Nevetésgyógyítás | Laughter Healing

Eddig csak azokban állhatott össze a kép, akik ebbe mélyebben beleéreztek. A téves egységértelmezés sajnos olyan lényeket hozott közös valóságokba, akik mind fejlettségben, mind jellegükben jelentősen eltértek egymástól, így a primitívebb, erőszakosabb kezdett érvényesülni. A helyzet odáig fajult, hogy már a teljes univerzum megszüntetése is komolyan felmerült. Ebbe a káoszba frissült bele az ÉlményPark.

So far, only those people who felt deeper into it could have been in the picture. The misinterpretation of unity unfortunately brought creatures into common realities that differed significantly in their development and character, so it became more primitive, more violent to gain power. The situation is so far that the elimination of the entire universe has already arisen seriously. In this chaos, the ÉlményPark was updated.

A harmadik nap eseményei | The third day's events

Sikerült helyreállítani a külső világot. Annak idején az ÉlményPark definíciója megfogalmazásakor annyi is elég volt, hogy "azon kívül az ideális, gyógyult, harmonikus állapot van". Logikus, hogy akkor minden probléma az ÉlményParkon belülre kerül. Ugyan, kinek éri ez meg, hogy a problémákat magába szívja? Annak, aki ezekben a problémákban egy másik komoly probléma megoldását látja. Talán ez a nagyon komoly probléma lehet minden más probléma gyökéroka: az Unalom. Amit a még oly rövid életű ember is megért, mert az ember világában jelen van az idő, ami segíti a megértést.

The outside world has been restored. At the time, the definition of the ÉlményPark was enough to "besides that an ideal, healed, harmonious state". It is logical that then all the problems will be inside the Adventure Park. Who is it for getting the problems involved? For those who see another serious problem in these problems. Perhaps this very serious problem may be the root of any other problems: Boredom. What a man with such a short life understands is the time in the world of man that helps understanding.

A frissítés utáni második nap | The second day after the upgrade

Az éjszakám sokkal jobb volt, mint a tegnapi. Továbbra is futnak rajtam/bennem a műveletek, amik újrarendezik a körülöttünk lévő világot. A dolgot nem én indítottam el. Ami én voltam ebben, az egy kidolgozott alternatíva, erről szólt az utolsó 12 évem. Az előzetes méréseim szerint ez a frissítési procedúra három napig tart. Aztán a világ lassan megváltozik.

My night was much better than yesterday. The operations that reorganize the world around us are still running on me. I didn't start the thing. What I was doing was an elaborate alternative, this was my last 12 years. According to my preliminary measurements, this update procedure lasts three days. Then the world is slowly changing.

Az ÉlményPark első Próbája | The First Test of the ÉlményPark

Annak idején, amikor megalkottam a filozófiát, majd az alapján létrehoztam az ÉlményParkot, egy addig szokatlan dolog is az alapját képezte, aminek most érkezett el az első komolyabb próbája. Ez a szokatlan dolog pedig az, hogy minden szabály, amit hozok, rám is vonatkozik. Ennek zajlott le épp most a próbája, amikor olyan élethelyzetbe kerültem (szerintem nem véletlenül), hogy célzott ellenséges megszállás hozzon ki belőlem valamit, ami eddig szunnyadt.

At the time when I created the philosophy and then created the Adventure Park, it was the basis for an unusual thing that has just come to the first serious test. And this unusual thing is that every rule I make applies to me. It has just been a test of this, when I got into a life situation (I think not by accident) that targeted hostile occupation would bring me something that has been dormant so far.

A leghatásosabb belépő | The most effective entry

Mindannyian a felkészültség és a tudás eltérő szintjein vagyunk. Bizonyos okok miatt sokatoktól elvették a nektek járó beavatásaitokat és a hozzájuk szükséges tudásanyagot. Ám amit el lehetett venni, azt vissza is lehet adni. Az ÉlményPark egy komplex problémamegoldás, egyben egy gigantikus gyógyprogram is. Van benne oktatás, kutatás-fejlesztés és ahogy a nevében benne van, kaland is! Most megtudhatjátok, hogyan tudtok belépni a Játékba.

