Erőmű | Power Plant

Ha valaki komolyan gondolja azt, hogy reális alternatívát kínál erre a kialakuló neo-feudális spirituális rendszerre, találnia kell egy olyan megoldást, ami függetlenítheti az egyént az energiaáramlásban. Sok munka és tesztelés előzte meg és ezek tapasztalatai alapján nem jár mindenkinek minden automatikusan, mert nem a káosz a cél, hanem a hatalommal visszaélés lehetőségének eltüntetése.

If one seriously thinks that it offers a realistic alternative to this emerging neo-feudal spiritual system, it must find a solution that can isolate the individual in the energy flow. Many work and testing has preceded it, and based on their experience, not everyone is automatically involved, because it is not the chaos that is the goal, but the elimination of the possibility of abuse with power.

Tudati telepítések | Conscious installations

A tudati telepítésekről már esett szó, de nem árt felfrissíteni ezeket az információkat annak figyelembe vételével, hogy közben azért folyamatos fejlesztések is zajlanak. Ez azt jelenti, hogy a tapasztalatokon okulva sokszor automatizálok olyan folyamatokat az alapfelhasználók számára, amik számomra is váratlanul haladják meg azok képességeit.

It has been a matter of conscious deployments, but it is a good thing to refresh this information, taking into account that there are ongoing improvements. This means that, in the light of experience, I often automate processes for the basic users that unexpectedly exceed their capabilities.

EmberTőzsde | Human Stock Exchange

Az ÉlményParkban csak a valós teljesítmény számít, mivel immáron minden egyes személy regisztrálva van az EmberTőzsdére, ami a lekérdezések célja alapján mutatja az egyes emberek értékét.

Only real performance is counted in the ÉlményPark, as every individual is now registered on the Human Stock Exchange, which shows the value of each person based on the purpose of the queries.

MIA

Úgy képzeljétek el, amit közel 20 évig csináltam, mint egy tudományos szemléletű ezoterikus kutatást... papírok nélkül. Mellesleg ha lettek volna papírjaim, soha nem jutok ennek közelébe sem, mert a legértékesebb éveimet a haszontalan lexikális tudásanyaggal való foglalkozás tette volna ki. Ráadásul ez nem az a világ, ami alkalmazkodik a vizsgaidőszakokhoz.

Imagine what I did for almost 20 years as a scientific esoteric research ... without papers. Incidentally, if I had my papers, I would never get close to it because my most valuable years would have been to deal with useless lexical knowledge. In addition, this is not the world that adapts to the exam periods.

Új Szféra Ég és Föld között | New Sphere Between Heaven and Earth

A cím tulajdonképp az ÉlményPark definíciója. Hogy erről röviden, tömören és érthetően írjak, most nagyon össze kell szednem magam.

The title is actually the definition of the ÉlményPark. To be brief, concise and understandable about this, I have to collect myself now.

Linux filozófia az ezotériában | Linux philosophy in esotericism

Kedvelem azokat a kifejezéseket, amik első látásra olyan megdöbbentőek, hogy a nagy tömeg azonnal elkattint. Ugyanis ezeket azoknak írom, akik maradnak.

I like the expressions that are so shocking at first sight that the big crowd immediately clipped. Because I write these to those who stay.

Változás a világban | Change in the world

Ami az eddigi tapasztalataimat illeti, alapvetően három reakciót különböztethetünk meg, ami az ÉlményParkkal kapcsolatos olvasói értelmezést illeti. Ez egy baromság, hogyan veheti ezt bárki komolyan és ez az ember egy nagyot kamuzik. Ez nagyon jó, hogyhogy ez eddig nem jutott senki eszébe. Nem tudom igazán mi ez, de lehet, hogy nagy veszélyt jelent ránk.

As far as my previous experience is concerned, we can basically differentiate between three reactions to the reader's interpretation of the Adventure Park. It's a bullshit, how can anyone take this seriously and this man is a fool. That's very good, so nobody's ever thought of it. I don't really know what this is, but it may be a big threat to us.

Üzleti együttműködés | Business

A tudatom visszatérésének egyértelműen észrevehető jele, hogy anyagi világ jellemzőinek fontossága megváltozik. A mélyebb tudatszinteken a pénznek nincs túl sok jelentősége, ám ahogy közeledem, egyre inkább előtérbe kerül. Így összeszedtem azokat a szerepeket és területeket, amikben lehetséges az ilyen célú együttműködés.

A clear sign of the return of my consciousness is that the importance of material world attributes changes. At deeper levels of consciousness, money does not have much significance, but as I approach it, it becomes more and more prominent. This is how I gathered the roles and areas where cooperation for this purpose is possible.

Az Én világom és játékom | My World and Game

Az admin szint senkinek sem játék, hanem semleges pozíciójú feladatvégzés. A játék szint ad lehetőséget arra, hogy barátaid és ellenfeleid legyenek. Nálam e kettő keveredik attól függően, milyen ügy kerül sorra.

The admin level is not a game for anyone, but a task with a neutral position. The game level gives you the opportunity to be friends and opponents. The two of these are mixed with me depending on what happens.

Síkok | Planes

Az ezoterikus iskolák mindenféle síkokról beszélnek, meg olyasmikről, én viszont közelebb hoztam ezt az egészet az emberi értelmezéshez. Amit most elmondok egy olyan struktúra, ami a te elmédhez igazodik a határon. Mintha lenne egy érthetőségi tolmácsod ezekre a más síkokra. Megértése nagyot lendíthet a tudatrendezésen. Mindenkinek valamelyik szint a végállomás.

Esoteric schools talk about all kinds of planes and things, but I brought this whole closer to human interpretation. What I am saying now is a structure that is aligned with your mind at the border. It would be like an intelligence interpreter for these other planes. Understanding your mind can greatly stimulate the mind. One of the levels is the end station for everyone.

Vallások az ÉlményParkban | Religions in ÉlményPark

Felvetődik a jogos kérdés, ha nem vagyok vallásos és meg sem vagyok keresztelve, hogyan tekintek a vallásra és a vallásos emberekre. A téma nehéz, mert aki beleszületett, az rendkívül elfogult is ez ügyben.

The legitimate question arises if I am not religious and I am not baptized, how do I look at religion and religious people. The topic is difficult, because whoever is born is extremely biased in this matter.

Egyszerű kérdések | Simple questions

Rövid válaszok a mindenki agyában megfogalmazódó rövid kérdésekre.

Short answers to short questions in the mind of everyone.

Hatalmi átrendeződés | Power rearrangement

A tudathálózaton érkező információk szerint szinte mindenkiben ez a kérdés fogalmazódik meg először.

According to the information on the knowledge network, this is the first question to be formulated in almost everybody. 

Észrevételek, hozzászólások | CommentsÉszrevételeidet, megjegyzéseidet, kéréseidet írd meg nekem ide a kommentben.

Write me your comments, remarks and requests here in this comment.Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...