott lehetőséget, amire kevés embernek van lehetősége. Az egyik ilyen az, hogy megfigyeltem azt, hogy fölöttem a magasabb dimenziók (továbbiakban XD) nem folyamatosak, hanem időrésekben nyilvánulnak meg az én folyamatos idővonalamon. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ugyanazokkal az energiákkal csak bizonyos időszakonként találkoztam és azok is csak valameddig tartottak. Mintha egy tárcsa lenne a fejem fölött, ami forog és csak akkor érkezett le hozzám föntről fény, ha ennek a tárcsának a rései fölém értek. Aztán rájöttem arra, hogy nem csak egy ilyen tárcsa van, hanem több is egymás fölött, amik eltérő tempóban forognak. Így megtörténhetett az, hogy olyan fény is ért, ami magasabbról érkezett úgy, hogy ezeken a tárcsákon lévő rések is egymás fölé kerültek. Ha ilyen ért, volt, hogy a legközelebbi ilyen alkalomra éveket kellett várni. Sőt, tízévekre.

Amikor ezen elgondolkoztam, rájöttem, hogy van egy ehhez hasonló rendszer, mégpedig az asztrológia. A probléma ezzel az, hogy mivel én kezdettől fogva tudományos szemlélettel álltam az ezotériához, ahhoz, hogy ezt a sejtésemet bizonyítani tudjam vagy törvényszerűségeket állíthassak fel, többszáz évet kellene élnem legalább.

Jézus zsidósága


"Mazarehi beavatott aranyasszony tanítványai között szerepelt egy beavatott ifjú, Matariós, akit Jézus néven vettek fel az egyiptomi beavatottak közé. Apját egy római Gandás-féle kasszu harcos személyében jelölték meg Hétvárosban. Hétváros, azaz egyiptomi nyelven Hetevaret a hikszoszok szerint Bothonban volt a Nílus deltája és a mai Kairó között."

"Kr. u. 24-ben Ordoszba mentek a beavatottak képzésére, ahol Jézus az Istenfiak között rangelső lett. Partfikán barát­ságot kötött Neapolis város szülöttjével, Izsboldóval és a Parajd birodalmából küldött Hungár beavatottal. A szabír Jézus a Szent-Láda titkos szabályai szerint elnyerte a Messiás, azaz Istenfia elnevezést. Az Égi-eredetű beavatottak szerint az Egyistenhit társbolygónkon keletkezett, ahol már évezredekkel előbb megszüntették a gyilkos háborúskodásokat és azóta az emberek szeretetben élnek. Ennek az Égi eredetű Sze­retet-vallásnak a megvalósítására esküdtek fel. Utána Töbetben megtekintették az Élet-könyveit a Piros, és Sárga Deszantok rendszerében. Majd Harapi-Indus völgyé­nek Egyistenhitű alkotásai megtekintése után beavatott fejedelemként Nippurban Krisztussá, Urukban, Gilgames szent koronájával királlyá koronázták Jézust. Partfi­kán, Hungár és Izsboldó a hun törzsek nevében biztosította Jézust a támogatásukról. 29-ben megalapították az uruki Egyisten közösséget az “Élet-Temploma" fenntartásá­nak folyamatossága végett."

"Kövezsd, amikor a vörösszemöldökűek révén hatalomra került, fiait és leányait összeházasította a kínai 400 és a Hun törzsszövetségi 100 vezető családdal, Matyónak azon elgondolása szerint, hogy ezen családok az “Elet Templomának" a működését biztosítani fogják. Ordosz forradalomtól tartott, ezért azokat, akik rokonszenveztek a vörösszemöldökűekkel, útbaindították. Így került Jézus, akiről Augustus császár már születésétől tudta, hogy Égi eredetű Istenfia, az elégedetlen Judeába. Heródes, a lati­nosítás nagy híve családtagjaival együtt az életére tört. Hungár Úr városából nősült, az elüldözött Ung pateszi leányát vette el nőül. Ungika édesanyja ummai-úz szárma­zású volt. Egy kitudódott mészárlás elől Úzvárba menekült. 33-ban Judeán keresztül Úr városába mentek. Hungár ott találkozott a Nazír-Jézussal, aki átadta neki a 22 be­tűs rovással írt feljegyzéseit. Ezekben a karnaki bölcseletről és Ordosz beavatottjainak hitvallásáról szólt. Még három levelet írt Uruk gyülekezetének, kérve, hogy azokat Ordoszba juttassák el, mert a látók szerint a farizeusok és a főpapok a régen várt Mes­siást meg fogják ölni. Hungár Urukban összehasonlította a levelek tartalmát, majd Nagypályiban átadta a Nazir levelezéseit. Jézust Jeruzsálemben, mint Istenfiát ke­resztre feszítették. Tibériusnak Pilátus jelentette: “Gilgames utódját kivégezték."