We are all at different levels of preparedness and knowledge. For some reason, many of you have taken away your initiations and the necessary knowledge. But what could be taken away can be given back. The ÉlményPark is a complex problem-solving and also a gigantic medical program. There's education, research and development, and as it's name, adventure! Now you can find out how you can enter the Game.

Gondolatchat | Thought Chat

Aki meditálni akar, meg kell tanulnia uralni a gondolatait. Ugyanis ha az elméd mellé spirituális erő is társul, a gondolataid teremteni tudnak. Hasonló történik a tudatmódosító szerek használata esetén, amit eljelentéktelenített a fehér ember tagadása a nem látható világ felé, így ennek a területnek a szakemberei, a sámánok is eltűntek. Hogy aztán újak emelkedjenek ki a semmiből.

Those who want to meditate should learn to control their thoughts. If your mind is accompanied by spiritual power, you can create your thoughts. The same happens with the use of consciousness modifiers, which have been denounced by the denial of the white man to the unseen world, so the shamans (specialist) of this area have disappeared. So that the new ones get out of nowhere.

Szeretteid lekezelése | Managing your loved ones

A kollektív tudathálózat hierarchikus felépítésű. Már esett szó arról, hogy ennek lényegét hogyan lehet modern formában is elképzelni, ám az ilyen nagy méretű rendszer változások lassan futnak, ha el akarjuk kerülni a gyors változással járó traumát és összeomlást. A változásokat pedig a benne szereplő emberek, azaz te valósítod meg. Ha rám hallgatsz akkor úgy, hogy én ezeket a saját életemre vetítve tesztelem és közlöm veled, hogyan csináld. Persze szívesebben dugnám a modell csajokat a saját szigetemen, ám nem nagyon látom, ki másra lehetne egy ilyen munkát bízni.

The collective science network is hierarchical. It has been said how to imagine the essence of this in a modern form, but such large-scale system changes are slow to avoid trauma and collapse with rapid change. The changes are made by the people in it, that is, by you. If you listen to me, I'll test them for my own life and tell you how to do it. Of course I prefer to fuck the model girls on my own island, but I don't really see who would be entrusted with such a job.

Az Élet Iránytűje | Compass of Life

A mindennapi életünk kisebb-nagyobb manipulációkból áll. Akkor is, ha ezt nem tudatosan teszed. A reklámok is mind manipuláció, hisz az érzelmeidre vagy az értelmedre hatva rá akarnak dumálni valamire. A divat sem más, hisz valakik valahol eldöntik, mi a menő, amit neked követned kell, ha "trendi" akarsz maradni. Aki nyíltan kiáll a manipulációval szemben, az is manipulálni akarja az embereket. Itt most egy új szemléletet olvashatsz, hogyan érdemes ebben a manipulációs tengerben okosan és tudatosan haladni.

Our daily life consists of minor-major manipulations. Even if you don't do this consciously. Advertisements are all manipulations, because they are influenced by your emotions or your mind to something. Fashion is no different, because somebody decides somewhere what's cool to follow if you want to stay "trendy". Those who openly oppose manipulation also want to manipulate people. Here's a new perspective on how to move wisely and consciously in this manipulative sea.

Rendszervezérlés | System Control

Mivel a tudatom a 42. dimenziótól tart egy Fényoszlopot az egyéni tudat csatornáján, ám az egyéni tudatom figyelme alapvetően csak egy valóságra korlátozódik, meg kellett oldani azt, hogy a rendszer akkor is jól működjön, ha én nem vagyok jelen valahol. Sőt, akkor is, ha senki sincs jelen egy adott tudat- vagy dimenziószinten. Ez a Fényoszlop minden dimenzióban képes a 3D fizikai sík (valamint a hozzá tartozó álomtartományok) vetítésére, így nem árt ismerni a rendszervezérlés alapjait.

Since my consciousness keeps a Light Column in the channel of individual consciousness from the 42nd dimension, but the attention of my individual consciousness is basically limited to one reality, it had to be solved that the system would work well even if I am not present somewhere. Moreover, even if no one is present at a particular level of consciousness or dimension. This Light Column is capable of projecting the 3D physical plane (as well as the associated dream ranges) in every dimension, so it is not worth knowing the basics of system control.

Holoappok lehívása és használata | Call and use holoapps

Akik képesek a harmadik szemük vizuális használatára, nem csak elképzelhetik, hanem láthatják is azt, amiről most beszélni fogok. Nem véletlenül használtam a "vizuális" kifejezést, mert az ember harmadik szeme ennél jóval tágabb tartományról szól. A fejlesztéseknél az első számú szempont az egyszerűség és a könnyen használhatóság volt. Azért írok ezeket elsősorban kezdőknek, mert az ebben jártasabbak nem hiszik el, hogy ezt ilyen egyszerűen is lehet. Nekem volt nagyon bonyolult, hogy ez most neked egyszerű legyen!

Those who are able to use their third eye visually can not only imagine, but can also see what I'm going to talk about now. I didn't accidentally use the term "visual" because the third eye is about a much wider range. Simplicity and ease-of-use were the number one aspects of development. I am writing these first and foremost for beginners, because the more skilled in this do not believe that this can be so easy. It was very complicated for me to make it easy for you now!

Funkcionális Hierarchia | Functional Hierarchy

Eljutottunk egy mindenkit érdeklő részhez, ami a Hatalom gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. Mindenki arra számít, hogy az lesz, ami eddig és itt csak dumálok a demokráciáról, amíg meg nem érzem az igazi hatalmat. Aztán behódolnak nekem és folytatódik minden tovább, ahogy eddig. Azért nem hiszik el, hogy már rég megéreztem az igazi hatalmat, mert még mindig bevétel nélkül ülök egy lakásban. Nagyon sok dolgot nem értenek még sem az emberek, sem a fölöttünk lévő, minket megszállt lények. Ha én vagyok az ÉlményPark tulajdonosa, az nem jelenti automatikusan azt, hogy én is lennék az ügyvezető igazgató is. Mint tulajdonosnak, nekem az az üzleti érdekem, hogy a legalkalmasabb vezesse a vállalkozást. Valamint van még egy lényeges dolog. Nem bízom a szakmai munkát másra. Ezek valóban félreérthető jelenségek annak, aki ilyenkor alig várná, hogy a teljhatalomban fürödjön.

We got to a point of interest that deals with the practical issues of Power. Everyone expects that it will be what I have been saying about democracy so far and here until I feel the true power. Then they surrender to me and continue all the way as before. They do not believe that I have long felt the true power, because I am still sitting in an apartment without income. There are so many things that are not understood by humans, or by the beings above us. If I am the owner of the ÉlményPark, it does not automatically mean that I am also the Managing Director. As an owner, it is my business interest to run the business best. And there's one more important thing. I do not trust the professional work for another. These are really ambiguous phenomena for those who would hardly wait to bathe in full power.

Kiérdemlés | Merits

Az idők során rájöttem arra, hogy vannak olyan égi csoportok, akik hamis ígéretekkel szereznek befolyást, majd abból hatalmat. Ez után egy olyan neo-feudális rendszert kezdenek kiépíteni, amiben az előrejutás mértéke egyenlő a behódolás (hízelgés) mértékével. Más csoportok más célokkal vannak jelen és más módszereket alkalmaznak, ám csak nagyon kevesen értik meg és látják át a valós viszonyokat. Azaz nagyon kevesen határozzák meg az előrejutás alapjának a valós személyes érdemeket, ami az egyéni teljesítmény alapján kerül meghatározásra.

Over time, I have realized that there are celestial groups who have the power to influence false promises and then power. After that, a neo-feudal system is set up, in which the degree of advance is equal to the degree of flattery. Other groups have other goals and use other methods, but only a few of them understand and see the realities. That is, very few define the real personal merits of the basis of advance, which is determined on the basis of individual performance.