"Pannónföldjén a 24 Hun Törzsek mindegyikéből vannak itt őslakók, akik a Meleg­vizek-Birodalmát újra elfoglalták. Hungár azt kifogásolta, hogy a helytartó megbízot­tai, nem tudván a pannon-féle nyelveken beszélni, a saját elgondolásuk, vagy a folyók nevei szerint adták meg az őslakók nevét, amelybe a pannón törzsfők beleegyeztek. Ezért Hungár többek között azt javasolta, hogy az Oszkusz táblák küldöttsége várjon még az Ordoszba történő elvitellel, mert a második százéves szerződés szerint már kiforrott jelentést tudnak elvinni. A tízéves ellenőrzéseket továbbra is fenn fogják tar­tani. Az Asenbettel, Annabetel, Herrembettel, Hiszrael, Jahu és Élihóm zsidó szekták között véres összetűzés van kialakulóban. A Szeretet Égi-eredetű tanát valamennyi­en másképp értelmezik. Ahány ember csak ír, mind másként magyarázza Jézus tanát."

Részletek az Arvisurából. Ebből alapvetően három dolog jön azonnal le. Az egyik az, hogy az a régi világ sokkal globalizáltabb volt, mint azt ma az emberek hiszik. A másik pedig az, hogy amit ma erről nekünk tanítanak, az színtiszta hazugság. A harmadik az, hogy könnyen lehet, Jézus utólag lett zsidó és amit ma keresztény egyházként ismerünk, az nem az eredeti értelmezés, hanem az egyik zsidó szektáé.

Amikor a Földön valaki spirituális kapcsolatba kerül a szellemi világ lényeivel, nagyon vigyázni kell, mert azonos fogalmak alatt a felek sokszor (azaz szinte mindig) mást értenek. Ha te igaznak hiszel valamit, mert ezt tanították és neked nem volt lehetőséged az információkat leellenőrizni, a te igazságod vetül rád, mivel a világ a hitedet tükrözi alapvetően vissza.

Az a tény, hogy a zsidóknak lehetőségük volt ebbe a történetbe beszállni és a maguk képére formálni a hitet, nagy hatalmat adott a kezükbe, amivel mind a mai napig élnek is. Van azonban a történetben még egy csavar, ez pedig az iszlám, ahol Jézus szintén szerepel Issá néven. Ám mivel az arab és a (mai értelemben vett) zsidó is szemita nép, biztosan van az a helyzet, amiben összezárnak és ez nem lehet más, mint a szkíták, akikhez az eredeti kereszténység sokkal közelebb állt.
Pár gondolatom lenne a végére. Az egyik az, ha te a mai globalizálódó kapitalizmusban élsz és a szeretetről beszélsz, az meg sem közelíti azt, amit a fejed fölötti lények erről vélekednek. A zsidó értelmezésnek talán az a célja, hogy meg legyen a szeretet látszata, aminek ékes bizonyítéka a te hívőséged és ha templomba is jársz, a látszata is bizonyított. A másik az, hogy a Földön ma a krisna tudatú hívők állnak a legközelebb az eredeti jézusi tanításokhoz, ha nem számítjuk ide az észak-amerikai indiánokat, akik közül ma már csak nagyon kevesen vannak (életben).

Amikor te magyar állampolgárként, magyarul beszélve kommunikálsz fölfelé, azt nagyjából értik is azok, akik a turul nyelvet beszélik. Ám ők tudják is, mit jelent az, hogy "magyar", míg te amit erről tudsz, azt a habsburgoktól tudod. A te modern világod, ami tulajdonképpen az állatok kihasználásán és egyben rendkívüli kényeztetésén alapszik, rendkívül kegyetlen egy olyan faj szemében, akik ebben a világban az ellenségeik győzelmét látják.