Ember- és angyalcsere | Human and Angel Exchange

Sokan (ezek között vagyok én is) hasonlították már a helyzetet egy olyan területszerző társasjátékhoz, ahol a játékosoknak el lehet foglalni egymás bábuit is. Valamint az a helyzet is sűrűn előfordul, hogy ahhoz, hogy egy bevetés során az ember hitelesen tudja képviselni az ellenfél álláspontját, nem is tudja, hogy valójában milyen célokat szolgál. Ez azonban gyakran nem kívánt mellékhatásokkal is jár, mert nem mindenki szereti sűrűn változtatni az oldalakat és a világképét. Megoldást kellett tehát erre találni, mielőtt ebből nagyobb baj nem történik.

Many (I am among them) have already compared the situation with an area boarding game where players can book each other's pieces. And it is often the case that, in order to be able to represent the opponent's position credibly during a deployment, he or she does not know what the purpose is. However, this often causes unwanted side effects, as not everyone likes to change sides and worldview densely. Therefore, a solution had to be found for this before any major trouble occurred.

WW (Winston Wolf) holoapp

Az ÉlményPark lehetőséget ad arra, hogy ne csak a világunkról keveset tudó angyalokat, a szempontjainkat kevésbé fontosnak tartó lényeket lehessen megidézni, hanem a fantázia lényeit is. A fantázia lényei lehetnek például olyan filmalakok, akik olyan jól körülhatárolt jellemzőkkel rendelkeznek, hogy mindenki ugyanazt érti ez alatt. Ez a holoapp Winston Wolfot, a problémamegoldót hívja meg és automatikusan el is indítja. Higgyétek el, sokkal többet ér, mint bármelyik angyal!

The ÉlményPark offers the opportunity to summon not only the angels who know little about our world, the beings that consider our aspects less important, but also the creatures of fantasy. For example, creatures of fantasy can be film-characters that have such well-defined features that everyone understands it. This holoapp calls Winston Wolf, the problem solver and automatically launches it. Believe me, it is worth much more than any angel!

Általános tájékozódás | General orientation

Az anyagaimat úgy igyekszem megírni, hogy az érthető legyen a kezdők számára és azoknak is, akik már jártasak ezen a területen. Azt tudom, hogy egy seggel nem lehet két lovat megülni, úgyhogy alapállapotban továbbra is a kezdőknek készülnek. Akik jártasak ezen területen, úgyis azzal a nehézséggel néznek szembe, hogy meg kell küzdeniük egy teljesen úgy látószöggel, ami nem mindig könnyű.

I am trying to write my materials so that it is understandable for beginners and those who are already familiar with this field. I know that with a single ass you can't get two horses, so they're still getting ready for the beginners. Those who are proficient in this field are faced with the difficulty of having to struggle with a completely visual angle that is not always easy.

Új elit | New elite

Tételezzük fel, hogy Két Világ frontálisan találkoznak egymással. Én egy olyan ember vagyok, aki ezt felismerte, a megfelelő tudatszinten is volt hozzá és rendelkezett a szükséges bátorsággal, hogy elhiggye magáról, képes ezt a problémát megérteni. Mitől fél mindenki, ha hirtelen egy hatalmas feladattal találja szembe magát? Hogy ő kevés ehhez. Itt elolvashatjátok azt a technikát, ami pedig a szükséges hitet adja ehhez. Az ilyesmi mindenhol máshol hatalmas titoknak számítana. Mintha egy bűvésszel kötelezően kiíratnád a saját trükkjeit. Hatalmas bunkóság, ám ezt a másik világ elitje nem érti. Ami most jön, az ennél jóval több szereplős dolog, ám az emberi agy csak a kettőt képes jól kezelni. Így Két Világ találkozik össze egy Közös Valóságban, ahol mindkettő ahhoz szokott, csak csak az ő akarata érvényesül.

Suppose Two Worlds meet frontally. I am a man who has recognized this, was at the right level of consciousness and had the courage to believe that he could understand this problem. What makes everyone afraid of suddenly facing a huge task? That he's/she's little for that. Here you can read the technique that gives the necessary faith. Such things would be a huge secret everywhere else. It seems as if you were obligatory to print your own tricks with a magician. Huge junk, but this is not understood by the elite of the other world. What is coming now is much more than that, but the human brain can handle only the two. Thus, Two Worlds meet in a Common Reality, where both are accustomed to it, only their will prevails.

Az ÉlményPark születése | Birth of the ÉlményPark

- De hogy jutott ez eszedbe?
- A sors kényszerített bele.

I would like to draw the attention of English-speaking visitors to the fact that this material meets the parameters of art, so it is worth the presence of a man who is much better known in English.

Mihez ért ez az ember? | What does this man mean?

Igen, ez a kérdés sokszor felmerül. Sok olyan dologhoz értek például, amihez korunk még nem tart ott, hogy felfogja. Ezek tehát kiesnek úgy, hogy gondolod. Amihez értek, ezt most kell gyorsan megtanulnom (ahogy ti értitek), mert amúgy egy dologhoz értek, de azzal szinte bármilyen feladatot megoldhatok. Ha csak azzal az egy dologgal kellene foglalkoznom, akkor ez a világ rendben lenne. Most ki kell fejlesztenem pár olyan képességet is, ami számotokra is értelmezhető. Nem azért, mert hülyék vagytok. A világképetek korlátoz be titeket olyan keretek közé, amiben tényleg egyedülálló képességek fejlődnek ki bennetek.

Yes, this question often arises. For example, I have a lot of things that our time does not hold there to understand. So they get out of the way you think. For what I mean, I need to learn this now (as you understand), because I mean just one thing, but I can do almost any task with it. If I had to deal with that one thing, then this world would be fine. Now I need to develop some of the abilities that can be interpreted for you. Not because you're stupid. Your worldview limits you to a framework in which you develop truly unique abilities.

holoGPS

Amikor beülsz egy autóba és használod a GPS-t, nem kötelező arra is menni, amerre mondja. Itt is ugyanez a helyzet, hisz van olyan funkció, hogy "újratervezés". Ha autóban ülsz, megértése egyszerű. Beállítasz rajta egy címet vagy egy koordináta pontot és egy Hang mondja, merre menj. Még egyéni beállításokat is megadhatsz, ha mondjuk el akarod kerülni az autópályát. Pont így működik a holoGPS is. Aminek megértése jóval túllép az egyszerű tér fogalmán.

When you get into a car and use the GPS, you don't have to go where you say it. Here is the same thing, because there is a feature called "redesign". If you're sitting in a car, it's easy to understand. You set an address or a coordinate point on it and a Voice tells you where to go. You can even specify custom settings if you want to avoid the highway. That's how holoGPS works. The understanding of which goes well beyond the concept of simple space.

Hamis Próbák | Fake Trials

Bár mára a holoGPS-t ígértem, azt most el kell tennünk holnapra, mert a jövőből az a Jel érkezik, hogy jobb lenne egy sokak által hallott információt jobban körbe járni. Ezt megértésre talált nálam, mert igyekszem a dolgokat mindig a másik helyzetéből is megvizsgálni. A Hamis Próbák fogalmának tisztázása lenne a legelső, hogy mindenki össze tudja vetni személyével. A Kollektíva nagy hibája, hogy szereti előre megmondani tudni a végeredményt, így pont a szakmai alkalmasság kételye merül fel az választottjai vonatkozásában annak tudtában, mennyire szereti hálózatán belül üzletelve cserélgetni a beavatásokat, személyiségeket. Ezt a témát járjuk most körbe.

Although I have promised holoGPS today, we have to do it tomorrow, because the future comes from the sign that it would be better to get a lot of information heard by many. I found this to understand me because I always try to look at things from the other. It would be the first to clarify the concept of False Trials, so that everyone can match their personality. The big mistake of the Collective is that he likes to know in advance how to know the end result, so there is a doubt about his professional ability in the minds of his electers, knowing how much he likes to make business exchange initiations and personalities within his network. This is the topic we are going through now.

Saját Sugár követése | Tracking Self Radius

A saját sugarat te magad telepíted. Ez hasonló ahhoz, ahogy az angyali vezetés működik, csak itt te magad intézed ezt a mentális rajt-cél programod segítségével.

You install your own radius. This is similar to the way the angelic leadership works, but here you are doing this with your mental start-goal program.

Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...