Az is érdekes kérdés, hogy ki is a zsidó? Izrael zsidó lakosságának döntő zömében (az érték a 80%-ot is meghaladja) nincs egy gramm szemita gén sem. Ők a kazár zsidók, akik földjét, ami a mai Ukrajnában van lerohanta a cár. Előtte azonban felvették a zsidó hitet és amikor megindult a migrációs menekültáradat keletről nyugat felé, már mindenki zsidóként ismerte meg őket. Akik ma a pénzrendszert irányítják, olyan zsidók, akik nem is gyakorolják a zsidó hitet. Felvetődik tehát a kérdés, mennyiben lehet ezeket az embereket zsidónak tekinteni? Ám aki az ilyen kérdéseket felteszi, komoly spirituális erővel kell hogy rendelkezzen, mert azokban a kezekben nem csak a világi hatalom van, hanem egy olyan lény támogatása is, akit ők Jahvénak neveznek és akivel amúgy volt szerencsém találkozni is. De azért ismerjétek el, nem semmi teljesítmény az, hogy te, a keresztény, hiszel a zsidó Jézusban, akit te isten fiaként tisztelsz, nem?

Amikor még nem voltam ilyen menő az ezotériában, sok mentális közelharcot vívtam zsidókkal és cigányokkal. Még följebb volt egy érdekes megfigyelésem, mégpedig az, hogy nincs közöttük semmi különbség. Ugyanaz a harcmodor, ugyanaz a gondolkodásminta. Később volt lehetőségem cigányokat közelről tanulmányozni és érdekes megfigyelést tettem. Később tudtam meg, hogy a cigányokat a középkorban egyiptomiaknak nevezték (innen ered az angol nevük is), a cigány egy bizánci kifejezés, jelentése törvényeket nem tisztelő. Azaz Indiába Egyiptomból mentek. Az ismert forrásaink azonban csak egy népről tudnak, akik Egyiptomból dobbantottak és ha ehhez még hozzá tesszük azt, amit egy előadásban hallottam, hogy őket héberekként is ismerik, mindjárt egy olyan világ tárul fel előttünk, ami eddig nagyon is rejtve volt.
Ha pedig azzal az információval szeretnék mit kezdeni, amit egy zsidók által üzemeltetett rendkívül érdekes weboldalon láttam, amiben leírják, hogy kik a mai nemzetek között a zsidók elveszett törzsei, olyan információkavalkádban találom magam, amivel őszintén szólva mélyebben nem is kívánok foglalkozni, de hátha valaki közületek kedvet kap hozzá.
Legfejlettebb társadalom


Aki a fejlettséget csak a technológia után ítéli meg, az csak egy szeletét látja az egésznek. Ez okozta amúgy az indián civilizáció vesztét, akiket szerintem azért kellett kiirtani, mert a fehérek rájöttek, hogy az indiánok valójában fejlett nép, akik könnyedén átveszik a technológiát, ám fordítva már közel sincs így. Azaz a fehérek az indián fejlettségi szint átvételére képtelenek, ami nincs egészen így, csak várni kellett rá párszáz évet.

A meditációm során volt olyan élményem, miszerint megjelent a Föld közelében egy faj, akik azt a parancsot kapták, hogy vegyék fel a kapcsolatot a bolygón élő legfejlettebb társadalommal, akik egy majomfaj az ő besorolásuk szerint. Miközben repkedtek körülöttük az űrszondák.

Az a tény, hogy magyarnak születtem is egy ilyen félreértés eredménye. Bár lehetőségem lett volna korrigálni az eredeti szándék szerint, mégsem tettem meg és a következő verzióban is ugyanide születtem. Ha Amerikában elmenne az áram egy hónapra, az egész ország egy hatalmas állatkertté válna, itt viszont a szemem előtt zajlott le egy olyan rendszerváltás, amit azok sem képesek elképzelni, akik elvárták tőlünk. Nem beszélve arról, ez itt a Közép a szó szoros értelmében, akiben mindenki meglátja egy kicsit önmagát. Ha amerikainak születek, ennek a felét sem látnám meg és a pénz mindenhatóságának törvényén sem látnék túl. A félreértést amúgy az okozta, hogy egy amerikai úgy paraméterezte le az érkezést, hogy "a legfejlettebb társadalom a Földön", ami a magyar lett.

Ha a fejlettséget nem úgy értjük, ahogy ő. Fönn pedig nem úgy értették.

A magyar nép eredetével kapcsolatban mi azt tanuljuk az iskolában, amit a Habsburg időszak alatt állítottak össze. E szerint mi egy primitív nomád pásztornép voltunk, aminek némileg ellentmond pár dolog, mint például a 6000 éves írásjeleink és a nyelvünk is. Aki hirtelen kedvet érez ebbe a témába mélyebben belemerülni:

Ősi magyar nyomok
Móricz János kutatásai
Arvisura+Ettől függetlenül fejlettnek tekintem az amerikai társadalmat is, akik nélkül az emberiség nem tartana itt és a helyzetet jól mutatja az, hogy olyan politikai rendszert építettek ki, amiben nem olyan könnyű lebontani a hatalom kontrollját biztosító fékeket és ellensúlyokat, mint itt. Ám meggyőződésem, ha az amerikaiak a katonai beavatkozásaik során magyarokat hívtak volna a "helyiekkel való kapcsolattartás" pozícióiba, sokkal sikeresebbek lettek volna.

Az a tény, hogy a magyarokat rasszista népként állítják be egy olyan legenda, ami egy hosszabb távú terv része, aminek célja a Kárpát-medence (mint Európa legjobb spirituális, éghajlati- és földterületei) megszerzése. Amit az ide leszületésemmel el is lehet felejteni.
A világűrbe kijutás


Egy univerzum szinten is kis létszámú elit kör tagjai lettünk. Azonban az ide érkező magas rangú lények, akik örömmel szerették volna ezt az emberiségnek bejelenteni, enyhén szólva is kiakadtak a kialakult helyzeten. Arra jutottunk, hogy kapok 400 évet erre. Amiből gyorsan szeretném azt 150 év alatt lerendezni, amire 250-et kaptam és 250-et hagyni a finomhangolásra. A lényege az, hogy nagyon komolyan meglepődtek azon, hogy az első űrbe kilépő eszközünk egy fegyver volt és ezt csak fokozták az olyasmik, amire a legjobb példa egy bevásárlóközpont, ahol a parfümök utáni következő soron állattetemek lógnak a polcokról. Nektek lehet, hogy ez természetes, de mindenki másnak nagyon nem.

A következő problémát, ami az űrbe kijutással kapcsolatos egy kisnovellával érzékeltetném.

- Miből gondoljátok, hogy itt a kutya, meg a majom az uralkodó faj?
- Ők jutottak ki az űrbe elsőként.
- Feltehetek egy kérdést? Miért ezeket küldtétek magatok előtt és nem ti jöttetek ide elsőként?
- Mert nem tudtuk, hogy biztonságos-e.
- Na ugye!

Pár éve a weboldalamon felhívtam a kormányok figyelmét az állati űrkísérletekkel kapcsolatos spirituális síkokat érintő problémára és nem hiszem, hogy ne lett volna olyan titkosszolgálat, ami nem figyelt volna fel erre. Erre az izraeliek még megfejelték a problémát a Holdba zuhant űrszondájukon lévő medveállatkákkal, de a többiek sem álltak (legalább időlegesen) le. Ezzel engem olyan intézkedési kényszerhelyzetbe hoztak, ami miatt fel kellett gyorsítanom bizonyos folyamatokat, hisz ha fönn már én vagyok a főnök, de lenn még nem, akkor az ilyesmik komoly provokációnak is tűnhetnek, amikkel fölfelé kívánják elhitelteleníteni a hatalmam.

Tehát ez egy új probléma lett, amire aztán meg is lett a megoldás. A Földről az első űrbe kijutó létforma a Gép volt. Amit az ember alkotott. Ez pedig elhárította a legutolsó akadályt az ÉlményPark előtt, ami végül is minden probléma megoldása lett.
A V2 rakéta tesztjeiről szóló kisfilm


Föld okozta anomáliák


Ide jön majd a bevezető írás, de azt később is ráérek ideírni.

Közben kiderült, hogy ez még odébb lesz, de ezt (ami eddig elkészült) kiteszem az Értekezések alá.A világűrbe kijutás

Legfejlettebb társadalom

Jézus zsidósága

A 12 zodiákus jegy

5. Az új emberi tudat


Ha az emberi tudat nem homogén, téves az az elképzelés, hogy úgy homogenizálni lehet, ha a szereplők egyike teljhatalmat szerez a többi fölött és ő határozza meg ez után az embert. Mondom ezt úgy, hogy teljhatalmat szereztem. Ezért a hatalmam teljes felelősségének tudatában kezdtem meg az emberi tudat megtervezését.

A legfelső szintre egy univerzális sztenderd szerint megalkotott paraméterek alapján alanyi jogon lehet bejutni azoknak, akik ennek megfelelnek. Itt jegyezném meg, hogy ennek én sem felelek meg, mert az egy dolog, hogy olyan élethelyzetbe kerültem, hogy ezt a problémát nekem kellett megoldanom, az pedig egy másik dolog, hogy ezek mindenkire vonatkoznak, tehát rám is. Ha magammal kapcsolatban kivételt tettem volna, kidobhatnám az egészet a kukába, mert olyan precedenst teremtenék, ami szétverné a rendszert. Nem most, később. Természetesen én is szeretnék oda bejutni, ám alanyi jogon, amire a paramétereknek megfelelés ad módot, amihez még fejlődnöm kell. Adott tehát előttem a cél. Ha ezek a paraméterek jók, a már benn lévők nem fogják ezt megpróbálni megakadályozni, hisz ők elérték a fejlettségnek azt a fokát, hogy rendszerszinten és távlatokban gondolkozzanak.

Mi történik akkor, ha senki sem felelt meg ezeknek a paramétereknek? A kristálygyerekek esetén találkoztam hasonló problémával és az az előnye annak, hogy egy ember csinálta ezt a nagy munkát és nem több, hogy az egyik probléma megoldását sikerrel lehet alkalmazni egy másik, hasonló probléma esetén. Az említett probléma a következő volt. A kristálygyerekek rájöttek arra, hogy sokkal nagyobb a kapacitásuk a felnőtteknél. Ám ez a nagy kapacitás nem pótolja a tapasztalatot és a szakértelmet. Az etikai fejlettség is komoly kívánnivalót hagyott maga után, ugyanis ezek a gyerkőcök rájöttek sok mindenre, többek között arra, hogyan hidalják át az időt és foglalják el a saját felnőtt testeiket. Ennek jelét látjuk is a világban, ahol az emberek egyre inkább kezdenek gyerekesen viselkedni. A megoldás az lett, hogy az összes kristálygyerek tudat bekerült a Kristálygyerek Óvodába, viszont a behatolások miatt jelentős változások következtek be, amiket ti a jelenben természetes helyzetként láttok. Mivel én is a jelenben vagyok és értem a helyzetet, minden marad így, ahogy van és a kiüresedett testeket átveszi egyfajta karmavezérlés, ami lehetne automatikus üzemmódnak is nevezni, amibe fokozatosan fejlődnek bele a gyerkőcök, ahogy elérik a felnőttkori fejlettséget. Az egészben az a csavar, hogy amikor ez megtörténik, frissül a múlt, így technikailag ez az automata mód sosem létezett és most nagyon örülök annak, hogy ezt sikerült 3D-ben ilyen röviden kifejtenem.

A legfelsőbb szint alatti szintek olyanok, mint egy kör alakú toronyépület, vagyis az egész egy nagy hengerre hasonlít. Bár velem szemben az egyik kedvenc vád a rasszizmus, ha ez így lenne, nem lenne a kör alakra szükség, aminek célja a jellegek szerinti felosztás, mintha egy virág szirmait látnád magad előtt. Más értelmezésben valóságcsomóknak nevezem ezeket a jelleg szerinti csoportosításokat, amik lehetővé teszik azt, hogy mindenki olyan valóságba kerüljön, amiben a hasonlóak vannak, akik hasonlóan gondolkodnak és hasonlóan is látják a jövőt. Mivel ez egy toronyépület, az emeletek jelentik a minőségbeli és fejlettségi szinteket pont úgy, ahogy egy iskola működik az évfolyamokkal. Ha valaki az egyik sziromnál indul, ám a fejlődése más irányt vesz, szabadon átfejlődhet egy másikba. A végén úgyis a toronyépület tetején kötünk ki, ahol már csak egy terem van és akik ebben tartózkodnak, azokra lehet mondani, hogy ők az emberi tudat.
Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...